Ἡ Παναγία τῶν Ἑλλήνων

 

Σήμερα:

«Ἐλέησόν με ἡ πάντας ἐλεοῦσα φιλανθρώπως, Δέσποινα»
Ἐφραὶμ Σύρος, Προσευχή.

Ἐχθές:

«Γῆ δὲ ἐλεοῦσα» , «Ἐλεήμων γὰρ ἡ θεὸς καὶ πραεῖα καὶ πάντας ἐλεοῦσα»
Ἠρωδιανὸς

Οἱ Ἅγιοι τόποι μας

«Ὁ ἀπόστολος Τριπτόλεμος ἐποχούμενος ἅρματος πτηνῶν δρακόντων περιερχόμενος πᾶσαν τὴν γῆν διδάσκων, καὶ ἡ Ἐλευσὶς Ἐλεούσα»!!!
Νόμισμα Ἱερᾶς Ἐλευσίνος…

Οἱ φιλόσοφοι πρόγονοί μας ἐμελέτησαν διεξοδικῶς «τὸ πέμπτον πολυπαθὲς ἀνθρώπινον γένος, ὅπερ τῷ πολυκμήτῳ ἀπεικάζεται σιδήρῳ διὰ τὸ τῆς ζωῆς ὑλαῖον καὶ ἀφεγγές, τὰς δὲ πράξεις πλημμελεῖς ἐπιδείκνυται διαστρόφους οὔσας καὶ ἀλόγους»
Πρόκλος

Ἀπεφάνθησαν δηλαδή, ὅτι τοιοῦτοι εἶναι στὴν πλειονότητα οἱ ἄνθρωποι τοῦ σιδηροῦ γένους, ὑλιστές, σκοταδιστές, διαστροφικοὶ καὶ παράλογοι, μὲ πλημμελεῖς πράξεις… Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ζωώδη φύσι τοῦ ἀνθρώπου συνεβόλιζε τὸ γουρούνι ποὺ ἐκαίγετο ὡς ὁλοκαύτωμα ἐνώπιον τῶν Μυστῶν στὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια.

«Οὕτως ὠφέλιμα γίνεται τὰ μυστήρια, ὅτι ἐπὶ Παιδείᾳ καὶ ἐπανορθώσει τοῦ Βίου κατεστάθη πάντα ταῦτα ὑπὸ τῶν παλαιῶν»
Ἐπίκτητος

Πολιτισμὸς τῆς Ἐλευσῖνος εἶναι πρωτίστως ἡ Παιδεία καὶ ἡ ἐπανόρθωσις τοῦ Βίου τῶν Ἀνθρώπων ποὺ ἐδίδασκον στὰ Μυστήρια.

Ἔρευνα Στάμου Τάσος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply