Ὑπάρχουν καὶ συνταξιοῦχοι …φαντάσματα!!!

Καθὼς φυσικὰ καὶ συντάξεις …φανταστικές.
Ὄχι, ὄχι… Δὲν πρόκειται γιὰ τὸ σύνολον τῶν συντάξεων ἀλλὰ γιὰ μέρος τους, πού, καταληκτικῶς, δὲν ἐγγίζονται ἀπὸ τὰ λοιπὰ μνημονιακὰ μέτρα ἐξοντώσεως τοῦ πληθυσμοῦ μας.

Αὐτὸ ποὺ μᾶς εἶπαν λοιπὸν τὸ ἀλεξέι καὶ τὸ τσακαλῶτο εἶναι πὼς ἡ φυσικὴ ἐξόντωσις τῶν συνταξιούχων, λόγῳ γήρατος, θὰ ἀνακουφίση τὰ Δημόσια Ταμεία.
Ἡ φυσικὴ  ἐξόντωσις τῆς πλειοψηφίας τῶν συνταξιούχων δῆλα δή… Ἀλλὰ ὄχι ὅλων.

Διότι τὸ  πρόβλημα δὲν εἶναι ὅλοι οἱ συνταξιοῦχοι, ἀλλὰ κάποιοι, σαφῶς οἱ πάρα πολλοί, ποὺ θὰ πεθάνουν οὔτως ἢ ἄλλως, γιὰ νὰ «ἀναπνεύσουν» τὰ Δημόσια Ταμεία.

πηγὴ

Οἱ συνταξιοῦχοι, περίπου (βάσει ἐπισήμων στοιχείων) φθάνουν σὲ κάτι παραπάνω 2.500.000 συμπατριῶτες μας.
(Στοιχεῖα τοῦ 2017, τὰ ὁποία ἀντλῶ ἀπὸ ἐδῶ).
Μεγάλο ποσοστό, ἀναλογικῶς μὲ τὸ σύνολον τοῦ πληθυσμοῦ. Πρὸς τοῦτον καὶ μᾶς μιλοῦν γιὰ γηράνσεις τοῦ πληθυσμοῦ καὶ λοιπὲς ἄλλες θεωρίες. Πρὸς τοῦτον (λογικοφανῶς) ἀπαιτεῖται, λέει, νὰ εἰσέλθῃ «νέο αἷμα» γιὰ νὰ στηρίξῃ μὲ τὶς εἰσφορές του τὸ συνταξιοδοτικό.
Πρὸς τοῦτον καὶ  μπλᾶ, μπλᾶ, μπλᾶ… τὸ συνταξιοδοτικόν, γιὰ τὶς κυβερνήσεις, ἐπισήμως, εἶναι Γόρδιος Δεσμός.

Ἐν τούτοις οὔτε οἱ (κάθε λογῆς)  τσακαλῶτοι καὶ (κάθε λογῆς) τσιπραῖοι δὲν μᾶς ἐνημερώνουν σχετικὰ μὲ τὸ ποῦ ἀκριβῶς κατέληξαν κάτι …περίεργες συνταξιοδοτήσεις, ποὺ ἐξακολουθοῦν (ἐπισήμως πάντα) νὰ χορηγῶνται, ἂν καὶ  λογικὰ χορηγῶνται πλέον σὲ …βρυκόλακες!!!

πηγὴ

Τὸ παραπάνω εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος τὸ 2011 (67 χρόνια μετὰ τὴν λῆξιν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου), ἐπὶ κυβερνήσεως GAPάτου καὶ κατόπιν ἐρωτήσεως τῆς ντορούλας. Μίας ντορούλας ποὺ κόπτεται γιὰ τὶς σπατάλες τῶν δημοσίων ταμείων ὑπὲρ ἄλλων, ἀλλὰ οὐδέποτε γιὰ τὶς σπατάλες τῶν δημοσίων ταμείων ὑπὲρ τῆς οἰκογενείας της.
Τῆς εὑρυτέρας οἰκογενείας της.

Ὅμως… Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ οὐδεὶς μᾶς ἐνημέρωσε ἐπισήμως γιὰ τὶς ὀποίες ἐξελίξεις. Λογικὰ λοιπὸν οἱ 250.000 αὐτὲς συντάξεις, ποὺ ἀποτελοῦν (περίπου) τὸ 10% τοῦ συνόλου τῶν συντάξεων, καταβάλλονται κανονικὰ καὶ μὲ τὸν νόμο, ἀκόμη καὶ σήμερα, 74 χρόνια μετά.
Κοινῶς, διακόσιες πενῆντα χιλιάδες (250.000) φερόμενοι ὡς ἀντιστασιακοί, ποὺ συνταξιοδοτῶνται ἀνελλιπῶς, ἔχουν τὸν ἀπέθαντο!!!

Ἡ φυσικὴ ἐξόντωσις τῶν συνταξιούχων λοιπὸν σαφῶς καὶ περιλαμβάνεται μέσα στὰ γενικὰ σχέδια τῆς ἑκάστοτε (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως. Θὰ ἀπαλλαγοῦν ἔως τὸ 2040 τὰ Δημόσια Ταμεία ἀπὸ μεγάλο μέρος τῶν συντάξεων μὰ κυρίως ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν συνταξιούχων γενικῶς, λόγῳ γήρατος.
Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουμε εἶναι τὸ ἐὰν θὰ ἀπαλλαγοῦν καὶ ἀπὸ τὴν ὑποχρέωσιν καταβολῆς συντάξεων σὲ …ἀντιστασιακούς. Ἔως σήμερα, 74 χρόνια μετά, ἔχουμε (ἐπισήμως πάντα) 250.000 ὑπέρ-αἰωνοβίους συνταξιούχους. Ἔως τὸ 2040 (96 χρόνια μετά) θὰ ἔχουμε ἐπιτύχη παγκόσμιον ῥεκὸρ στὸν τομέα τῆς συνταξιοδοτήσεως …φαντασμάτων!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply