Χάνονται συνταξιοῦχοι ψηφοφόροι ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ

Ὅσο καὶ ἂν θέλουν νὰ δείξουν οἱ κυβερνῶντες ὅτι ἀγωνίζονται γιὰ τὶς συντάξεις, φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νὰ εὔχονται τὸν θάνατο τῶν σημερινῶν 70ντάρηδων, ἡ πραγματικότης δὲν ἀλλάζει.

Καὶ αὐτὸ γιατί γνωρίζουν πὼς χωρὶς τὴν ψῆφο τῶν συνταξιούχων δὲν ἔχουν ὁποιανδήποτε ἐλπίδα ἐπανεκλογῆς τους, ἐφ΄ ὅσον 1.800.000 συνταξιοῦχοι ἀποτελοῦν τὸ 25% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος.

Φαίνεται λοιπὸν πὼς λογαριάζουν χωρὶς τὸν «ξενοδόχο», ὁ ὁποῖος καὶ εἶναι πλέον ἕτοιμος νὰ τοὺς στείῃ τὸν λογαριασμό.

Ἕνα λογαριασμὸ ποὺ προβλέπεται πὼς θὰ εἶναι πολὺ βαρύς.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply