Τί εἶναι ἡ Ἀμερικανο-ἑβραϊκή Ἐπιτροπή AJC;

«Τὸ AJC εἶναι ἡ πιὸ ἀποτελεσματική, μὲ τὴν μεγαλυτέρα ἐπιρροὴ καὶ ἡ πιὸ σεβαστὴ ἀμερικανικὴ ἑβραϊκὴ ὀργάνωσις».

Νικολᾶ Σαρκοζῦ,
πρῴην Πρόεδρος τῆς Γαλλίας

Στὸ περιθώριο τῶν ἐπαφῶν του στὴν Νέα Ὑόρκη ὁ Πρόεδρος Νῖκος Ἀναστασιάδης ἐπραγματοποίησε, τὴν Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, συνάντηση μὲ τὴν ἡγεσία τῆς ἀμερικανοεβραϊκῆς ἐπιτροπῆς. 

πηγὴ

Σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα του [https://www.ajc.org/whoweare], τὸ AJC δημιουργεῖ ἕνα ἀσφαλέστερο μέλλον γιὰ τὸν ἑβραϊκὸ λαό, τὸ Ἰσραὴλ καὶ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Τὸ AJC εἶναι ὁ ἡγετικὸς παγκόσμιος ὀργανισμὸς ἑβραϊκῆς ὑπερασπίσεως, μὲ ἀπαράμιλλη πρόσβαση σὲ κυβερνητικοὺς ἀξιωματούχους, διπλωμάτες καὶ ἄλλους ἡγέτες τοῦ κόσμου. Μέσῳ αὐτῶν τῶν σχέσεων καὶ τῆς διεθνοῦς παρουσίας μας, τὸ AJC ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπηρεάσῃ τὴν γνώμη καὶ τὴν πολιτικὴ σχετικὰ μὲ τὰ πιὸ σημαντικὰ θέματα:

1. Προστασία τοῦ Ἰσραὴλ

==================

Τὸ Ἰσραὴλ οὐδέποτε θὰ μείνη μόνο του, ὅσο στέκεσθε μαζύ του.

Σὲ ὅλον τὸν κόσμο – ἀπὸ τοὺς διαδρόμους του ΟΗΕ στὴν Νέα Ὑόρκη, στοὺς διαδρόμους της Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στὶς Βρυξέλλες καὶ στὶς χῶρες τῆς Ἀσίας, ὁ AJC ὑποστηρίζει τὸ Ἰσραὴλ στὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα. Καὶ ὅταν τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ὑπὸ ἐπίθεση, εἴτε ἀπὸ τὶς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις στὸ κατώφλι του εἴτε ἀπὸ τὸ παγκόσμιο κίνημα BDS, τὸ AJC βοηθᾶ νὰ φέρῃ τὸν κόσμο στὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ Ἰσραῆλ.

Πρὸ πέντε ἡμερῶν, μὲ τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ American Jewish Committee (AJC) David Harris, συνηντήθη ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς στὸ περιθώριο τῆς γενικῆς συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ, ὅπου εὐρίσκεται μὲ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα.

πηγὴ

2. Καταπολέμηση τοῦ ἀντισημιτισμοῦ

==========================

Τὸ AJC οἰκοδομεῖ συμμαχίες καὶ ἀκολουθεῖ πολιτικὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀναζωπυρωμένου μίσους.

Τὰ τελευταία χρόνια, παρατηρήσαμε βίαιες ἐπιθέσεις ἐναντίον Ἑβραίων καὶ ἑβραϊκῶν θεσμῶν, προτάσεις σὲ ὁρισμένες χῶρες γιὰ τὴν ἀπαγόρευση κεντρικῶν ἑβραϊκῶν θρησκευτικῶν πρακτικῶν καὶ ἀντιεβραϊκῶν συναισθημάτων ποὺ ἐξέφραζαν οἱ ἡγέτες τῶν ἄκρας δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς πολιτικῶν κομμάτων. Η AJC ἀντιμετωπίζει τὸν ἀντισημιτισμὸ σὲ ὅλες τὶς μορφές της, καλώντας τὶς κυβερνήσεις νὰ ἐνεργήσουν καὶ ὀργανώνοντας συνασπισμοὺς μὲ ἄλλες θρησκεῖες καὶ ἐθνοτικὲς ὁμάδες, γιὰ νὰ σφυρηλατήσουν ἕνα ἑνωμένο μέτωπο ἐνάντια στὸ μίσος.

3. Ἀντιμετώπιση τοῦ ριζοσπαστισμοῦ καὶ τοῦ ἐξτρεμισμοῦ

==========================================

Η AJC πιστεύει ὅτι ὁ ἀγώνας ἐναντίον τοῦ ριζοσπαστισμοῦ ἀποτελεῖ ἐπικείμενη ἀπειλὴ καὶ πρέπει νὰ κερδίσουμε τὴν μάχη.

Γιὰ νὰ ἐπικρατήσῃ στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς τρομοκρατίας, ἡ AJC καταπολεμᾶ τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἐξτρεμισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή, στὴν Εὐρώπη καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Βάζουμε ἕναν σκληρὸ προβολέα στὸν ῥόλο τοῦ Ἰρᾶν, ὡς παγκόσμιου κρατικοῦ χορηγοῦ τρομοκρατίας, προωθώντας προγράμματα ἀντὶ-ῥιζοσπαστισμοῦ καὶ καλώντας ἔθνη ποὺ ἐπιδοτοῦν τὸ σχέδιο χρήματος γιὰ τρομοκρατία τῆς παλαιστινιακῆς ἡγεσίας.

4. Νικώντας τὸ BDS

===============

Τὸ BDS ἐμπορεύεται τὸν ἑαυτό του ὡς ἕνα μὴ βίαιο κίνημα γιὰ μποϊκοτάρισμα, ἀπόσυρση ἐπενδύσεων καὶ κυρώσεις κατὰ τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ τὸ ἀποσύρῃ στὰ σύνορά του πρὶν ἀπὸ τὸ 1967. Ἐνῶ πολλὰ μέλη τοῦ κινήματος θέλουν εἰλικρινὰ τὴν εἰρήνη , παρασύρονται ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρόσοψη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων’ ἡ ἡγεσία τοῦ BDS στὴν πραγματικότητα δὲν ἐπιδιώκει κάτι λιγότερο ἀπὸ τὴν ἐξάλειψη τοῦ Ἰσραῦλ ὡς ἑβραϊκοῦ κράτους.

5. Οἰκοδόμησις τῶν διαθρησκειακῶν συμμαχιῶν

===================================

Τὸ AJC κτίζει ἰσχυροὺς συνασπισμοὺς μὲ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ τὶς κοινότητές τους σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

Τὸ AJC ἔχει μακρὰ καὶ ἐπιτυχημένη ἱστορία οἰκοδομήσεως ἰσχυρῶν σχέσεων μὲ ἄλλες θρησκευτικὲς ὁμάδες. Σὲ τοπικό, ἐθνικὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο, συνεργαζόμαστε μὲ κοινότητες χριστιανῶν, μουσουλμάνων, ἰνδουιστῶν, βουδιστῶν, σὶχ καὶ τζάιν γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἀντισημιτισμοῦ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ ἐξτρεμισμοῦ. Ἡ δημιουργία ἰσχυρῶν συμμαχιῶν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ καλλιεργοῦμε ὑποστήριξη γιὰ τὴν δημοκρατία καὶ τὸν πλουραλισμό, νὰ ὑπερασπιζόμαστε τὸν τόπο τοῦ Ἰσραὴλ στὸν κόσμο καὶ νὰ διασφαλίζουμε τὴν ἐλευθερία τῆς λατρείας γιὰ ὅλους.

6. Προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

=================================

Η AJC ἀγωνίζεται γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τὴν πρόληψη τῆς γενοκτονίας.

Τὸ Ἰνστιτοῦτο γιὰ τὴν Προώθηση τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (JBI) τοῦ AJC τοῦ AJC ἐργάζεται γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας, γιὰ τὴν κατάργηση τῶν βασανιστηρίων καὶ γιὰ τὴν ἀντιπαράθεση ὅλων τῶν μορφῶν διακρίσεων, ζητήματα κεντρικῆς σημασίας γιὰ τὴν ἑβραϊκὴ κοινότητα καὶ πέρα ἀπὸ αὐτήν. Προστατεύουμε τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα σὲ ὅλον τὸν κόσμο, συμμετέχοντας σὲ κυβερνήσεις, διπλωμάτες, Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ ἄλλους διεθνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ ἑταίρους τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν.

Στὶς 25 Σεπτεμβρίου 2018, στὰ γραφεῖα τοῦ AJC – Global Jewish Advocacy ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης μὲ τὸν Chief Executive Officer, David Harris….
Ἡ φιλία μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ καταπολέμησις τοῦ ἀντισημιτισμοῦ εἶναι ἐθνικοὶ στόχοι γιὰ τὸν Ἄδωνι.

πηγὴ

ἔρευνα-μετάφρασις:
Πανορμίτης Σπανὸς

Leave a Reply