Διδακτικὲς Ἱστορίες

Διδακτικὴ εἰκόνα καὶ πάντα ἐπίκαιρος…

Ἐὰν οἱ κάτοικοι τῆς Ἀμερικανικῆς Ἠπείρου εἶχαν πάρη τὰ μέτρα τους, θὰ εἶχαν προλάβη τὶς ὀλέθριες γιὰ αὐτοὺς συνέπειες. Θὰ εἶχαν γλυτώση τὸν ἀφανισμό τους ἀπὸ τὸν συρφετὸ τῶν μεταναστῶν.

Ἔτσι λοιπὸν ἐδημιουργήθη τὸ ἔκτρωμα τῆς πολυπολιτισμικότητος, ποὺ ὀνομάζεται Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, ἀφανίζοντας τοὺς πραγματικοὺς Ἀμερικανούς, στὸ ὄνομα βέβαια τῆς βίβλου καὶ τοῦ «πολιτισμοῦ».

Ἀμπατζῆς Φάνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply