Ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομος πρᾶξις κάθε μεταβίβασις μνημείου

Ἡ μεταβίβασις μνημείων εἶναι ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομος πρᾶξις

Διαβάζουμε στο άρθρο 24 του Συντάγματος, παράγραφος 6 τα εξής:

H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Σύνταγμα ,τα μνημεία και οι παραδοσιακές περιοχές προστατεύονται με περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας και προβλέπεται αποζημίωση των ιδιοκτητών εκ του λόγου αυτού.

Συνεπώς η μεταβίβαση μνημείων ή παραδοσιακών μνημείων χωρίς αντάλλαγμα σε μορφώματα του Κράτους, που χαρακτηρίζονται ως ιδιώτες εκ του νόμου, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Για τον λόγο αυτό, οι συμβολαιογράφοι επισυνάπτουν στα συμβόλαια μεταβιβάσεως σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του μεταβιβάζοντος, όταν αυτός είναι ιδιώτης.

Αλλά ακόμα και αν δεχθούμε ότι η μεταβίβαση σε ιδιώτη είναι επιτρεπτή από το Κράτος, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αποζημίωση και διατάξεις προστασίας, που θα απαγορεύουν ρητά την μεταγενέστερη μεταβίβαση ή «εκμετάλλευση» των μνημείων με οποιονδήποτε τρόπο, πολύ δε περισσότερο την μεταβολή της μορφής ή το ενδεχόμενο κτίσιμο προσθηκών.

Στον βαθμό, που αυτά δεν προεβλέφθησαν και δεν διεσφαλίσθησαν με τον κατάλληλο τρόπο, που ισχύει ήδη για τους υπολοίπους ‘Ελληνες, οι μεταβιβάσεις είναι παράνομες και αντισυνταγματικές.

‘Ολοι οι «ιδιώτες» είναι ίσοι απέναντι στο νόμο.

Επομένως, αν επιθυμείτε ιδιοκτησία μνημείων και ιστορικών τοποθεσιών από «ιδιώτες», θα πρέπει πρώτα να αλλάξετε το Σύνταγμα και όλους τους ισχύοντες νόμους για την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς, που ισχύουν και βαρύνουν τους υπολοίπους ‘Ελληνες.

Όλοι όσοι συνέπραξαν ή είναι πρόθυμοι να συμπράξουν σε αυτό το πολιτισμικό έκτρωμα πρέπει να μηνυθούν για παράβαση καθήκοντος και απιστία.

Και αυτό βέβαια περιλαμβάνει και τους αρμοδίους υπουργούς της κυβερνήσεως, αλλά και όσους δημοτικούς άρχοντες δεν αντιδράσουν στην παρανομία αυτή…

John Drake

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply