Διαγράφεται ἡ Ἑλληνική Βορειο-Ἠπειρωτική μειονότης;

Σύμφωνα μὲ ἐπιβεβαιωμένες πληροφορίες τῆς ΣΦΕΒΑ ἀπὸ τὴν Κορυτσά, τὸ τελευταῖο διάστημα, πολλοὶ ὁμογενεῖς ποὺ ἔκαναν αἴτηση γιὰ χορήγηση ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος λαμβάνουν ἀποῤῤιπτικὴ ἀπάντηση μέσῳ τοῦ ἐκεῖ προξενείου καί, μάλιστα χωρὶς νὰ ἐξηγεῖται ἐπαρκῶς καὶ τεκμηριωμένα, ὁ λόγος τῆς ἀποῤῤίψεως αὐτῆς.

Οἱ περιπτώσεις αὐτὲς ἀνέρχονται σὲ ἀρκετὲς δεκάδες καὶ ἔχουν ἀνησυχήση καὶ θορυβήση τοὺς Βορειοηπειρῶτες τῆς πόλεως καθὼς βλέπουν ὅτι τοὺς ἀποῤῤίπτεται τὸ δικαίωμα τοῦ Ἕλληνος πολίτου χωρὶς ἐπαρκῆ αἰτιολογία, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ περιοχή, γενέτειρα μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ Ἔθνους, ὑπέφερε τὰ πάνδεινα ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1920 γιὰ νὰ ἀλλοιωθῇ ἡ ἐθνική της συνείδησις.

Ἡ ἀγανάκτησίς τους δὲ γίνεται ἀκόμη μεγαλυτέρα ὅταν ἀκούγεται στὴν Ἑλλάδα ὅτι θὰ χορηγηθῆ, μὲ σύντομες διαδικασίες, ὑπηκοότης σὲ μετανάστες ποὺ εἰσῆλθαν ἢ εὑρίσκονται παράνομα στὴν χώρα μας. Ὁρισμένοι μετέφεραν μάλιστα τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἐξέλιξις αὐτὴ ἴσως ὀφείλεται σὲ ἀπαίτηση τῆς Ἀλβανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα νὰ μὴν ἐγκριθοῦν πολλὲς αἰτήσεις ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς, καθὼς ἡ Ἀλβανία δὲν ἀναγνωρίζει ἐκεῖ ἑλληνικὴ μειονότητα.

Μόργκαν Χρῆστος μὲ στοιχεία ἀπὸ ΣΦΕΒΑ 

Ανησυχητικά μηνύματα από ΚορυτσάΣύμφωνα μέ ἐπιβεβαιωμένες πληροφορίες τῆς ΣΦΕΒΑ ἀπό τήν Κορυτσᾶ, τό τελευταῖο διάστημα, πολλοί ὁμογενεῖς πού ἔκαναν αἴτηση γιά χορήγηση ἑλληνικῆς ὑπηκοότητας λαμβάνουν ἀπορριπτική ἀπάντηση μέσω τοῦ ἐκεῖ προξενείου καί μάλιστα χωρίς νά ἐξηγεῖται ἐπαρκῶς καί τεκμηριωμένα, ὁ λόγος τῆς ἀπόρριψης. Οἱ περιπτώσεις αὐτές ἀνέρχονται σε ἀρκετές δεκάδες καί  ἔχουν ἀνησυχήσει καί θορυβήσει τούς Βορειοηπειρῶτες τῆς πόλης καθώς βλέπουν ὅτι τούς ἀπορρίπτεται τό δικαίωμα τοῦ Ἕλληνα πολίτη χωρίς ἐπαρκῆ αἰτιολογία τή στιγμή πού ἡ περιοχή, γενέτειρα μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ Ἔθνους,  ὑπέφερε τά πάνδεινα ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1920 γιά νά ἀλλοιωθεῖ ἡ ἐθνική της συνείδηση. Ἡ ἀγανάκτησή τους γίνεται μεγαλύτερη μάλιστα ὅταν ἀκούγεται στήν Ἑλλάδα ὅτι θά χορηγηθεῖ μέ σύντομες διαδικασίες ὑπηκοότητα σέ μετανάστες πού εἰσήλθαν ἤ  βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας.

                Τό γεγονός δυστυχῶς ὅτι ἡ ἀναμονή γιά ἀπάντηση στήν αἴτηση ὑπηκοότητας ξεπερνάει συνήθως τούς 18 μῆνες  καί συνεπάγεται σοβαρή οἰκονομική ἐπιβάρυνση ἀλλά καί ἀπώλεια χρόνου γιά τή συγκέντρωση καί μετάφραση ὅλων τῶν ἀπαραίτητων ἐγγράφων, λειτουργεῖ ἀποτρεπτικά γιά τούς ὁμογενεῖς μας γιά νά καταθέσουν ξανά τά χαρτιά τους  καί δικαιολογημένα ἀναρωτιοῦνται ἄν ἡ Ἑλλάδα λειτουργεῖ ἀπέναντί τους ὡς μητριά!  Ὁρισμένοι μᾶς μετέφεραν μάλιστα τήν ἄποψη ὅτι ἡ ἐξέλιξη αὐτή ἴσως ὀφείλεται σέ ἀπαίτηση τῆς Ἀλβανίας πρός τήν Ἑλλάδα νά μήν ἐγκριθοῦν πολλές  αἰτήσεις ἀπό τήν περιοχή τῆς Κορυτσᾶς, καθώς ἡ Ἀλβανία δεν ἀναγνωρίζει ἐκεῖ ἑλληνική μειονότητα. Πρός ἐπίρρωση  ἀναφέρουν καί τό θλιβερό γεγονός πού συνέβη τήν περασμένη ἄνοιξη κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνα ΥΠ.ΕΞ.  κ. Κοτζιᾶ στήν Κορυτσᾶ ὅπου κατά τήν τριήμερη παραμονή του ἐκεῖ, ἀπαξίωσε νά συναντηθεῖ μέ τούς Ἕλληνες τῆς πόλης, τήν τοπική ΟΜΟΝΟΙΑ, ἐνῶ δέν ἐπισκέφτηκε οὔτε τό σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ πού λειτουργεῖ μέ ἔξοδα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Καί ὅλα αὐτά γιά νά μήν θιγοῦν οἱ Ἁλβανοί. Ὄπως μᾶς ἀνέφερε χαρακτηριστικά ἠλικιωμένος  Κορυτσαῖος: «ἦταν προτιμότερο νά κάνει τίς συναντήσεις σέ ἄλλη πόλη ὁ κ. ὑπουργός, παρά να ἔλθει ἐδῶ στην πόλη μας  καί νά μᾶς ἀγνοήσει ἐντελῶς!»

                Ὡς ΣΦΕΒΑ ἑνώνουμε τή φωνή μας μέ τούς Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς. Ἡ ἀντιμετώπιση αὐτή  δέν τιμᾶ τήν ἑλληνική πολιτεία πού θά ἔπρεπε νά σταθεῖ  στοργικά  καί μέ  ἰδιαίτερη προσοχή στό πλευρό τῶν ἀδελφῶν μας. Ὁ κ. ὑπουργός πρέπει να ἀντιληφθεῖ ὅτι «ἡ ἐπίλυση» τῶν  ἑλληνοαλβανικῶν διαφορῶν πού ὀραματίζεται,  περνάει πρῶτα καί πάνω ἀπό ὅλα ἀπό τόν πλήρη σεβασμό τῶν ἐθνικῶν δικαίων καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας.

ΣΦΕΒΑ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *