Χαμένη ὁριστικῶς ἡ …ἐπιχείρησις «κλιματικὴ ἀλλαγή!!!

Ὁ καρκῖνος δὲν προκαλεῖ …κάπνισμα!!!

Ἡ «φουστιὰ» τῶν ῥεμαλιῶν ποὺ θέλουν νὰ λεηλατήσουν τὴν ἀνθρωπότητα, μέσῳ ἰδιοτελῶν «περιβαλλοντικῶν» φορῶν ἐντοπίζεται στὴν ἀντιστροφὴ τῆς πραγματικότητος.

«Ἡ αὔξησις τοῦ διοξειδίου, προκαλεῖ ἄνοδο τῆς θερμοκρασίας τοῦ πλανήτου», ἰσχυρίζονται.

Ἀντιγράφω ἀπὸ Ἔφη Παπαδημητρίου:

Οἱ θερμοκρασίες εἶναι ἡ μπλὲ γραμμή. Τὸ CO2 εἶναι ἡ πράσινη. Ὁ πλανήτης κρύο-ζεσταίνεται καὶ τὸ CO2 ἀνεβοκατεβαίνει μετὰ ἀπὸ τὶς θερμοκρασίες. Ὁ καρκίνος δὲν προκαλεῖ κάπνισμα.

Τὸ «ῥεζουμὲ» τῆς ὑποθέσεως εἶναι:

«Τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν θερμοκραία καὶ οὐδέποτε ἐξαρτᾶται ἡ θερμοκρασία ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος.»

Μία χαρὰ τὰ ἐξηγεῖ ὁ καθηγητὴς Σταῦρος Ἀλεξανδρῆς στὸ παρακάτω ἄρθρο του (ποὺ παρουσιάζεται καὶ στὸν «ἀρχαιοπτέρυγα» ἐδῶ):

Κι ὅταν σοῦ λὲν κατάμουτρα τὸ πόσο εὔπιστο μ@λάκα σὲ θεωροῦν οἱ ξεπουλημένοι..

πηγὴ

Στὸ παραπάνω, ἄνθρωποι ποὺ ψηφίζουν, σχολιάζουν μὲ τὸν πλέον …ἀπίθανο τρόπο, καταλαβαίνοντας πὼς ἐπειδὴ τὸ χιόνι ποὺ ἔπεσε (κι ἔγινε πάγος), ἐπειδὴ εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὸ νερό, θὰ …λειώση!!!…
Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς λὲν εἶναι καὶ τὸ αὐτονόητον.
Εἶναι ἕνα κλειστὸ σύστημα. Οἱ παραμυθατζῆδες ἰσχυρίζονται ὅτι ἐὰν λειώσουν οἱ πἀγοι, θὰ ἀνεβῆ ἡ θάλασσα καὶ θὰ μᾶς πνίξη. Μὰ κάθε καλοκαίρι λειώνουν οἱ πάγοι στὴν Ἀρκτικὴ καὶ στὰ βουνὰ ἀλλὰ ἡ ῥημάδα ἡ θάλασσα δὲν λέει νὰ ἀνεβῇ σὲ στάθμη.
Ἀλλὰ ξέρουν ὅτι ἂπεὐθύνονται σὲ ἠλιθίους ποὺ ψηφίζουν καὶ γιὰ αὐτὸ ξεφουρνίζουν ὁποία μπούρδα τοὺς κατεβεῖ…

πηγὴ.

Ἡ πραγματικότης ὅμως εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀνάποδον: Ἡ αὔξησις τῆς θερμοκρασίας τοῦ πλανήτου (ποὺ ἀκολουθεῖ -μὲ χρονικὴ ὑστέρηση- τὶς ἐξάρσεις ἡλιακῶν κηλίδων) εἶναι αὐτὴ ποὺ προκαλεῖ τὴν ἔκλυση διοξειδίου ἀπὸ τοὺς ὠκεανούς, ὅπως ὅταν ἀφήνουμε μίαν γκαζόζα στὸν ἥλιο, νὰ «ξεθυμάνῃ».
Τὴν ἁπλῆ σκέψη ὅτι τὸ νερὸ (ποὺ ἐξατμίσθηκε κι ἔγινε χιόνι) προέρχεται ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν θάλασσα (στὴν ὁποία καὶ καταλήγει) εἶναι δύσκολο νὰ τὴν κάνῃ κάποιος…

πηγὴ

Ἡ φουστιὰ εἶναι χειροτέρα ὅμως.
Βάλαμε αἰολικὰ (ποὺ τὸ ῥεῦμα τους τὸ πληρώνουμε στὸ ΕΤΜΕΑΡ) ἀλλὰ ἡ μείωσις τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος ἔρχεται ἀπὸ τὴν καύση …εἰσαγομένου φυσικοῦ ἀερίου (σὲ «εὐέλικτες» μηχανές), ἀντὶ γιὰ λιγνίτη σὲ ἀτμοστροβίλους, γιὰ ῥεῦμα βάσεως. Κοντολογίς, καῖμε (γιὰ νὰ ἀποκαταστήσουμε τὸ ἀκατάστατο ῥεῦμα τῶν αἰολικῶν) φυσικὸ ἀέριο ὅσο θὰ καίγαμε κι ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν τὰ αἰολικά.
Μὲ τὴν διαφορὰ ὅμως ὅτι τὸ ῥεῦμα τὸ πληρώνουμε διπλό: Ὡς αἰολικὸ στὸ ΕΤΜΕΑΡ μὰ καὶ ὡς «θερμικὸ φυσικοῦ ἀερίου» στὸν βασικὸ λογαριασμό…
Μιλᾶμε γιὰ τεραστία ἀπάτη!
Καὶ ἀπὸ κοντὰ ἡ «ἐπαγγελματικὴ τρομολαγνικὴ οἰκολογία» τῶν ἀσυστόλων ΑΠΕτεώνων…

Κατὰ τὰ ἂλλα λοιπὸν …«ὑπερθέρμανσις»!!! Εὐτυχῶς ποὺ πρόσφατα ἀνεκαλύφθησαν στὶς ΗΠΑ ἀποθέματα σκιστολιθικοῦ πετρελαίου, σὲ ποσότητες πολλαπλάσιες ἀπὸ αὐτὲς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ ἔτσι τὸ κόστος καυσίμων θὰ παραμείνη σὲ «φυσιολογικὰ» ἐπίπεδα, ἀντὶ νὰ σκαρφαλώσῃ στὰ …200 δολλάρια τὸ βαρέλι.

Οἱ Συνασπισμένοι Πουθενάδες (κρυμμένοι πίσω ἀπὸ τὰ φουστάνια Ἐπαγγελματικῶν Οἰκολογικῶν Ὀργανώσεων) βγῆκαν στὴν γύρα νὰ πουλήσουν τὴν πραμμάτεια τους…

πηγὴ

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Γιάννη Σαρλᾶ:

Ἄχ, αὐτὸ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου! Ὅλα τὰ σφάζει, ὅλα τὰ μαχαιρώνει! Ἀβελτηρίες ἐπιστημόνων, μωροφιλοδοξίες πολιτικῶν, ἀτασθαλίες ἐργολάβων, ἀπουσίες ὑλικοτεχνικῶν ὑποδομῶν, ἀνικανότητες κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ὅλα αὐτά, (καὶ ἄλλα πολλὰ) ἐμβαπτίσθησαν εἰς τὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωὰμ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καὶ ἐξαγνίσθησαν, τουτέστιν βγῆκαν …λάδι, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὸ μυστήριο τῆς βαπτίσεως! Πετᾶς ἐκεῖ ἕνα «φταίει ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ» καὶ καθάρισες, ὅπως…καθάρισε καὶ ὁ τυφλός, τὸν ὁποῖον ἔστειλε ὁ Χριστούλης νὰ πλυθῇ στὴν ἐν λόγῳ δεξαμενή. Μοῦ θυμίζει κομματάκι τὸν Πόλεμο τῶν δύο (2) Ῥόδων, μεταξὺ τῶν Οἴκων τῆς Ὑόρκης καὶ τοῦ Λάνκαστερ ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς γηραιᾶς Ἀλβιῶνος ἢ τὴν μάχη στὸ Ματζικέρτ, ἡ κατάληξις τῆς ὁποίας ἐπέτρεψε στοὺς ἱστορικοὺς νὰ τὴν ἀναφέρουν, ὡς τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τῆς ἐνδόξου Βυζαντικῆς Αὐτοκρατορίας.

Οὐδόλως ὅμως συνέβη αὐτό. Διότι γιὰ νὰ …τελέψῃ (ἂν καὶ δὲν ὑπῆρχε …τηλοψία τῷ καιρῷ ἐκείνῳ) μία Αὐτοκρατορία θὰ πρέπη νὰ συντρέχουν ἀρκετοὶ παράγοντες αὐτοδιαλύσεως, οἱ σπουδαιότεροι τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἀποδόμησις καὶ συῤῥίκνωσις τοῦ στρατοῦ, καθὼς καὶ οἱ δυσβάσταχτοι φόροι, ὅπως ἐλάμβανε χώρα γιὰ παράδειγμα στὸ Βυζάντιο, κατὰ τὰ τελευταία χρόνια της ἙλληνοΡωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἐν προκειμένῳ, ὅσες…κλιματικὲς ἀλλαγὲς καὶ νὰ παρατηρηθοῦν (ὅπως λέν, ἦταν στραβὸ τὸ …κλῆμα, τὸ ἔφαγε καὶ ὁ γάϊδαρος) ὁ πλανήτης, ὡς ζὼν ὀργανισμός, διαθέτων τοὺς δικούς του μηχανισμοὺς αὐτοϊάσεως καὶ ἀναδράσεως, οὐδόλως κινδυνεύει μὲ καταστροφή. Οὔτε καὶ πρέπει διαρκῶς νὰ ἐπικαλούμεθα τὸ συγκεκριμένο φαινόμενο, (τὸ ὁποῖο εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ἀποτελεῖ …εἴσπραξη τῶν ἐπὶ χείρων τῆς ἡμετέρας ἀνθρωπογενοῦς δραστηριότητος, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε) οὕτως ὥστε νὰ δικαιολογήσουμε τὴν ἀνοησία μας ἢ τὴν ἐλλειπῆ καὶ λυμφατική μας δράση! Ἄλλωστε, στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ἔχουν συμβῆ πλεῖστες ὅσες φυσικὲς καταστροφές, (ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ περιπτώσεις γεωμαγνητικῶν ἀναστροφῶν) ὅπου ἐμπρός τους ὠχριοῦν οἱ ὁποίες ἀνακατατάξεις τῆς μητέρας φύσεως τὰ τελευταία χρόνια.

Παρ’ ὅλα αὐτά…

Τὸ ἀπώτατο μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος …κλείνει τὸ μάτι ἄνωθεν καὶ (εὐτυχῶς ἢ δυστυχῶς) δὲν εἶναι στὴν Γῆ. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ ζωὴ δὲν ἐνεφανίσθη αὐτονόμως καὶ αὐτοδυνάμως στὸν πλανήτη μας ἀλλὰ μᾶς ἦλθε …ἄνωθεν! Τοῦτο γὰρ τεκμαίρουν τὰ πάμπολλα εὐρήματα ὀργανικῶν μορίων ἀλλὰ καὶ ἀπολιθωμένων νανοβακτηρίων, ποὺ ἔχουν εὑρεθῆ μέσα σὲ κελύφη μετεωριτῶν, οἱ ὁποῖοι ταξειδεύουν ἀενάως καὶ …ἀκαμάτως στὸ διάστημα. Ἡ πτῶσις τῶν τελευταίων στὴν ἐπιφάνεια τῆς Γὴς ἀπετέλεσε τὴν διαδικασία τοῦ «ἐκμαγείου» γιὰ τὴν γέννηση τοῦ καινούργιου! Κατὰ συνέπειᾳ, ὁ μικρὸς γαλαζοπράσινος πλανήτης, ποὺ μᾶς φιλοξενεῖ δὲν εἶναι παρὰ τὸ ὄχημα, τὸ ὁποῖο μᾶς ταξειδεύει στὸ Σύμπαν. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο δὲν εἶναι γιὰ …χόρταση. Κάποιαν ἡμέρα θὰ καταστραφῆ. Δὲν ἐννοῶ φυσικὰ τὴν πολὺ μακρυνὴ ἡμερομηνία, ποὺ ὁ ἥλιος μας θὰ τινάξη τὰ πέταλά του,  (ἀφοῦ ἐξαντλήση ὅλα τὰ καύσιμά του) μετατρεπόμενος σὲ ἕναν κόκκινο γίγαντα, συμπαρασύροντας καὶ «καταπίνοντας» μαζύ του τόσο τὴν Γῆ μας, ὅσο καὶ ὅλους τους πλανῆτες τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος, οἱ ὁποῖοι γυρίζουν γύρω ἀπὸ αὐτὸν ἀλλὰ δυστυχῶς πολὺ-πολὺ πιὸ σύντομα.

Μοιραῖοι γιὰ τὰ ἔμβια ὄντα, οἱ μετεωρῖτες δὲν ἀποτελοῦν μόνο φορεῖς δημιουργίας ἀλλὰ καὶ ὀχήματα ὀλέθρου! Οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν ὁρίση πέντε πολὺ μεγάλες καταστροφὲς (the big fives) σὲ ὁλόκληρο τὴν ἱστορία τοῦ πλανήτου μας, πιθανότατα ἀπὸ πτώση μετεωριτῶν, μὲ τὴν τελευταία νὰ ἐντοπίζεται 65 ἑκατομμύρια χρόνια πρίν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κρητιδικῆς περιόδου, ὅταν ἕνα διαστημικὸ βουνὸ ἀπὸ πέτρα, διαμέτρου περίπου 20 χιλιομέτρων ἔπεσε στὴν χερσόνησο Γουκατᾶν, στὸ Μεξικὸ καὶ ἐξηφάνισε τὸ 90% τῶν εἰδῶν καὶ μαζὺ καὶ τὴν κυριαρχία τῶν δεινοσαύρων, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν …Αὐτοκράτορες γιὰ περίπου 150 ἑκατομμύρια χρόνια στὸν πλανήτη! Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐν λόγῳ γεγονότα πλανητικῆς κλίμακος, ἐμᾶς τοὺς Βιολόγους, στὴν κυριολεξία ξετρελλαίνουν καὶ κάποια Συμπαντικὰ γεγονότα δηλαδή, τὰ ὁποῖα «ἀντιμετωπίζουν» τὴν Γῆ μας, ὡς ἕναν κόκκο ἄμμου!

Συγκεκριμένα, τὸ ἡλιακό μας σύστημα οὐδόλως εἶναι κάτι τὸ στατικὸ ἀλλὰ περιφέρεται γύρω ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸ δίσκο (ποὺ εἶναι πυκνὸς ἀπὸ μοριακὰ νέφη) τοῦ Γαλαξία μᾶς κάθε 250 ἑκατομμύρια χρόνια. Αὐτὴ ἡ περιφορὰ θυμίζει τὴν κίνηση ἑνὸς δελφινιοῦ, τὸ ὁποῖο μπαίνει στὴν θάλασσα καὶ ἐν συνεχείᾳ βγαίνει ἀπὸ αὐτήν. Ἡ περίοδος, κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἡλιακό μας σύστημα εἰσέρχεται στὸ πύκνωμα τοῦ Ἰσημερινοῦ του Γαλαξία εἶναι γύρω στὰ 33 ἑκατομμύρια χρόνια. Κατὰ διαβολικὴ σύμπτωση, κάθε 33 ἑκατομμύρια χρόνια παρατηρεῖται, αὐτό, ποὺ προσδιορίζουμε, ὡς περίοδο ἑξαλλείψεως τῶν εἰδῶν. Ὅταν τὸ ἡλιακό μας σύστημα διεισδύῃ στὸ πύκνωμα, τότε ἐμβαπτίζεται μέσα σὲ περιοχὲς πλούσιες σὲ ἀκτινοβολίες Χ καὶ Γ, οἱ ἐκλάμψεις τῶν ὁποίων ὀφείλονται στὴν ἔκρηξη τῶν βαρέων ἀστέρων τοῦ πυκνώματος. Κατὰ συνέπειᾳ, ὁλόκληρο τὸ ἡλιακὸ σύστημα «ἐμποτίζεται» ἀπὸ ἀκτινοβολία, ἡ ὁποία, εἴτε ἐξαφανίζει εἴδη λόγω τῶν βλαπτικῶν μεταλλάξεων ποὺ προκαλεῖ στὰ κύτταρα τῶν ὀργανισμῶν, εἴτε οἱ μεταλλάξεις αὐτὲς ἔχουν, ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνιση νέων μορφῶν ζωῆς.

Αὐτὴ ἡ κοσμικὴ προσέγγισις στὴν βιολογία τῶν ἐμβίων ὄντων ἐπιχειρεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὸ αἴτιο ἐξαφανίσεως μεγάλων ἀριθμῶν εἰδῶν σὲ συγκεκριμένες χρονικὲς περιόδους. Μετὰ βεβαίως τὴν φάση τῆς ἐξαφανίσεως δημιουργοῦνται οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιὰ νὰ ἐπέλθῃ μία ἰσοῤῥοπία, ὅπου ἕνα εἶδος χάνεται καὶ ἕνα ἄλλο καταλαμβάνει τὴν θέση του, γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ συγκεκριμένες θεωρίες σχετίζονται μὲ τὴν θεωρία τῆς ἐξελίξεως τῶν ὀργανισμῶν. Κάποια ἄλλα Συμπαντικὰ φαινόμενα δὲν ἀφήνουν καὶ πολλὰ περιθώρια γιὰ …ἐξέλιξη, ὅπως εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ ἐν δυνάμει ἀνακάλυψις (κούφια ἡ ὥρα) μίας μαύρης τρύπας (οἱ μεγαλύτερες …ῥουφῆχτρες τοῦ Σύμπαντος, λόγῳ τῶν πανισχύρων βαρυτικῶν τους πεδίων) στὴν διαστημικὴ γειτονιά μας ἢ ἡ προσέγγισις τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς περίπου τετρακοσίους «φάρους τοῦ διαστήματος», (ἢ ἀλλοιῶς pulsars), οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀστέρες νετρονίων μὲ ἰσχυρότατο μαγνητικὸ πεδίο, περιστρεφόμενοι ταχύτατα γύρω ἀπὸ τὸν ἄξονά τους καὶ εὑρίσκονται στὸν Γαλαξία μας.

Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω, (ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅσα δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀνακαλυφθῆ καὶ δὲν τὰ χωρᾶ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου) τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἐκεῖ ἔξω, στὸ κοσμικό της σπίτι. Στὴν πορεία της πρὸς τὰ ἄστρα, ἐκεῖ ἀκριβῶς, ἀπὸ ὅπου κατάγεται. Συνεπῶς, ὅσο πιὸ σύντομα κατορθώσουμε νὰ ἀναπτύξουμε τὴν τεχνογνωσία καὶ νὰ ἐξελίξουμε τὴν τεχνολογία, οὕτως ὥστε νὰ «δραπετεύσουμε» καὶ νὰ ἀπεγκλωβισθοῦμε ἀπὸ τὴν βαρύτητα καὶ τὴν χημικὴ σύνθεση τῆς ἀτμοσφαίρης τοῦ ὑπάρχοντος πλανήτου ποὺ μᾶς φιλοξενεῖ, (μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι τὸ ὀξυγόνο μπορεῖ νὰ μᾶς δίδῃ τὴν ζωὴ ἀλλὰ εἶναι καὶ αὐτό, ποὺ μᾶς τὴν παίρνει διότι μᾶς ὀξειδώνει τὰ κύτταρα κάνοντάς μας νὰ γερνοῦμε ἀργὰ καὶ βασανιστικὰ) τόσο τὸ καλλίτερο γιὰ τὸ εἶδος μας.
Εἰδάλλως…

Στὴν καλλιτέρα περίπτωση κάποιο ἄλλο εἶδος θὰ πάρη τὴν θέση μας. (Στὴν χειροτέρα θὰ παραμείνουμε …ἀπολειφάδια – δηλαδὴ Τατσόπουλοι – νὰ χειροκροτοῦμε τὸν Τσίπρα καὶ τὸν Κούλη!)

Τὰ σέβη μου.

Τὸ ἴδιο τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος, σαφῶς καὶ εἶναι «ἀέριο θερμοκηπίου» ἀλλὰ αὐτὸ θὰ ἴσχυε στὴν περίπτωση ποὺ ἡ ἀτμόσφαιρα ἀποτελεῖτο ἀπὸ 100% διοξείδιο. Στὰ «400 ἑκατομμυριοστά», τῆς ὑπερβολικῆς του ἀραιώσεως στὴν γήινο ἀτμόσφαιρα, ἡ θερμοκηπιακὴ συμβολή του εἶναι ἀσήμαντος ἐὰν συγκριθῇ μὲ αὐτὴ τῶν ὑδρατμῶν.

Δυστυχῶς, ἡ ἀνθρωπότης ὑποφέρει ἀπὸ δύο συμφορές:

1) Ὑπερβολικὸς πληθυσμὸς «πτυχιούχων», ποὺ γιὰ λίγα φραγκοδίφραγκα «ἐρευνητικῆς ἐπιχορηγήσεως» εἶναι ἱκανοὶ νὰ συντάξουν καὶ νὰ ὑπογράψουν ὑπαγορευμένες «ἐπιστημονικὲς μελέτες», ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ ὅτι …πετᾶ ὁ γάιδαρος…

2) Ὑπερβολικὸς ἀριθμὸς εὐπίστων ἠλιθίων, στὸν παγκόσμιο πληθυσμό, ποὺ ἀναγκάζουν τὰ ὑπερεθνικὰ λαμόγια νὰ λέν: «Δὲν νοιώθουμε ὁποιανδήποτε ἐνοχὴ ἀπέναντι σὲ αὐτὲς τῆς κατώτερες μορφὲς ζωῆς! Τοὺς ἀξίζουν ὅλα αὐτὰ ποὺ τοὺς κάνουμε!»

(Ὅπως δὲν ἔχει ἔνοχες κι ὁ χειριστὴς του μηχανήματος αὐτομάτου ἀποκεφαλισμοῦ πουλερικῶν στὰ πτηνοτροφεῖα…)

Πρὸς τὸ παρόν, ὑπάρχει μία κωλοπηλάλα γιὰ ἐπιβολὴ νέων περιβαλλοντικῶν φορῶν πρὶν ἀκόμη καὶ οἱ ἠλίθιοι νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι πορευόμεθα πρὸς μίαν περίοδο ψύξεως τοῦ πλανήτου….

Χοϊδᾶς Διονύσιος 

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χαμένη ὁριστικῶς ἡ …ἐπιχείρησις «κλιματικὴ ἀλλαγή!!!

  1. Μπράβο σας, ρὲ παιδιά! Εἰδικῶς ἡ ἐπισήμανση τῶν καθοριστικοῦ χαρακτήρα παραγόντων0 1 καὶ 2 (ψωροπτυχιοῦχοι καὶ “κατώτερες μορφὲς ζωῆς”) μπορεῖ νὰ θεωρηθῆ καὶ σταθμὸς στὴν ἐξέλιξη τῆς σκέψης.+

Leave a Reply