Δυτικο-Βαλκανικὴ Ἕνωσις

Γράφει ὁ Λουκᾶς Δ. Συμπερᾶς

Ὁ γνωστὸς μεγάλο-ἐπενδυτὴς George Soros σὲ ἄρθρο του στοὺς NEW YORK TIMES τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018 συνδέει τὴν ἐπίλυση τοῦ «μακεδονικοῦ» μὲ τὴν δημιουργία μίας Δυτικὸ-Βαλκανικῆς Ἑνώσεως!

Πιὸ συγκεκριμένα ἐξηγεῖ ὅτι πέραν τῆς ἀναγκαιότητος νὰ λυθῇ ἄμεσα ἡ μακροχρόνιος διαμάχη τῆς χώρας μας μὲ τὸ γειτονικὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων, ὁ ἴδιος παράλληλα προωθεῖ μία οἰκονομικὴ ἕνωση ὅλων τῶν χωρῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων ποὺ αὐτὲς εἶναι: Σερβία, Ἀλβανία, Βοσνία – Ἐρζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο καὶ Σκόπια).

Σύμφωνα μὲ τὸν George Soros ὁ πλέον ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τοῦ συγκεκριμένου σχεδίου εἶναι ὁ πρόεδρος τῆς Σερβίας Ἀλεξάνταρ Βούτσιτς. Ὁ λόγος ποὺ ὁ ἴδιος ἔχει ἤδη ξεκινήση τὴν προσπάθεια ὑλοποιήσεως τοῦ συγκεκριμένου σχεδίου εἶναι ἡ προσπάθεια τῆς Ρωσσίας νὰ ἐλέγξῃ τὰ Βαλκάνια, ἡ ἄνοδος τῆς Ἀκροδεξιᾶς στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ ἡ ἄρνησις τῶν κρατῶν – μελῶν τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης νὰ συμπεριλάβουν καὶ ἄλλα κράτη σὲ αὐτήν. Οἱ πρόσφατες ἀντιδράσεις κρατῶν μελῶν ὅπως ἡ Πολωνία, ἡ Οὐγγαρία, ἡ Αὐστρία ἀλλὰ καὶ ἡ Ἰταλία ποὺ ἀρνῶνται τὴν ὑποδοχὴ νέων μεταναστῶν στὶς χῶρες τους ἔχει δημιουργήση γενικότερα προβλήματα στὶς σχέσεις ἀνάμεσα στὰ κράτη – μέλη, μὲ συνέπεια ἡ «πόρτα» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως νὰ εἶναι κλειστὴ γιὰ ἄλλες χῶρες.

Ἡ δημιουργία τῆς λεγόμομένης καὶ Δυτικὸ-Βαλκανικῆς Ἑνώσεως θὰ λειτουργήση σὰν ἑνιαία ἀγορὰ μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ τὴν ἐλευθέρα διακίνηση ἀγαθῶν, κεφαλαίων ἀλλὰ καὶ μεταναστευτικῶν ῥοῶν. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὰ κράτη-μέλη τῆς Δυτικὸ-Βαλκανικῆς Ἑνώσεως θὰ προσαρμοσθοῦν σταδιακὰ στὰ Εὐρωπαϊκὰ ἰδεώδη μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν εἴσοδό τους στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, ὄχι σὰν κράτη-μέλη ξεχωριστὰ ἀλλὰ σὰν «πακέτο» μίας μικροτέρας ἑνώσεως.

Ἡ ὑλοποίησις τοῦ συγκεκριμένου σχεδίου –σύμφωνα πάντοτε μὲ τὸν ἀρθρογράφο- θὰ ἐξυπηρετήση στὴν ἀποφυγὴ συγκρούσεων ἀνάμεσα στὶς χῶρες τῆς Βαλκανικῆς, ἐνῶ τὰ Κράτη αὐτὰ (τῆς Δυτικὸ-Βαλκανικῆς Ἑνώσεως) θὰ μποροῦν ἐπίσης νὰ συνεργασθοῦν στενὰ μεταξύ τους (ὡς ἕνα ἑνιαῖο κράτος στὴν οὐσία) γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν σημαντικοτέρων φραγμῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως πρὸς κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐδαφικῶν διαφορῶν, τῆς διαφθορᾶς ἀλλὰ καὶ τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος!

Στὴν περίπτωση ποὺ τελικὰ δημιουργηθεῖ ἡ Δυτικὸ-Βαλκανικὴ Ἕνωσις θὰ ἀριθμῆ συνολικὰ 18.000.000 πολίτες!

Ἀπομένει ὡς Ἕλληνες ἀφ’ ἑνὸς νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιατί ὁ μεγαλοεπενδυτὴς George Soros συνδέει τὴν ἐπίλυση τοῦ «μακεδονικοῦ» μὲ τὴν δημιουργία τῆς Δυτικὸ-Βαλκανικῆς Ἑνώσεως καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι μὲ τὴν δημιουργία τῆς Δυτικὸ-Βαλκανικῆς Ἑνώσεως ἡ χώρα μᾶς οὐσιαστικὰ θὰ συνορεύη μὲ μία ἕνωση ποὺ θὰ λειτουργῆ συνολικὰ καὶ συντεταγμένα ἀκόμη καὶ σὲ ζητήματα ποὺ θὰ ἀφοροῦν γεωστρατηγικὰ – ἐδαφικὰ ζητήματα καὶ ἐπὶ προσθέτως αὐτὴ θὰ ἀριθμῆ τὸν διπλάσιο περίπου ἀριθμὸ πολιτῶν ἀπὸ τὸν σημερινὸ δικό μας!

Τὸ ἄρθρο εὑρίσκεται ἐδῶ.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δυτικο-Βαλκανικὴ Ἕνωσις

Leave a Reply