Δημότες ζητοῦν ἀπὸ τὸν Δῆμο Ἠλιουπόλεως νὰ καταδικάσῃ τὴν «συμφωνία»

Κύριε Ἠλία Πανταζόπουλε (Πρόεδρος Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἠλιουπόλεως), καταθέσαμε ἐχθὲς στὸ Πρωτόκολλο τοῦ Δήμου Ἠλιουπόλεως τὴν πρόταση ψηφίσματος «καταδίκης στὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπὸ τὸν Δῆμο Ἠλιουπόλεως»

Ζητοῦμε νὰ τὸ φέρετε στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο πρὸς ψήψιση.

Ὅπως θὰ διαβάσατε στὴν ἐπιστολή, μὲ ἀρ. πρωτοκόλλου 5576, ποὺ περιλαμβάνει ὑπογραφὲς Ἑλλήνων Πολιτῶν τῆς Ἠλιουπόλεως (ἄνω τῶν 25 σὲ ἀριθμό, ὅπως ἐπιβάλλει ὁ κανονισμὸς λειτουργίας τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἄρθρον 14, παράγραφοι 2 καὶ 3), 

Εὐχαριστῶ πολύ.

Σταματόπουλος Δημήτριος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply