Ἀγναντεύοντας τολμηροὺς …ἐπενδυτές!!!

Ἐχθὲς ἡ μετοχὴ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἔκλεισε στὰ 1,70 εὐρῶ. 
Ὅσο ἀκριβῶς μία φθηνὴ τυρόπιττα.

Τὸ χειρότερο εἶναι πὼς ἐὰν κάποιος ἔχῃ 1,70 εὐρῶ θὰ προτιμήσῃ τὴν τυρόπιττα… 
…καθὼς ξέρει ὅτι ἔρχονται οἱ ἀνακεφαλαιοποιήσεις τοῦ 2020, τοῦ 2022, τοῦ 2024…
…ὁπότε τρῶς τὴν τυρόπιττά σου καὶ …ἀγναντεύεις τοὺς τολμηροὺς ἐπενδυτές!!!

Βέργος Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply