Ὅ,τι μᾶς κάνει καλὸ πρέπει νὰ ἀπαγορευθῇ.

Γνωρίζουμε πὼς ἐδῶ καὶ χρόνια, πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἡ τροφή μας, μὰ κυρίως ἡ διατροφικὴ αὐτάρκειά μας ἔχει παύση. Τὰ συσκευασμένα τρόφιμα πού, ἐνίοτε, γιὰ νὰ μὴν …μαμουνιάζουν (λέει!!!) συνήθως, ἀκτινοβολῶνται, ἔχουν καταντήση πλέον ὄχι κάτι ποὺ μᾶς διατρέφει ἀλλὰ κάτι ποὺ μᾶς χορταίνει μόνον. Κι ἔτσι τὰ συμπληρώματα διατροφῆς βασιλεύουν, ἐνᾦ ἡ ἀβιταμίνωσίς μας εἶναι μία μόνιμος κατάστασις.

Στὴν Ἀμερική, γιὰ παράδειγμα, πρὸ ἐτῶν, ἀπηγορεύθησαν ἀκόμη καὶ τὰ …ἀμύγδαλα, ἀπὸ τὴν ἐλευθέρα ἀγορά, καθὼς ἐπίσης κι ὁ Ζαμποῦκος, τὸ κατσικίσιο γάλα ἀλλὰ κι ὅλοι οἱ ξηροὶ καρποί, τὰ πρωτογενῆ προϊόντα καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ βοηθοῦν στὸ νὰ ἔχουμε μία καλὴ ὑγεία.

 Τὸ νὰ μαζέψῃ κάποιος χόρτα ἤ νὰ ψαρέψῃ ἤδη ἀπαγορεύεται. Χρειάζονται ἄδειες ποὺ συνήθως εἶναι ἀπαγορευτικὲς καὶ ἀπὸ πλευρᾶς κόστους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς πολιτειακῆς. Διότι στόχος τῆς ἀμερικανικῆς πολιτείας πλέον εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀποκοπὴ τῶν πολιτῶν της ἀπὸ τὶς φυσικὲς πηγὲς διαβιώσεως.
Θέλετε παραδείγματα;
Ἰδοῦ:

Ἡ κατανάλωσις ὠμῶν ἀμυγδάλων, βλάπτει σοβαρὰ τὴν ὑγεία.

Ἡ σύλληψις πολίτου ἐπεὶ δὴ ψάρευε:

Πόλεμος ἐναντίον τῶν μικρῶν ἰδιοκτήτων κήπων.

Ἀπαγορεύεται στὶς ΗΠΑ ἡ συλλογὴ χόρτων

Κι αὐτὰ στὸ Ἀμέρικα…
Ἀλλὰ κι ἐδῶ δὲν πηγαίνουμε πίσω…
Ἤδη προχώρησαν σὲ ἀπαγορεύσεις συλλογῆς βοτάνων, καὶ ἰδίως στὴν ἄγρια ῥίγανη, μὲ πρόσχημα, λέει, νὰ τὴν προστατεύσουν.
Λέει…:

Ἡ ὁδηγία γιὰ τὴν ῥίγανη ἀφορᾷ σὲ Ὅλην τὴν Ἑλλάδα!!!

Καὶ φυσικά, ἐπεὶ δὴ ὅπως …Ἀμερικὴ τὰ πάντα, ἔτσι νὰ ἀναμένουμε τὰ χειρότερα κι ἐδῶ.
Ἄλλως τὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ μοντέλον προηγεῖται σὲ κάποιες περιπτώσεις πλέον τοῦ ἀμερικανικοῦ.

Παραλλήλως ἔχει ξεκινήσῃ μίαν κανονικὴ δίωξις κατὰ τῶν παραδοσιακῶν σπόρων μὲ ἐπίσημο δικαιολογία τὴν «προστασία» μας. Ἐὰν οἱ σπόροι δὲν εἶναι, λέει, ἐγκεκριμένοι ἀπαγορεύεται νὰ διακινῶνται.
Τὸ πῶς καὶ ποιὸς καὶ γιατὶ θὰ ἐγκριθῆ ἕνας σπόρος εἶναι ἄλλη ἱστορία.

Ποιοί εἶναι οἱ ἐγκεκριμένοι σπόροι γιά νά γλυτώσουμε τό πρόστιμο;

Κοινῶς… Ἐὰν δὲν ἔχει κατοχυρωθῆ στὸ ὄνομα κάποιου, ὡς «πατέντα» (ἄκου πατέντα ὁ σπόρος!!!), ὁποιουδήποτε, ἔνας σπόρος, πρὸ κειμένου νὰ «τσιμπᾷ» τὰ δικαιωματάκια του, σπόρος δὲν διακινεῖται!!!

Μπορεῖτε ὅμως νὰ ῥίξετε μίαν ματιὰ στὰ ἀγγουράκια Ἰσπανίας, Γερμανίας καὶ λοιπῶν χωρῶν ποὺ τελικῶς σὰν στόχο τους εἶχαν τὰ …φύτρα!!!

Ἰσπανικὰ ἀγγούρια καὶ γερμανικὲς πατᾶτες.

Μήπως θά τούς παρακαλᾶμε γιά νά ἀκτινοβολοῦν τά τρόφιμά μας;

Οἱ ξηροὶ καρποί, γιὰ παράδειγμα, τώρα, μπαίνουν καὶ στὴν Εὐρώπη στὸ στόχαστρο.

Ἤδη τρῶμε ἀκτινοβολημένα τρόφιμα!

Ἀκτινοβολῶνται κανονικότατα, ἀλλὰ γιὰ τὴν …προστασία μας!!!
Μὰ τὸ περιμέναμε… Ἦταν δυνατόν νά μήν ἀκτινοβολήσουν τά τρόφιμα πρό κειμένου νά μᾶς …προστατεύσουν;

Τί ἀγοράζουμε τελικῶς ἀπό τά πολυκαταστήματα; Καί ποιός μᾶς εἶπε πώς ὅλα δέν εἶναι ἀκτινοβολημένα; Ἔ; 
Ἀπὸ τὸ μπρόκολο ἔως τὸ ῥύζι καὶ τὴν μουστάρδα… Τὰ πάντα…
Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἀκτινοβολῶνται, σαφῶς οἱ καλλιέργειες πλέον γίνονται μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ καταλήγουν τὰ τρόφιμα νὰ διαφέρουν ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ σκουπίδια. Διότι πέραν τῆς οἱασδήποτε ἐπεξεργασίας τους, ἡ πληθώρα τῶν φυτοφαρμάκων ἀπὸ μόνη της μετατρέπει σὲ κάτι δηλητηριῶδες αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ μᾶς κρατᾷ ζωντανούς. 

Παραλλήλως ὅμως συμβαίνουν κι ἄλλα, ἰδίως στὴν χώρα μας, ἀλλὰ καὶ γενικῶς στὴν Νότιο Εὐρώπη, ὅπου θερίζουν τὰ μνημόνια, οἱ αὐτοκτονίες καὶ οἱ …καρκίνοι.

Ἡ οἰκονομία τῶν χωρῶν τοῦ Νότου ἀκροβατεῖ, ἐνᾦ ἡ ἀγροτικὴ οἰκονομία, ποὺ πιέζεται πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα καταῤῥέει, ἐὰν δὲν κατέῤῥευσε ἤδη, ἰδίως λόγῳ τῶν ποσοστώσεων καὶ τῆς κατευθυνομένης παραγωγῆς. Εἰδικῶς δὲ γιὰ τὸ Ἐλλαδοκαφριστὰν ἔχουμε πλέον ὅλοι μας, λίγο ἔως πολύ, ἀντιληφθῆ πὼς ἡ ἀγροτικὴ οἰκονομία ὑφίσταται μόνον γιὰ νὰ σαπροφυτοῦν οἱ συνδικαλιστὲς καὶ οἱ ἐμπλεκόμενες ὑπηρεσίες, ποὺ διαχειρίζονται τὰ κεφάλαια ποὺ ἀναλογοῦν στοὺς ἀγρότες καὶ τὰ ὁποία ἐγκρίνει ἡ Ἡνωμένη μας Εὐρώπη. Ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ πὼς ὅλο καὶ μειώνεται ὁ ἀγροτικὸς πληθυσμός, ἐφ΄ ὅσον ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιβιώσῃ, τότε συζητᾶμε γιὰ ἔνα σκηνικὸ ποὺ ἀποπνέει σαπίλα, δυσωδία καὶ θάνατο κάθε πιθανότητος αὐταρκείας γιὰ τὴν χώρα.

Ἐννοεῖται πὼς σὲ ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ τὰ ῥομποτικὰ μηχανήματα.

Ὁ σκοπὸς δημιουργίας αὐτῶν τῶν ῥομποτικῶν μηχανῶν ἦταν ἐξ ἀρχῆς τὸ νὰ μειωθοῦν, ἔως καὶ νὰ ἐξαλειφθοῦν, οἱ ἀνάγκες τῆς κρατούσης τάξεως τῶν σαπροφύτων ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα χέρια. Κοινῶς; Νὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν γραμμὴ παραγωγῆς, εἰδικῶς τῆς τροφικῆς παραγωγῆς. Ἐὰν κάτι τέτοιο ὁλοκληρωθῇ ὅμως, τότε ποιός ὁ λόγος ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, πού ἤδη ὁ …«ὑπερπληθυσμός» του «δικαιολογεῖ» κάθε μορφῆς ἔγκλημα εἰς βάρος του; 

Οἱ …ἀντικαταστάτες μας στὴν Γῆ.

Ἤδη στὴν Ἀφρικὴ συμβαίνει αὐτό.

Μὰ ἡ δουλεία οὐδέποτε ἔπαυσε!

Ἁπλῶς, ἐνᾦ καὶ στὴν Εὐρώπη (ἀλλὰ καὶ στὶς ΗΠΑ) ἤδη ἐφαρμόζεται, τὰ βήματα εἶναι κάπως πιὸ …διακριτικά, διότι καὶ τὸ γνωσιακὸν ἐπίπεδον τῶν ὑπηκόων τῆς Δύσεως ἦταν πάντα, σκοπίμως, ὑψηλότερον. Ἀφῆστε πού, λόγῳ διαρκοῦς λοβοτομῆς τῶν πληθυσμῶν, ἐλάχιστοι ἀντιλαμβάνονται τὸ τὶ ἀκριβῶς τὰ μάτια τους τοὺς μαρτυροῦν. 

Καί εἶναι μόνον αὐτά;
Αὐτὰ ἦσαν καὶ παραμένουν τὰ βασικὰ κι ἀναγκαία γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ στοχειωδῶς τὸ ἀνθρώπινον εἶδος. Ὅμως πέραν τῆς τροφῆς ὑπάρχει καὶ ἡ φροντίδα τῆς ὑγείας, τὸ δίκαιον, ἡ ἀσφάλεια, ἡ παιδεία, ἡ αὐτογνωσία… Αὐτά, ἐφ΄ ὅσον ἀπωλέσαμε τὴν τροφή, σὰν …δευτερεύοντα, πρὸ πολλοῦ ἔχουν καταστραφῆ.

Ἠ διατροφὴ τελικῶς ἀποτελεῖ μόνον τὸ πρῶτο μέρος μίας βαθυτέρας γραμμῆς ἀπαγορεύσεων, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρως διακινείσθαι ἢ τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκφράζεσθαι, ἔως ἀκόμη καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρως σκέπτεσθαι. Ὅ,τι διαφορετικό, ἑξ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἡ κρατούσα τάξις μᾶς ἐπιβάλλει, θεωρεῖται πλέον μεμπτὸν καὶ στοχοποιεῖται. 

Παραλλήλως ἡ συστηματικὴ προπαγάνδα διαρκῶς ἀλλάζει τὶς ἔννοιες τῶν λέξεων καὶ τῶν καταστάσεων πρὸς ὄφελος τῆς κρατούσης τάξεως καὶ εἰς βάρος τῶν πολιτῶν. Κι ἔτσι κατήντησε ἀκόμη κι αὐτὸ τὸ ἁπλὸ κομμάτι τῆς ἐνημερώσεώς μας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς χειρίστους μοχλοὺς χειραγωγήσεώς μας.

Τελικῶς ὅ,τι μᾶς κάνει καλὸ πρέπει νὰ ἀπαγορευθῇ καὶ νὰ καταστραφῇ.
Ἡ καλή μας ὑγεία φθίνει διαρκῶς, τὰ φάρμακα διακινῶνται πάντα βάσει συγκεκριμένων συμφερόντων καὶ οὐδόλως βάσει τῶν ἀναγκῶν θεραπείας. Ὅλο καὶ περισσότεροι ἰατροὶ ὑπηρετοῦν τὶς φαρμακευτικὲς ποὺ θὰ τοὺς προσφέρουν μεγαλύτερες προμήθειες καὶ ἀποφεύγουν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸν ἀνθρώπινο παράγοντα τῶν ἀσθενῶν τους. Οἱ ἀσθενεῖς τους ἐξελλίσσονται σὲ μέσον πλουτισμοῦ τους καὶ αὐτὸ ἀρκεῖ.
Συνεπῶς καὶ τὸ ἦθος, ποὺ μᾶς κάνει καλό, τελικῶς σχεδὸν …ἀπαγορεύεται, ἐνᾦ οἱ ἰατροί, ποὺ πρῶτοι θὰ ὄφειλαν νὰ τὸ ὑπερασπισθοῦν, καταλήγουν γρανάζια μίας γενοκτονικῆς μηχανικῆς.

Ἡ «δικαιοσύνη», μὲ πολλὰ πολλὰ εἰσαγωγικά, πλέον δὲν σχολιάζεται. Ἡ κρίσις τῶν δικαστῶν, σὲ ὅλο καὶ μεγαλυτέρα μερίδα τους, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς βουλὲς τῆς …«πολιτικῆς ὀρθότητος», τῶν στοῶν καὶ τῶν διαφόρων «ἱδρυμάτων» τους, ἐνᾦ εἶναι εὔκολο νὰ ἀθῳώνονται ναρκέμποροι ἐγκληματίες, σὰν νὰ μὴν ὑπῆρχαν ἢ νὰ θεωρεῖται ἡ παιδεραστία ὡς πλημμέλημα. Ὅσο γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ἐγκλήματα συνηθίζει πλέον ἡ «δικαιοσύνη» νὰ τὰ θεωρῇ ὡς μὴ γενόμενα. 

Ὅσο γιὰ τὸ (πρώην) δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας μετακινήσεως, ποὺ πλέον φθάνει ἔως τὸ εἶδος τοῦ …φύλου ποὺ θὰ …«ἐπιλέξουμε» καθορίζεται μόνον ἀπὸ τὸ πόσο φίλα προσκείμενος εἶναι κάποιος στὸ ὑπάρχον καθεστώς. Ἀπὸ τὴν ἄλλην τὸ ἀφόρητο κόστος τῶν καυσίμων ἀπαγορεύουν τελικῶς τὶς μετακινήσεως μὰ καὶ κάθε πιθανότητα, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, ἠθικῆς καὶ πεποιθησιακῆς ἀνατάσεως τῶν πολιτῶν.

Ἡ δὲ ἀσφάλεια τῆς ἰδίας τῆς χώρας ἢ τῶν κατὰ τόπους πολιτῶν, ἐὰν ὑπάρχῃ, εἶναι ἕνα τυχαῖον συμβάν, ποὺ ἐὰν ὑφίστανται συμφέροντα (βλέπε Κολωνάκι, Ἐκάλη) πράγματι ὑπάρχει καὶ ἀσφάλεια, ἐνᾦ ὅταν τὰ συμφέροντα κάποιων ἐπιδιώκουν νὰ ἐκκενωθοῦν ὁλόκληρες περιοχὲς (βλέπε καὶ κέντρο Ἀθηνῶν), τότε ἡ ἀσφάλεια περνᾶ στὴν σφαίρα τῆς …φαντασίας ὀνειροπαρμένων. Ὅσο γιὰ τὴν αὐτοάμυνα κατήντησε …ἀνέκδοτο!!!

Τελικῶς ὅμως καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἐθνικὸς αὐτοπροσδιορισμὸς στοχοποιεῖται, ὄχι φυσικὰ διότι κάποιους τοὺς ἐνοχλεῖ ὁ πατριωτισμός, ἀλλὰ διότι πρέπει νὰ …«αἰτιολογηθῇ» ὁ κατακερματισμὸς (καὶ) τῆς δικῆς μας χώρας. Κι αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ σχεδιασμὸς πατᾶ ἐπάνω στὴν γραμμὴ ἀπομειώσεως δικαιωμάτων ἀρχικῶς, στὴν συνεπακόλουθο γραμμὴ ἐξοντώσεως ἢ παροπλισμοῦ τῶν πιθανῶν κεφαλῶν μίας ἀντιστάσεως ἐν συνεχείᾳ καί, τελικῶς, καταλήγει εὐθαρσῶς στὸ δεδομένον τῆς γενοκτονίας (ποὺ σαφῶς περιλαμβάνει, στὰ πρῶτα του στάδια, τὶς ἀκραῖες μειώσεις τοῦ προσδοκίμου ἐπιβιώσεως, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογηθοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα). Κι ἔτσι, τὸ νὰ σηκώνῃς τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ὄχι μόνον γιὰ τὴν Μακεδονία, συνιστᾶ πλέον ἀδίκημα, ἐνᾦ αὐτομάτως δύναται ἡ ἀστυνομία νὰ συλλαμβάνῃ ἀδιακρίτως ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ τυχαίους εὑρέθησαν σὲ σημεῖον ποὺ κάποιοι κρατοῦσαν σημαῖες. Κι αὐτὰ ἁπλῶς, ἀκόμη, εἶναι …ἀμυχές.

Ἡ ὁπλοκατοχή, βεβαίως, ὡς βασικὸ δικαίωμα μὰ καὶ χρέος, κάθε ἐλευθέρου πολίτου, στὴν χώρα μας, ὑπὸ συγκεκριμένες συνθῆκες, συνιστᾶ ποινικὸ ἀδίκημα. Κι ἔτσι οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν δύναται νὰ περιφρουρῇ τὸ δικαίωμά του στὴν ζωὴ καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ τὸ μεταθέτῃ στὶς δυνάμεις ἀσφαλείας, ποὺ κι αὐτές, μὲ τὴν σειρά τους, ἀρνῶνται νὰ ἐκτεθοῦν σὲ κινδύνους μὲ ἀντάλλαγμα τὸν ψωρομισθό τους.

Ἡ παιδεία εἶναι αὐστηρῶς ἐλεγχομένη καὶ στοχεύει ἀποκλειστικῶς στὸ νὰ παράγῃ διαρκῶς ὅλο καὶ πιὸ ὑποτετεταγμένους δούλους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταντᾷ βαρετὴ καὶ κουραστική. Παπαγαλίζουν τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ σπουδάσουν, ἀν τὶ νὰ σκέπτονται καὶ νὰ δημιουργοῦν.
Ἡ ἀριστεία ἐνοχλεῖ καὶ ἡ μετανάστευσις τόσων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων κρίνεται ἀναγκαία,.

Ἡ μελέτη καὶ ἡ ἔρευνα, ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀπαγορεύονται, ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ τὴν μία κατέστρεψαν τὴν βιομηχανικὴ καὶ βιοτεχνικὴ ὑποδομὴ τῆς χώρας καί, ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὁ «θεματοφύλαξ» τῆς ἱστορικῆς μας κληρονομίας εἶναι ἡ «Ἐθνικὴ Τράπεζα» τῶν Rothschild.

Ἡ κατάστασις γενικῶς, μὲ αἰσιοδόξους χαρακτηρισμούς, εἶναι τοὐλάχιστον ζοφερή.
Τὰ καλὰ μᾶς ἀπαγορεύονται καὶ μᾶς ἐπιβάλλονται μόνον ὄσα μᾶς καταστρέφουν ὡς …«λογικὰ καὶ αὐτονόητα». Ἀπὸ τὸ ἁπλό, ποὺ λέγεται διατροφή, ἢ ἀκόμη καὶ αὐτάρκεια, ἔως τὰ περισσότερο σύνθετα καὶ σημαντικά.

Βᾶλε μου κι ἄλλες ἀπαγορεύσεις!!! Μοῦ ἀρέσει!!!

Καί, φυσικά, ὅλοι ὅσοι ὑποστηρίζουν αὐτὴν τὴν πορεία φαντάζουν στὰ μάτια τῶν πολλῶν, μὰ ἰδίως στὰ …δικά τους, ἀνίκητοι. Ὅμως εἶναι; Ἤ ὄχι;
Ἐπ΄ αὐτοῦ ἔχουμε ἤδη τοποθετηθῆ. Γιὰ τὴν ὥρα ἂς …«ἀπολαύσουμε» (στὸν βαθμὸ ποὺ ἀντέχουμε) ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ὀδηγοῦν ταχύτερα σὲ ἕναν κάποιον …πάτο. Καὶ μετὰ βλέπουμε τὸ πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ ξανά-δοῦμε τὸ Φῶς.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Γιὰ δὲς λοιπὸν πόσο καλὰ εἶναι αὐτὰ τὰ μηχανήματα ποὺ θὰ μᾶς ἀντικαταστήσουν…πηγὴ

Θὰ μποροῦσαν πράγματι ὅλα νὰ εἶναι ζοφερὰ καὶ μαῦρα κι ἄραχνα. Μὰ δὲν εἶναι.
Προχθές, Καθαρὰ Δευτέρα, σὲ κάποια ἐκ τῶν γύρω τῆς Ἀττικῆς βουνῶν καὶ λόφων, βλέπαμε εἰκόνες τέτοιες:

εἰκόνα

Πολλές, σὲ πάρα πάρα πολλὰ σημεία. Εἰκόνες τέτοιες ὅμως εἴχαμε ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια νὰ δοῦμε.
Λέτε νά εἶναι τυχαῖες; Λέτε νά εἶναι ἄσχετες; Ἤ μήπως λέτε νά δηλώνουν κάτι;

Ναί, αὐτὸ τὸ μοντέλο διακυβερνήσεως τελειώνει, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ παρασύρει στὸν θάνατό του ὁλοκλήρους πληθυσμούς, μὲ πολλοὺς τρόπους. Κι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἀφαίμαξις, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ ἐμᾶς.  Δὲν θὰ μᾶς βάλω ὅμως δύσκολα, παρὰ μόνον θὰ μᾶς θυμήσω πὼς ἐδῶ καὶ αἰῶνες κάποιοι ἀγωνίζονται νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος μὲ κάτι ἄλλο, πιὸ συμβατό. Λέτε νά τά καταφέρουν αὐτοί πού τόσες καί τόσες καί τόσες φορές ἀπέτυχαν ἔως τώρα; Καί γιατί ἀπέτυχαν τόσες φορές; Μήπως διότι παρεβίασαν ἀπαγορευτικές γραμμές;
Ποία λοιπόν συνθήκη θά μποροῦσε νά εἶναι αὐτή πού θά τούς ἐπέτρεπε τώρα νά τά καταφέρουν;  …

Γιὰ τὴν ὤρα καταθέτω μόνον τὰ ὅσα ἔχουν συμβῇ… Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ἰσχυριστοῦν κάποιοι πὼς συνωμοσιολογῶ…
Θὰ ἐπανέλθω ὁσονούπω… Ἄλλως τὲ διαπιστώσεις κάνουμε ἀκόμη…  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply