Μία φιλόξενος λίμνη…

Λίμνη τῆς Καστοριὰς «Μία φιλόξενη λίμνη»

Τὸ μεγάλο ταξείδι, γιὰ ὅλα τὰ ἀποδημητικά, ἔχει πλέον ἀρχίση.
Ἐρχόμενα ἀπὸ τὴν μακρινὴ Ἀφρικὴ θὰ διανύσουν πολλὲς χιλιάδες χιλιόμετρα γιὰ να φθάσουν στὰ μέρη ἀναπαραγωγῆς τους, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἕως τὶς χῶρες τοῦ μακρινοῦ βορρᾶ.

Σὲ αὐτὸ τὸ ταξείδι χάνουν σχεδὸν τὸ μισὸ τοῦ βάρους τους.
Στὶς ἐνδιάμεσες στάσεις ποὺ κάνουν εἶναι ἐντελῶς ἐξουθενωμένα καὶ τὸ μόνο ποὺ θέλουν εἶναι νὰ τραφοῦν, ὥστε νὰ ἀνακτήσουν τὶς δυνάμεις τους καὶ νὰ συνεχίσουν τὸ ἐπίπονο ταξείδι.
Κάθε χρόνο κάνουν τὸ χρέος τους πρὸς τὴν μητέρα φύση.

Σὲ αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς ἐνδιαμέσους σταθμοὺς πέφτουν, πάρα πολὺ συχνά, θύματα τοῦ μοναδικοῦ παρείσακτου τῆς φύσεως, τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ πρᾶξις αὐτὴ δεν εἶναι μόνον παράνομη, ἀλλὰ καὶ ἄναδρη καὶ ἀνήθικη.
Βλέπουμε κάθε χρόνο τὴν σφαγὴ τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων τρυγωνιὼν στὰ Ἑπτάνησα.

Στὸ παρακάτω βιντεάκι εἶναι ἔνας Μαχητὴς (Philomachus pugnax) ὁ ὁποῖος ἔκανε μιὰ ἐνδιάμεση στάση στὴν λίμνη τῆς Καστοριᾶς. Ὅπως θὰ δεῖτε καὶ μόνοι σας τὸ μόνο πρᾶγμα ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ ἀνακτήσῃ τις δυνάμεις του.
Τρώει ἀκατάπαυστα καὶ μὲ τρομερὴ ταχύτητα.
Εἶναι τόσο ἀφοσιωμένος στὸ νὰ τραφῇ, ποὺ μὲ ἀγνοεῖ πλήρως, παρόλο ποὺ ἔχω πλησιάση παρὰ πολὺ κοντά του.

Σὲ αὐτὲς τὶς στιγμὲς τῶν ἐνδιαμέσων σταθμῶν εἶναι πολὺ εὐάλωτα καὶ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς ἐχθρούς τους.
Γι’ αὐτὸ λοιπὸν ἂς ἀφήσουμε τὰ ἀποδημητικὰ στὴν ἡσυχία τους.
Σεβασμὸ στὸ ἐπίπονο ταξείδι τους.

Ἂς εὐχηθοῦμε λοιπὸν στὸν μοναχικὸ μαχητή, ποὺ βρέθηκε στὴν λίμνη μας, καλὴ ξεκούραση, καλὸ ταξείδι καὶ ῥαντεβοῦ τὸ φθινόπωρο, κατὰ τὴν ἐπιστροφή του.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

Μερικὰ ἀπὸ τὰ ἄγρια πουλιὰ τῆς λίμνης, ποὺ ἐφωτογράφισε, πρὸ ἑνὸς ἔτους, ὁ Κωσταντῖνος:

Καλαμοκανᾶς (Himantopus himantopus) σήμερα στὴν λίμνη.Καλαμοκανᾶς

Λιμόζες ποὺ ἔγιναν δέκα, τελικά, στὴν λίμνη. 

Λιμόζες χιαστί.

Λιμόζες (Limosa limosa) Σημερινὴ ἄφιξις στὴν λίμνη Καστοριᾶς.

Σαρσέλα (Anas querquerdula) Περίπου εἴκοσι ἄτομα σήμερα στὴν λίμνη.

Ἔφθασε καὶ ὁ πρῶτος Τσαλαπετεινὸς (Upupa epops).

Ἕνας πανέμορφος Ροδοπελεκᾶνος (Pelecanus onocrotalus) στὴν βόρεια παραλία.

Τρίτωσαν οἱ Ῥοδοπελεκᾶνοι στὸ Μαύροβο.

Ποταμοσφυρικτὴς (Charadrius dubius).

Στρειδοφᾶγος (Haematopus ostralegus)
Μία παρέα στρειδοφάγων σήμερα στὴν λίμνη.

Πορφυροτσικνιᾶς (Ardea purpurea)
Ἔφθασαν καὶ οἱ ὀμορφότεροι τῶν ἐρωδιῶν στὴν λίμνη μας…

Τουρλίδα (Numenius arguata)
Προσωρινὰ φιλοξενουμένη στὴν λίμνη μας. 

Περίπου πενήντα περαστικὲς Ἀβοκέτες (Recurvirostra avosetta) σήμερα στὴν λίμνη. 

Δύο Καρατζᾶδες!!! (Sterna caspia) σήμερα στὴν Λίμνη Καστοριᾶς.
Ἡ πρώτη μου φορὰ ποὺ φωτογράφισα αὐτὸ τὸ εἶδος. 

Ἡ πρώτη Χαλκόκοττα (Plegadis falcinellus) ποὺ ἔφθασε στὴν λίμνη, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ ἔκανε, ἦταν νὰ κάνῃ μιὰ βόλτα στὸ βατραχᾶκι ποὺ ἤθελε ὁπωσδήποτε νὰ πετάξῃ.

Κωνσταντῖνος Καπουργᾶς

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply