Λογοκρισία διαδικτύου (δικτατορικοῦ τύπου) πρὸ τῶν πυλῶν!!!

Ἡ παγκόσμιος δικτατορία τοῦ διαδικτύου πρὸ τῶν πυλῶν!!!

Στὶς 26 Μαρτίου, στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, θὰ κριθῆ τὸ μέλλον τοῦ ἐλευθέρου διαδικτύου. Κομισιὸν καὶ Συμβούλιο, μέσῳ τῆς Ὁδηγίας γιὰ τὰ Δικαιώματα Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας στὴν Ψηφιακὴ Ἑνιαία Ἀγορά, θέλουν νὰ βάλουν φραγμοὺς στὴν ἐλευθερία ἐκφράσεως καὶ πληροφορήσεως μέσῳ διαδικτύου, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὰ μονοπωλιακὰ συμφέροντα ἰσχυρῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν τοῦ κλάδου. Θέλουν νὰ θεσπίσουν μηχανισμοὺς ἐλέγχου τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως ἰδεῶν, στὸ ὄνομα τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων πνευματικῆς ἰδιοκτησίας, τὰ ὁποία ἐκμεταλλεύονται, ἀντὶ γιὰ τοὺς ἄμεσους παραγωγούς, τὰ μεγάλα ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα.

Ἐὰν ἐγκριθῇ τὸ ἄρθρο 13 τῆς ὁδηγίας γιὰ τὴν πνευματικὴ ἰδιοκτησία, θὰ ἐπιβληθῆ εὐρεία λογοκρισία σὲ ὅλο τὸ περιεχόμενο ποὺ μοιραζόμεθα ἠλεκτρονικά. Οὐδεὶς θὰ μπορῇ νὰ ἀναρτήσῃ τὸ ὁ,τιδήποτε πρὸς συζήτηση στὸ διαδίκτυο, ἐὰν δὲν ἔχῃ πληρώση πρῶτα τὰ πνευματικὰ δικαιώματα. Οἱ περισσότεροι χρηστὲς θὰ σταματήσουν νὰ γράφουν νὰ σχολιάζουν καὶ νὰ ἀναρτοῦν καὶ τὸ διαδίκτυο θὰ μείνη στὰ χέρια τῶν ἐλαχίστων.
Ἐπὶ τῆς οὐσίας, τὸ ἄρθρο 13 θὰ ἀναγκάση πλατφόρμες ὅπως τὸ Facebook καὶ τὸ Youtube νὰ δώσουν προτεραιότητα στὸ περιεχόμενο μερικῶν μεγάλων ἑταιρειῶν, οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα τῆς διευθετήσεως ὅλων τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων γιὰ τὸ περιεχόμενό τους. Κάτι τέτοιο θὰ ἀλλάξη δραματικὰ τὸ διαδίκτυο ποὺ ὅλοι γνωρίζαμε, καὶ θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν προβολὴ καὶ διάθεση σημαντικὰ μικροτέρου διαδικτυακοῦ περιεχομένου στὴν Ἑλλάδα, καὶ γενικὰ στὴν Εὐρώπη.

Πολὺ πιθανὸν τὸ YouTube, τὸ Facebook, καὶ τὸ Instagram εἶναι νὰ ἀπαγορεύσουν σὲ χρῆστες στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ἀπὸ τὸ νὰ ἀνεβάζουν βίντεο, μουσικὴ καὶ φωτογραφίες. Τὸ δικαίωμα θὰ ἔχουν μόνο πολυεθνικὲς ἐπιχειρήσεις, μεγάλα studio, καὶ δισκογραφικές.

Ὄχι στοὺς μηχανισμοὺς ἐλέγχου τοῦ διαδικτύου τῆς ὁδηγίας γιὰ Copyright.

Σοφία Σακοράφα γιὰ τὸ Ἄρθρο 13 τοῦ Copyright Law:

Θὰ δημιουργήση μία μηχανὴ λογοκρισίας στὸ διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Youtube.

Μόργκαν Χρῆστος

Leave a Reply