Ξέρουν νά χάνουν οἱ …«πεπολιτισμένοι» Γερμανοί;

Σπανία φωτογραφία ὅπου ἀπεικονίζει Γερμανὸ στρατιώτη νὰ κάθεται καὶ νὰ παρατηρῇ τὸν σκοτωμένο Ἕλληνα Λοχία Δημήτριο Ἴτσιο, ἔξω ἀπὸ τὸ ὀχυρὸ «Π8», στὴν περιοχὴ τοῦ Μπέλλες, κοντὰ στὰ Ἄνω Πορρόια Σεῤῥῶν.

Ὁ Λοχίας Ἴτσιος ὡς διοικητὴς πολυβόλων κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 1941 ἔδωσε λυσσαλέα μάχη κατὰ τῶν ἐπιτιθεμένων Γερμανῶν, καὶ ὁ ὁποῖος ἠρνήθη νὰ παραδοθῇ, πολεμώντας ἕως τὸ τέλος καὶ εὑρίσκοντας ἡρωικὸ θάνατο.

Ἀναμνηστικὴ φωτογραφία τοῦ 1936 τοῦ τότε Ταγματάρχου (ΠΒ) Ἀπόοστόλου Ἐλευθεριάδου ἀπὸ τὴν Βέῤῥροια, ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος στὸν Ἑλληνο-Ἰταλικὸ πόλεμο, καὶ μετὰ τὴν κατάῤῥευση τοῦ μετώπου καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπιστροφῆς του, ἐξετελέσθη ἀπὸ Γερμανοὺς ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Κοζάνης διότι ἠρνήθη νὰ παραδώσῃ τὸ ἀτομικό του περίστροφο.
(δωρεὰ κυρίας Εἰρήνης Ἐλευθεριάδου).

Ἱστορικὸς Συλλέκτης Βεῤῥοίας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply