Ξέρουν νά χάνουν οἱ …«πεπολιτισμένοι» Γερμανοί;

Σπανία φωτογραφία ὅπου ἀπεικονίζει Γερμανὸ στρατιώτη νὰ κάθεται καὶ νὰ παρατηρῇ τὸν σκοτωμένο Ἕλληνα Λοχία Δημήτριο Ἴτσιο, ἔξω ἀπὸ τὸ ὀχυρὸ «Π8», στὴν περιοχὴ τοῦ Μπέλλες, κοντὰ στὰ Ἄνω Πορρόια Σεῤῥῶν.

Ὁ Λοχίας Ἴτσιος ὡς διοικητὴς πολυβόλων κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 1941 ἔδωσε λυσσαλέα μάχη κατὰ τῶν ἐπιτιθεμένων Γερμανῶν, καὶ ὁ ὁποῖος ἠρνήθη νὰ παραδοθῇ, πολεμώντας ἕως τὸ τέλος καὶ εὑρίσκοντας ἡρωικὸ θάνατο. Συνέχεια

Φαίνεται ξεκάθαρα τὸ ποιὸν τοῦ Καμμένου

 

 

Ὁ κύριος Καμμένος ἐγεννήθη σὲ μία ἰδιαιτέρως εὐκατάστατο οἰκογένεια.

Δὲν ξέρω τὶς σπουδές του καὶ εἰλικρινῶς μου εἶναι ἀδιάφορες, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ὑπουργούς, ἀφ΄ ἑνὸς μὲν τὴν κυρία Κουντουρᾶ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὸν κύριο Κουὶκ γιὰ τέσσερα ἔτη καὶ μόλις πρὸ μερικῶν ἡμερῶν νὰ τοὺς «δίδῃ» εἶναι ἐνδεικτικό της ποιότητος τοῦ ἀνθρώπου. Συνέχεια

Σιωπή…

Οἱ Γερμανοὶ στὴν Ἀθῆνα γιὰ ἄλλην μίαν φορά.

Ἡ Πηνελόπη Δέλτα αὐτοκτόνησε στὶς 27 Ἀπριλίου 1941 πίνοντας δηλητήριο, λίγο πρὶν καταλάβουν οἱ Γερμανοὶ μὲ τὰ Panzer τὴν Ἀθῆνα.

Σιωπή... Συνέχεια

Γιὰ ἕνα λεπτὸ ἐλευθερώθηκε ἡ Ἑλλάδα!

Γιὰ ἕνα λεπτὸ ἐλευθερώθηκε ἡ Ἑλλάδα!Γιὰ ἕνα λεπτὸ ἐλευθερώθηκε ἡ Ἑλλάδα»,
ἀπὸ τὸν Ντῖνο Ἠλιόπουλο

Ὁ Ντῖνος Ἠλιόπουλος περιγράφει τὴν κηδεία τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ:
Συνέχεια

Ἡ πείνα τῆς Κατοχῆς ἐπεβλήθη ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους!!!

Αξίζει να διαβάσετε το παρακάτω άρθρο σχετικά με τον Λιμό στην Κατοχή, που προκάλεσαν οι …«σύμμαχοί» μας, με τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Ελλάδας.

Ἡ πείνα τῆς Κατοχῆς ἐπεβλήθη ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους!!!1 Συνέχεια

Ἕνας ἕνας στὴν ἄβυσσο…

ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΔΙΗΓΗΘΗΚΕ τὴν πα­ρα­κά­τω ἱ­στο­ρί­α ἕ­νας κα­λὸς φί­λος μου, ἔ­τσι τὴν γρά­φω κι ἐ­γώ.Ἕνας ἕνας στὴν ἄβυσσο...

«­.­..Κι ἤ­τα­ν μιὰ νύκτα βρο­χῆς. Πα­ρα­μο­νὴ Χρι­στου­γέν­νων. Τὰ με­σά­νυ­κτα κτυ­ποῦν τὴν πόρ­τα μου. Τα­ρά­χθη­κα. Ἡ ὥ­ρα τῆς κυ­κλο­φο­ρί­ας ἤ­τα­ν πε­ρα­σμέ­νη. Δὲν θὰ μπο­ροῦ­σε νἄ­τα­ν τί­πο­τ’ ἄλ­λο. Κα­νείς μας δὲν ἤ­ξαι­ρε τό­τε τὶ τὸν πε­ρί­με­νε ἀ­πὸ τὴν μιὰ ἡμέ­ρα στὴν ἄλ­λη. Καὶ πραγ­μα­τι­κά. Ἕ­νας Γερ­μα­νὸς ψη­λὸς ὥς ἀ­πά­νω μπῆ­κε στὸ σπί­τι μας. Ἡ γυ­ναῖ­κα μου ἔ­τρε­με πί­σω μου σὰν τὸ κα­λά­μι. Ὁ Γερ­μα­νὸς κά­νει ἕ­να βῆ­μα ἀ­κό­μα.
Συνέχεια