23 Ἀπριλίου 1941. Ὁ Τσολάκογλου ξεκινᾶ διαδικασίες σχηματισμοῦ κυβερνήσεως.

Οἱ στιγμὲς συγκλονιστικές.
Ἡ ἐπίσημος κυβέρνησις τῶν Ἀθηνῶν ἀνεχώρησε ἤδη γιὰ Κρήτη, πρὸ κειμένου νὰ σχηματίσῃ τὸ νησιωτικὸ κράτος, κατὰ μίαν ἐκδοχή. Βασίζεται στὴν δέσμευσι τῶν Βρετανῶν πὼς ἡ Κρήτη εἶναι ἀπόρθητος. Μέγα ψέμμα!
Ἡ ἄλλη κυβέρνησις, ἡ κατοχική, ξεκινᾶ τὶς διαδικασίες γιὰ νὰ εὕρῃ τὰ μέλη της.
Μία διόλου γνωστὴ πτυχὴ τῆς ἱστορίας μας… Γνωρίζουμε μόνον τὰ συνολικὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἀποφάσεων. Ὄχι τὸ παρασκήνιο. Οὔτε τὰ τέσσερα πρωτόκολλα παραδόσεως ποὺ εἶχαν ὑπογραφῇ στὸ μεταξύ. Ἕνα ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Μπακόπουλο, 9 Ἀπριλίου 1941, καὶ τρία ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Τσολάκογλου, 20,21 καὶ 23 Ἀπριλίου 1941). Συνέχεια

Ξέρουν νά χάνουν οἱ …«πεπολιτισμένοι» Γερμανοί;

Σπανία φωτογραφία ὅπου ἀπεικονίζει Γερμανὸ στρατιώτη νὰ κάθεται καὶ νὰ παρατηρῇ τὸν σκοτωμένο Ἕλληνα Λοχία Δημήτριο Ἴτσιο, ἔξω ἀπὸ τὸ ὀχυρὸ «Π8», στὴν περιοχὴ τοῦ Μπέλλες, κοντὰ στὰ Ἄνω Πορρόια Σεῤῥῶν.

Ὁ Λοχίας Ἴτσιος ὡς διοικητὴς πολυβόλων κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 1941 ἔδωσε λυσσαλέα μάχη κατὰ τῶν ἐπιτιθεμένων Γερμανῶν, καὶ ὁ ὁποῖος ἠρνήθη νὰ παραδοθῇ, πολεμώντας ἕως τὸ τέλος καὶ εὑρίσκοντας ἡρωικὸ θάνατο. Συνέχεια

Φαίνεται ξεκάθαρα τὸ ποιὸν τοῦ Καμμένου

 

 

Ὁ κύριος Καμμένος ἐγεννήθη σὲ μία ἰδιαιτέρως εὐκατάστατο οἰκογένεια.

Δὲν ξέρω τὶς σπουδές του καὶ εἰλικρινῶς μου εἶναι ἀδιάφορες, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ὑπουργούς, ἀφ΄ ἑνὸς μὲν τὴν κυρία Κουντουρᾶ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὸν κύριο Κουὶκ γιὰ τέσσερα ἔτη καὶ μόλις πρὸ μερικῶν ἡμερῶν νὰ τοὺς «δίδῃ» εἶναι ἐνδεικτικό της ποιότητος τοῦ ἀνθρώπου. Συνέχεια

Γιατί δέν ἑορτάζεται ἡ σημερινή ἐπέτειος;

Νὰ πῶ ἐδῶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀναρωτῶνται γιατί δὲν ἑορτάζουμε τὴν ἐπέτειο ἀπελευθερώσεώς μας ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἔφυγαν δὲν τοὺς διώξαμε.

Ἐκτὸς ἂν δὲν μᾶς ἀρέσῃ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια, ὅποτε συνεχίσθε νὰ ἀναρωτιέσθε.

Τζιόπας Νικόλαος

Χῆρες κι ὀρφανὰ …λίθων καὶ ξένων νεκρῶν!!!

Ἄλλο Ἱστορία κι ἂλλο προπαγάνδα…

Σὰν σήμερα…

Τὴν ἡμέρα ποὺ τὰ Γερμανικὰ στρατεύματα ἀποχωροῦσαν ἀπ’τὴν Ἀθήνα, ἀφοῦ ὑπέστειλαν τὴν σημαία τους καὶ κατέθεσαν στέφανο στὸν Ἀγνωστο Στρατιώτη (κάτι ποὺ δὲν ἔκαναν οἱ κ.κ. Λαβρῶφ καὶ Ὀμπάμα…), ὁ Στρατηγὸς Φέλμυ, Στρατιωτικὸς Διοικητὴς Ἀθηνῶν, ἐστράφη στοὺς συγκεντρωμένους Ἕλληνες καὶ τοὺς εἶπε κυττάζοντας τὸν ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό: Συνέχεια

Λεπτομέρειες ποὺ ἀγνοοῦμε γιὰ τὴν πείνα τῆς Κατοχῆς

Ἡ πείνα τῆς Κατοχῆς…
…διαλύοντας τοὺς μύθους…
Συνέχεια