23 Ἀπριλίου 1941. Ὁ Τσολάκογλου ξεκινᾶ διαδικασίες σχηματισμοῦ κυβερνήσεως.

Οἱ στιγμὲς συγκλονιστικές.
Ἡ ἐπίσημος κυβέρνησις τῶν Ἀθηνῶν ἀνεχώρησε ἤδη γιὰ Κρήτη, πρὸ κειμένου νὰ σχηματίσῃ τὸ νησιωτικὸ κράτος, κατὰ μίαν ἐκδοχή. Βασίζεται στὴν δέσμευσι τῶν Βρετανῶν πὼς ἡ Κρήτη εἶναι ἀπόρθητος. Μέγα ψέμμα!
Ἡ ἄλλη κυβέρνησις, ἡ κατοχική, ξεκινᾶ τὶς διαδικασίες γιὰ νὰ εὕρῃ τὰ μέλη της.
Μία διόλου γνωστὴ πτυχὴ τῆς ἱστορίας μας… Γνωρίζουμε μόνον τὰ συνολικὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἀποφάσεων. Ὄχι τὸ παρασκήνιο. Οὔτε τὰ τέσσερα πρωτόκολλα παραδόσεως ποὺ εἶχαν ὑπογραφῇ στὸ μεταξύ. Ἕνα ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Μπακόπουλο, 9 Ἀπριλίου 1941, καὶ τρία ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Τσολάκογλου, 20,21 καὶ 23 Ἀπριλίου 1941).

Γιὰ παράδειγμα, ὁ Τσολάκογλου ἀνέλαβε κατόπιν διατάγματος τοῦ Παπάγου, ποὺ ἐξεδόθῃ στὶς 8 Ἀπριλίου 1941, καὶ διέταζε τὴν κατάπαυσι πυρός. Ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως ὑπὸ τοῦ Τσολάκογλου δὲν ἦταν μέσα στὴν ἐντολή. Ἀλλὰ ἡ ἐντολὴ ἦταν σαφής. Κατάπαυσις πυρός.

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον ὀφείλουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε πολλὰ ἐλαφρυντικὰ στὸν στρατηγό. Ὁμοίως καὶ στὸν ἐπίσκοπο Ἰωαννίνων, ποὺ τὸν ἐπίεζε γιὰ σχηματισμὸ κυβερνήσεως. Ἄλλως τε οἱ Γερμανοί, γιὰ νὰ συζητήσουν συνθηκολόγησι, ἔπρεπε νὰ συζητήσουν μὲ ἐπίσημο ἀρχή. Ἕνας στρατηγὸς δὲν ἦταν ἐπίσημος ἀρχή. Ἀνώτεροι του παρέμεναν οἱ ὑπουργοί, ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ βασιλιᾶς.

Ἡ κατοχὴ ξεκίνησε.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὁ λαός μας ἀποδεικνύει γιὰ ἀκόμη μία φορὰ πὼς εἶναι φτιαγμένος γιὰ τὰ μεγάλα καὶ τὰ θαυμαστά.

Φιλονόη.

Σημείωσις:

Τὴν 8ην Ἀπριλίου 1941, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι ὁ ἀρχιστράτηγος Παπάγος ὑπέγραψε τὴν κατάθεσιν τῶν ὅπλων μὲ τὴν ὑπ’  ἀριθμὸν 1381 διαταγή του!

φωτογραφία

Leave a Reply