Ὑπόγειοι ἐπιχειρηματικοὶ πόλεμοι προοιωνίζουν ἀλλαγὲς παγκοσμίων ἰσοῤῥοπιῶν

Ἡ «διακοπῆ συνεργασίας» τῆς Google μὲ τὴν Huawei δείχνει μὲ τὸν πιὸ παραστατικὸ τρόπο πόσο ἰσχυρὰ εἶναι τὰ τεχνολογικὰ μονοπώλια στὴν παγκόσμιο οἰκονομία. Ὅσο καὶ νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀνοικτὲς ἀγορές, ὅσα καὶ νὰ ἔχουν γραφῆ ἐπὶ δεκαετίες γιὰ efficient markets καὶ random walks, ἡ οἰκονομία σήμερα ἐξαρτᾶται περισσότερο ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἄλλην ἐποχὴ ἀπὸ μεγάλες μονοπωλιακὲς καταστάσεις. Ἔτσι, ἡ Google, ποὺ ἔχει τὸ 90% τῆς ἀγορᾶς τῶν smartphones, χάριν στὸ Android, μπορεῖ νὰ πετάξῃ ἔξω ἀπ’ τὴν ἀγορὰ (δηλαδὴ νὰ ὁδηγήσῃ σὲ χρεωκοπία) ὁποιανδήποτε ἑταιρεία τηλεφώνων θέλει, ἐπικαλουμένη μίαν ἑρμηνεία τῆς ἐμπορικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ. Αὔριο, τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ κάνῃ καὶ ἡ Microsoft, σταματῶντας νὰ παρέχῃ ἐνημερώσεις τοῦ λογισμικοῦ της στοὺς χρῆστες μίας συγκεκριμένης γεωγραφικῆς περιοχῆς· μεθαύριο ἡ Oracle νὰ διακόψῃ τὶς licenses τοῦ Java καί, γιατί ὄχι, ἀντὶ-μεθαύριο, τὸ ICANN νὰ ἀκυρώσῃ τὰ domain names μίας χώρας ποὺ δὲν συμμορφώνεται μὲ τὸ μονομερὲς ἐμπάργκο ποὺ θὰ ἔχουν κηρύξη οἱ ΗΠΑ κατὰ τοῦ Ἰρᾶν (τυχαῖο τὸ παράδειγμα).
Σήμερα λοιπὸν συνειδητοποιοῦμε τί σημαίνει τεχνολογικὴ ἰσχὺς καὶ πόσο παρωχημένα εἶναι τὰ ζητήματα ποὺ μᾶς ταλαιπωροῦν ἐμᾶς ἐδῶ στὴν ἄκρη τῆς Δύσεως.

Φυσικά, ὅλα αὐτὰ ἰσχύουν βραχυπρόθεσμα. Μέσο-μακροπρόθεσμα, τὰ πράγματα μποροῦν νὰ ἀνατραποῦν μὲ θεαματικὸ τρόπο. Τὸ 1973, ὅταν ἐξέσπασε ἡ πρώτη κρίσις τοῦ πετρελαίου, ὁ δυτικὸς κόσμος εὑρέθη στὸ ἔλεος τοῦ ΟΠΕΚ, διότι ἡ ἐλαστικότης τῆς ζητήσεως πετρελαίου ἦταν μηδενική. Ἑπτὰ χρόνια ἀργότερα, στὴν δευτέρα κρίση, οἱ ἐπιπτώσεις ἦσαν ἀπείρως μικρότερες, διότι οἱ διορθωτικὲς κινήσεις ποὺ εἶχαν ἐν τῷ μεταξὺ γίνη, εἶχαν μειώση κατὰ πολὺ τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν παραγωγὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Κατ’ ἀναλογία, ἡ Κίνα (καὶ δευτερευόντως ἡ Εὐρώπη) θὰ πάρουν τὸ μάθημα καὶ θὰ ἐπιταχύνουν τὶς δικές τους τεχνολογίες. Καὶ μὴν ξεχνᾶμε: ἀπὸ τὸ 2025, ἡ Κίνα γίνεται ἡ πρώτη χώρα στὸν κόσμο στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. Ὅλα αὐτὰ θὰ μποῦν στὴν ζυγαριὰ μέχρι νὰ ἰσορροπήσῃ πάλι τὸ σύστημα.

Κίσσας Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply