Ὑπόγειοι ἐπιχειρηματικοὶ πόλεμοι προοιωνίζουν ἀλλαγὲς παγκοσμίων ἰσοῤῥοπιῶν

Ἡ «διακοπῆ συνεργασίας» τῆς Google μὲ τὴν Huawei δείχνει μὲ τὸν πιὸ παραστατικὸ τρόπο πόσο ἰσχυρὰ εἶναι τὰ τεχνολογικὰ μονοπώλια στὴν παγκόσμιο οἰκονομία. Ὅσο καὶ νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀνοικτὲς ἀγορές, ὅσα καὶ νὰ ἔχουν γραφῆ ἐπὶ δεκαετίες γιὰ efficient markets καὶ random walks, ἡ οἰκονομία σήμερα ἐξαρτᾶται περισσότερο ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἄλλην ἐποχὴ ἀπὸ μεγάλες μονοπωλιακὲς καταστάσεις. Συνέχεια

Γιατί (καί) ἡ Google …τιμᾶ τήν Ἐθνική μας ἐπέτειο;

Θὰ ἦταν μία καλὴ ἀφορμὴ γιὰ νὰ αἰσθανθοῦμε ἐθνικὰ ὑπερήφανοι, ἐὰν δὲν γνωρίζαμε τὸ ποιά, ἐπακριβῶς, εἶναι ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία…
Δῆλα δὴ ἐὰν δὲν γνωρίζαμε πὼς ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία, μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ …ἰδιωτικὰ (ποιός ἦλθε;) δορυφορικά, ἐπίγεια καὶ ἐναέρεια συστήματα παρακολουθήσεώς μας, φακελλώματός μας καὶ καταληκτικῶς ἐλέγχου μας, δὲν ἀγαπᾶ καὶ τόσο πολὺ τὸ ὑπάρχον ἀνθρώπινον γένος καί, ἰδίως, τὶς προαιώνιες μονοφυλετικότητές του.
Συνέχεια

Ξεπερνώντας σὲ τεχνικὲς καὶ τὴν …Στάζι!!!

Τὰ βλακόφωνα, ἡ μεγαλυτέρα κατασκοπευτικὴ μηχανὴ ποὺ ἔγινε ποτέ. Οὔτε ἡ Στάζι θὰ τολμοῦσε ποτὲ νὰ κάνῃ κάτι τέτοιο…
Ὅλα αὐτὰ τὰ μηχανήματα πρέπει νὰ ἀπαγορευθοῦν ἀπὸ τὴν κυκλοφορία γιὰ λόγους ἀσφαλείας. Ἡ Google εἶναι ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις.

Ξεπερνώντας σὲ τεχνικὲς καὶ τὴν ...Στάζι!!!

Συνέχεια

Ὥρα νὰ καταργηθοῦν καὶ τὰ …αὐτοκίνητά μας!!!

Ἕνας ἀκόμη παρανοϊκὸς ἀπὸ τὴν ἐγκληματικὴ ὀργάνωση τῆς Google, ὁ Ellon Musk χρηματίζει ἀθρόα προσπαθώντας νὰ σμπρώξῃ τοὺς ἀχρήστους αὐτοματισμοὺς τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως καὶ ταυτοχρόνως χρηματίζει μὲ σκοπὸ τὴν πλήρη ἀπαγόρευση τῆς ὁδηγήσεως! Ναί, καλῶς διαβάσαττε!!!
Google καὶ Ellon Musk θέλουν νὰ ἀπαγορεύσουν ὅλα τὰ ὀδηγούμενα αὐτοκίνητα καθὼς καὶ τὴν ὁδήγηση, γιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν αὐτὰ ἀπὸ τὰ ἐλεγχόμενα αὐτόματά τους!!!

Ὥρα νὰ καταργηθοῦν καὶ τὰ ...αὐτοκίνητά μας!!! Συνέχεια