Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (στ)

Μία ἔρευνα τῆς Φρύνης Γαζῆ, ποὺ ξεδιπλώσαμε σιγά-σιγά, πρὸ κειμένου νὰ γνωρίζουμε, εἰδικῶς τώρα ποὺ ἔρχονται ἐκλογές, τὸ τὶ ψηφίζουμε.

Ἐνδεικτικῶς καὶ μόνον, εἰδικῶς λόγῳ τῶν ἡμερῶν, καλὸ εἶναι νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦ τὰ τί, τὰ πῶς καὶ τὰ γιατὶ ὠθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα στὸ νὰ προβάλλονται τόσο, ὅσο τελικῶς ἐμεῖς νὰ μὴν ἔχουμε ἐναλλακτικές. Μονόδρομος ἐπὶ τῆς οὐσίας ἡ ψῆφος, μὰ καὶ κάθε τί ἄλλο, στὶς κοινωνίες μας. Δήμαρχοι, βουλευτές, εὐρωβουλευτές, στρατιωτικοί, διοικητικοὶ ὑπάλληλοι κάθε ὑπηρεσίας, δικαστές, δικηγόροι, ἐπιχειρηματίες… Κοινῶς; Μόνον διαπλοκή, ἐξυπηρετήσεις, ἀλληλοδιαδοχὴ κι ἐμεῖς αὐτοὶ ποὺ πληρώνουμε καὶ τὸ μάρμαρο καὶ τὶς σκηνικὲς παρουσίες τους μὲ τὸ αἷμα μας καὶ τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν μας.

This slideshow requires JavaScript.

,

Ἡ ντροπή τῶν …«δημοκρατικῶν ἐπιλογῶν»; Ὄχι, λάθος. Ἡ μία καὶ μοναδικὴ πραγματικότης μας εἶναι ὅλοι αὐτοί, καθὼς καὶ ἀμέτρητοι ἄλλοι, ὄπως φυσικὰ καὶ ἀγνώστου ἀριθμοῦ πρόθυμοι, γιὰ τοὺς ὁποίους (ἀκόμη) δὲν ἔχουν (ἐπισήμως) διαῤῤεύση κάποια ἀντίστοιχα στοιχεία. Σημασία ἔχει μόνον πὼς ὅλοι αὐτοὶ λαμβάνουν τὸ …«χρίσμα» ἀπὸ στοές, ἀπὸ λέσχες καὶ ἀπὸ συγκεκριμένες ὁμαδοῦλες, ποὺ «κληρονομικῷ δικαιώματι» δροῦν μόνον μὲ ἕνα σκεπτικό: νὰ μᾶς διατηροῦν ἐν ὑπνώσει, πρὸ κειμένου νὰ παραμένῃ ἡ ἐξουσία στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων ἀφεντικῶν τους διαχρονικῶς.

Παραδείγματα πολλὰ τέτοια καθημερινῶς. Ἑνδεικτικῶς μόνον, πατῶντας σὲ κάποιες ἔρευνες τοῦ «ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ», μόνον γιὰ τοὺς ῥοταριανοὺς ἐξηρτημένους, σᾶς παρουσιάζω σήμερα ἔτσι, στὴν …τύχη, ἐρωτήματα ποὺ δὲν ἀπαντῶνται.

Ὁπωσδήποτε ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν καὶ ὑμῶν θὰ πράξη κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνεται. Καλοῦ κακοῦ ὅμως ἂς ἐνθυμούμεθα πὼς ὅλα γίνονται γιὰ τὴν ἐξουσία. Αὐτὸς ποὺ κρατᾶ στὴν πραγματικότητα τὴν ἐξουσία, εἶναι κι αὐτὸς ποὺ διαχειρίζεται τὸ χρῆμα, γιὰ νὰ μπορῇ, μέσῳ τοῦ χρήματος, νὰ τὴν διατηρῇ καὶ νὰ τὴν περιφρουρῇ, ἐξολοθρεύοντας τοὺς ἀντιπάλους του.

Ποῖοι εἶναι οἱ ἀντίπαλοί του; Μά, φυσικὰ ἐμεῖς…
Τὸ χρῆμα, ὡς μέσον, ἁπλῶς ἐξαγοράζει εὐκολότερα τὶς «συνειδήσεις» τῶν σαπροφύτων, ἐνᾦ, ἐφ’ ὅσον ἀφαιρεῖται ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ νὰ ἐξαθλιωνόμεθα ἐμεῖς, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ ἐστιάζουμε διαρκῶς στὶς ἐλλείψεις ποὺ ἀφήνει ἡ ἀποσυία του καὶ οὐδέποτε στὴν λογικὴ ὑπάρξεώς του.

Καλὴν ψῆφο λοιπόν.. Καλὴν ψῆφο… Μόνον νὰ προσέξετε, ἐσεῖς ποὺ θὰ ψηφίσετε… Νὰ προσέξετε καλά… Διότι δὲν δικαιολογεῖται πλέον ἄγνοια… Ὅστις ἐπιλέγει νὰ συντηρῇ τὴν ἄγνοιά του, καθίσταται, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ του, συνεργός.

Φιλονόη

ἔρευνα καὶ εἰκόνες ἀπὸ Φρύνη Γαζῆ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (στ)

Leave a Reply