Γιά ποίαν σημαία κλαῖν οἱ πατριῶτες;

Γιά αὐτήν;

Ναί, πράγματι προσέβαλαν τὰ ἐν λόγῳ ἄτομα ἕνα (ἐπισήμως) ἐθνικό μας σύμβολον.
Μά εἶναι πράγματι ἔτσι ἤ ἔτσι μᾶς ἔμαθαν νά πιστεύουμε;

Ποιός θυμᾶται ἄρα γέ πώς αὐτή ἡ σημαία εἶναι δημιούργημα σιωνιστικῶν ἐταιρειῶν, πού σκοπό της εἶχε τό νά δηλώσῃ μόνον πώς ἡ Ἑλλάς ἦταν, εἶναι καί σχεδιάζεται νά παραμείνῃ ἕνα ὑπάκουο προτεκτορᾶτο;

National Geographic (1917)

Ξεχασμένες ἱστορίες τῆς Ἀνατολῆς α΄!

Γιὰ μίαν σημαία… (α)

Γιὰ μίαν σημαία… (β)

Ποῖος θυμᾶται τό πότε καί τό πῶς μᾶς ἐπέβαλαν τά ἐν λόγῳ χρώματα καί τό ἐν λόγῳ σχέδιο ὡς σημαία τά «δικά μας» σαπρόφυτα;
Ποῖος θυμᾶται τό ποιές πράγματι ἦσαν, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἤ, ἐὰν θέλετε, μόνον κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἐπαναστάσεως, οἱ δικές μας σημαῖες;

Ἡ ἱστορία μίας σημαίας.

Γιά ποῖον λόγο οὐδέποτε ἐπελέγη  κάποιο ἀπό τά παραπάνω σύμβολα γιά σημαία τῆς Πατρίδος μας, παρά υἱοθετήσαμε ἀκρίτως καί ἄνευ ἀντιῤῤήσεων ὅ,τι μᾶς ἐφόρτωσαν;
Γιατί ὁ σταυρός ἔγινε ἰσοσκελής ἐνᾦ δέν ἦταν;
Γιατί λησμονήσαμε τά λάβαρα καί τήν τοπικότητά τους;
Γιατί μᾶς ἔπνιξαν τίς σημαῖες καί τά λάβαρά μας τά μασονικά σύμβολα;

Τί θέλουν νά μᾶς ὑπαγορεύσουν μέ ὅλα αὐτά;

Εἰλικρινῶς τώρα, πιστεύουμε πώς μᾶς προσέβαλαν τήν σημαία αὐτά τά …καλόπαιδα;
Ἤ μήπως πῆραν τό σύμβολο τοῦ ἀφεντικοῦ τους, μέ τήν ἄδεια τοῦ ἀφεντικοῦ τους καί κατ’ ἐντολήν τοῦ ἀφεντικοῦ τους κι ἀπεφάσισαν νά τό καταστρέψουν, διότι πλέον δέν χρειάζεται στό ἀφεντικό τους τό προτεκτορᾶτο πού καταχρηστικῶς χρησιμοποιεῖ τό ὄνομα «Ἑλλάς»;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ναί, πράγματι ἐμεῖς, ὡς λαός, ἔχουμε …«πεισθῆ» πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ σημαία μας. Κάποιοι μάλιστα, συνδέοντας τὴν ἔννοια τῆς Πατρίδος μὲ τὴν εἰκόνα τῆς σημαίας, θὰ ἔπεφταν εὐχαρίστως γιὰ νὰ τὴν ὑπερασπισθοῦν.
Καλῶς σκέπτονται, ἐφ΄ ὅσον πράγματι αὐτὸ εἶναι, γιὰ τὴν ὤρα, τὸ μοναδικό μας κοινὸ σύμβολον.
Ὅμως γιά πόσο ἀκόμη; Καί γιά ποῖον λόγο σήμερα, εἰδικῶς σήμερα, ποὺ ὅλα (εὐτυχῶς μας!!!) καταῤῥέουν δέν σκαλίζουμε ὅσο χρειάζεται, πρό κειμένου νά ἀντιληφθοῦμε τό τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν ὅλοι αὐτοί πού προσβάλλουν τήν (φερομένη ὡς) σημαία μας;

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ ὅ,τι οἱ ἀστυνομικοὶ κυττοῦν ἀπαθεῖς συνιστᾶ μεγίστη μορφὴ ἐκφράσεως Ὕβρεως, ἐφ’ ὅσον ἄλλως ὄφειλαν νὰ ἀντιδράσουν. Ἔχουμε Προσβολὴ Ἐθνικῶν Συμβόλων καὶ Προσβολὴ Δημοσίας Αἰδοῦς ἀλλὰ οἱ ἐντολές τους εἶναι ἄλλες. Καί, ὁπωσδήποτε, ὄχι τὸ νὰ ὑπερασπίζονται τοὺς νόμους, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ὑπηρετοῦν.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιά ποίαν σημαία κλαῖν οἱ πατριῶτες;

  1. Μπράβο, ρὲ (ὄχι: βρὲ) Φιλονόη μας! Προσωπικῶς πλήρως συμφωνῶ μαζί σου καὶ θλίβομαι, ἐπειδὴ ὁ Πατέρας μου παραλίγο νὰ σκοτωθῆ, προκειμένου νὰ ὑπερασπιστῆ αὐτὸ τό….

Leave a Reply