Οἱ δύστροποι ἄνθρωποι.

Ὁ κάθε δύστροπος ἄνθρωπος δὲν στέκεται μόνος ἐμπρός μας.
Κουβαλᾶ μαζύ του συναισθήματα πληγωμένα, κατάλοιπα τῶν παιδικῶν του χρόνων…
Ἴσως τὶς ἀπαιτήσεις μιᾶς πολὺ αὐστηρῆς οἰκογένειας, ἀνικανοποίητες ἀνάγκες, ντροπή, ψυχικoὺς πόνους, ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ πάρον, ἀνασφάλειες γιὰ τὸ μέλλον.

Παρ’ ὅλο που ὁ κάθε ἕνας εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὰ συναισθήματά του, ἂν ἐμεῖς δόσουμε σὲ τέτοια ἄτομα ἔνα βλέμμα καλοσύνης καὶ ἀγάπης, ἔνα κῦμα ἀνακουφίσεως θὰ κυλήσῃ μέσα τους καὶ ἴσως καταφέρουν νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸ σταθερὸ καὶ ἀκτινοβόλο σημεῖο μέσα τους.
Καὶ τότε θὰ ἔχουμε βάλει τὴν ἀγάπη στὸν πίνακα τοῦ κόσμου…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply