Βιβλία, μέσον ἐπανεντάξεως ἀστέγων

Γνωρίζουμε πόσοι ἄστεγοι ὑπάρχουν γύρω μας;
Γνωρίζουμε τρόπους γιά νά τούς βοηθήσουμε δίχως νά τούς ὠθοῦμε στό νά παραιτηθοῦν πλήρως;
Ἔχουμε ἀναρωτηθῆ γιά τό ἐάν χρειάζονται ἁπλῶς λίγο στήριγμα γιά νά πατήσουν μόνοι τους στά πόδια τους, ἀπό τό νά τούς «φορτωθοῦμε» στίς πλάτες μας;

Ἄστεγοι… Μία πληγὴ τῆς ἐποχῆς μας μὲ ἄγνωστες διαστάσεις καὶ ἐπιπτώσεις. Ἔτσι, κάπου ὑπάρχουν κι αὐτοί, ἀλλὰ ἂς μὴν ἀσχολούμεθα ἐμπράκτως. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, θεωρητικῶς, ἀδυνατοῦμε νὰ τοὺς βοηθήσουμε ὅλους αὐτούς.
Ἤ μήπως ὄχι;

Μία πρωτοβουλία ποὺ σκοπό της ἔχει τὸ νὰ μπορέσουν νὰ ἐπανενταχθοῦν κάποιοι ἄστεγοι συμπολῖτες μας.
Μία προσπάθεια ποὺ ἀπὸ καιρὸ τώρα ξεκίνησε γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ ἄστεγοι συμπολῖτες μας νὰ κερδίσουν τὸ μεροκάματό τους καὶ  νὰ παύσουν νὰ εἶναι ἄστεγοι.
Μία ἀπέραντη ἀγάπη ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ ἔσπευσε νὰ τοὺς στηρίξῃ εἴτε προσφέροντας παλαιὰ βιβλία, εἴτε ἀγοράζοντάς τα μά, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα μία ἀναζήτησις, μέσα στὰ βιβλία τους, θησαυρῶν ποὺ θὰ κατέληγαν στὶς χωματερές…
Κι ἔτσι τὸ …«παράλογον» ἔγινε λογικὸ καὶ ἡ προσπάθεια δὲν ἔμεινε στὰ λόγια.
Οἱ ἄστεγοι ἔπαυσαν νὰ εἶναι ἄστεγοι καὶ παλαιὰ βιβλία, ἀν τί νὰ καταλήξουν στὶς χωματερὲς ἐπιστρέφουν σὲ βιβλιοθῆκες…

Λίγο ἀπὸ τὴ προσπάθειά μας.

Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἔχοντας δῆ τί σημαίνει καὶ πῶς πῆγε τὶς προηγούμενες ἡμέρες τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ bazaar, συνεχίζουμε μὲ ὁρισμένες ἀλλαγὲς καὶ διορθώσεις τὴν πορεία γιὰ τὸν μήνα Ἰούλιο.

  1. Ἀπὸ αὔριο Τρίτη 2 Ἰουλίου οἱ ὧρες ποὺ θὰ εἴμαστε ἀνοικτοὶ εἶναι ἀπὸ 11:00 τὸ πρωὶ ἕως 4:30 τὸ ἀπόγευμα.
  2. Τὰ βιβλία ποὺ θέλετε νὰ ἀγοράσετε εἶναι στὴν τιμὴ τῶν 2 εὐρῶ.
  3. Τὸ 1 εὐρὼ ἀπὸ τὶς πωλήσεις στηρίζει τὸ μεροκάματο τῶν δύο συνανθρώπων μας.1 εὐρὼ ἀπὸ κάθε βιβλίο διατίθεται γιὰ τὴν στήριξη καὶ πιὸ συγκεκριμένα γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς ἰδέας νὰ ἀπασχολῶνται καθημερινὰ δύο πρώην ἄστεγοι δίδοντας μία εὐκαιρία ἐπαγγελματικῆς ἐπανεντάξεως.
    Στηρίξουμε ὅλοι μαζὺ τὴν προσπάθεια καὶ ἐμπλουτίζουμε μὲ παλαιὰ βιβλία τὶς βιβλιοθῆκες μας.
    Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ καὶ αὐτὸ δὲν ἀφήνουμε νὰ σταματήσῃ.
  4. Ἡ προσπάθεια νὰ μεταφερθοῦμε σὲ ἕναν μόνιμο χῶρο εἶναι σὲ ἐξέλιξη παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς καθυστερήσεις γιὰ τεχνικοὺς λόγους.
  5. Μὲ τὴν ἑπομένη κίνηση νὰ λειτουργήσουν ἐργαστήρια γιὰ ἀστέγους.
  6. Νὰ προετοιμάσουμε τὰ κινητὰ (σὲ ἀνοικτοὺς χώρους) παλαιοβιβλιοπωλεῖα γιὰ νὰ δουλέψουν 8 ἢ 10 ἄστεγοι.Ἕνας τρόπος νὰ ἔχουν ἕνα σπίτι.

Ἐὰν θέλετε ἂς βάλουμε μὲ μία ἐπίσκεψη καὶ μὲ λίγα βιβλία ποὺ ἀγοράζετε πλάτη γιὰ νὰ τὰ καταφέρουμε.
Μὲ κανένα τρόπο δὲν πρέπει νὰ ἀφήσουμε νὰ κλείσῃ τὸν κύκλο της ἡ προσπάθεια αὐτή.

Δὲν ἔχω κάποιον λόγο ἀπογοητεύσεως, ἀλλὰ μόνο ὑπερηφανίας. Ἐπίσης δὲν ἔχω νὰ κρύψω κάτι. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μίλησα ἀνοικτὰ καὶ ξεκάθαρα ὅπως κι ὅτι ἤξερα τί νὰ περιμένω. Μὲ τὴν ἴδια ὑπερηφάνια γράφω κι αὐτὸ τὸ σημείωμα.
Ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ποὺ ξεκινήσαμε τὴν ἰδέα πιστέψαμε πὼς μπορεῖ νὰ στηθῇ.

Ὅλοι ὅσοι ἔχουν δείξει μὲ εἰλικρίνεια τὸ ἐνδιαφέρον τοὺς συνεχίζουν νὰ τὸ στηρίζουν.
Πίστεψα σὲ αὐτὴ τὴν ἰδέα καὶ ἔχω ἀποφασίση νὰ τὴν προχωρήσω κάτω ἀπὸ τὶς ὅποιες δύσκολες συνθῆκες. Νοιώθω ὑποχρεωμένος ἀπέναντι σὲ ὅλους -τοὺς ἐλαχίστους γνωστοὺς- ποὺ διάβασαν τὴν πρώτη πρόσκληση καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς πέντε φίλους- ποὺ τέσσερις μῆνες μᾶς προσέφεραν βιβλία καὶ ἔδειξαν ἐμπράκτως τὸ ἐνδιαφέρον τους.

Τὸ μάθημα ὅμως πού μου ἔδωσε ἡ ἄστεγη ζωή μου εἶναι ἐκεῖνος ὁ τρόπος νὰ δίνω στὸν διπλανό μου χωρὶς νὰ περιμένω ἀντάλλαγμα, ἀλλὰ νὰ νοιάζομαι ἐνεργά. Νὰ μὴν εἶμαι περιπατητὴς καὶ θεατὴς τὸ ἡλιοβασίλεμα. Νὰ μὴν ξεχνῶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν ζωή μου. Μὲ ὅλους τους τρόπους.

Ἕνα τραγούδι εἶναι ἡ ζωὴ ὅταν βλέπω τὸν συνάνθρωπο νὰ ξέρῃ τί σημαίνει ἕνα πιάτο φαγητὸ στὸ σπίτι καὶ ἕνα στρῶμα στὸ πάτωμα γιὰ νὰ μπορῶ νὰ τὸν φιλοξενήσω.
Ἔχετε δῆ πόσοι ἄστεγοι ὑπάρχουν;
Μέχρι σήμερα αὐτὸ τὸ λίγο τὸ ἔχουμε καταφέρη μόνο μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις.

Ὅταν προσπαθῶ νὰ ζῶ κάθε ἡμέρα τὸ πιὸ μεγάλο μάθημα ποὺ ἁπλόχερά μου δόθηκε. Τὸ πρωινὸ ξύπνημα καὶ τὸ βράδυ ἕνα στρῶμα νὰ βάζῃς τὸ κορμί σου.

Δὲν τὸ βάζω κάτω καὶ συνεχίζω αὐτὴ τὴν προσπάθεια μὲ πεῖσμα, ὑπομονὴ καὶ μὲ ὄνειρο.
Δὲν ἔχω κάποιον λόγο ἀπογοητεύσεως λόγο ἀπογοήτευσης, ἀλλὰ μόνο ὑπερηφάνιας. Μπορῶ νὰ σᾶς κυττάζω στὰ μάτια καὶ νὰ μὴν κρίνω τὴν στάση κανενός.

Συγχωρέστε μου τὴν πολυλογία
Σᾶς εὐχαριστῶ – ὅπως τὸ ἔκανα πάντα – ἀπὸ καρδιᾶς…

Λεωνίδας

Γιὰ ἐμὲ ἀξίζει νὰ τοὺς ἐπισκεφθοῦμε. Πέραν τοῦ ὅ,τι οὔτως ἢ ἄλλως θὰ μπορέσουμε κι ἐμεῖς νὰ προσφέρουμε ἐμπράκτως, εἶναι βέβαιον πὼς μέσα ἐκεῖ θὰ ἀκακαλύψουμε πολλὰ χρήσιμα καὶ σημαντικά.
Κυριολεκτικῶς θησαυροὺς ποὺ ἀξίζουν σεβασμὸ καὶ φροντίδα.
Μά, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα, ἡ δική μας ἐπίσκεψις ἐκεῖ (ποὺ πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνεται συχνά!!!) θὰ μετουσιωθῆ ἐπίσης σὲ «λιθαράκι» γιὰ ὅλους αὐτούς, ποὺ ἀπὸ …ἀπελπισμένοι ἄστεγοι σιγά-σιγά, ἀλλὰ σταθερά, ἀναλαμβάνουν καὶ πάλι μόνοι τους τὴν ζωή τους.
Καὶ μόνον γιὰ αὐτὸ ἀξίζει τὸν κόπο νὰ παραμείνουμε «συνδεδεμένοι» μαζύ τους.

Φιλονόη

Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τὸν Λεωνίδα πού, λόγῳ τῶν προσωπικῶν μου ὑποθέσεων, καθυστερησα τόσο πολὺ νὰ ἀναφερθῶ στὸ θέμα. Ὡς φίλος θὰ μὲ καταλάβη ἐλπίζω…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply