Ὡραῖες οἱ …ὀνειρώξεις γιὰ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς φιλίες

Παρακαλῶνται πολὺ ὅσοι ἔχουν ἀκόμη ἀμφιβολίες γιὰ τὶς προθέσεις τῆς Τουρκίας (κοινῶς εὐσεβεῖς πόθους) νὰ μᾶς ἀδειάσουν τὴν γωνιά!

Δίπλα στὴν πράσινη γραμμὴ τῆς Λευκωσίας, οἱ Τοῦρκοι διατηροῦν μία μονάδα πεζικοῦ καὶ μία μονάδα ἁρμάτων…
Θὰ τὴν ἔλεγες καὶ «Δύναμη Ταχείας Κρούσεως». Ἔτσι δέν εἶναι;
Ξυπνᾶτε!!!!!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις:
Ἡ κόκκινη διακεκομμένη γραμμὴ εἶναι ἡ «πράσινη γραμμὴ» – μέσα στὸν κύκλο φαίνεται ἡ ἀπωτέρα Ἑλληνικὴ σημαία.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply