Ὡραῖες οἱ …ὀνειρώξεις γιὰ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς φιλίες

Παρακαλῶνται πολὺ ὅσοι ἔχουν ἀκόμη ἀμφιβολίες γιὰ τὶς προθέσεις τῆς Τουρκίας (κοινῶς εὐσεβεῖς πόθους) νὰ μᾶς ἀδειάσουν τὴν γωνιά!

Δίπλα στὴν πράσινη γραμμὴ τῆς Λευκωσίας, οἱ Τοῦρκοι διατηροῦν μία μονάδα πεζικοῦ καὶ μία μονάδα ἁρμάτων…
Θὰ τὴν ἔλεγες καὶ «Δύναμη Ταχείας Κρούσεως». Ἔτσι δέν εἶναι;
Ξυπνᾶτε!!!!!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις:
Ἡ κόκκινη διακεκομμένη γραμμὴ εἶναι ἡ «πράσινη γραμμὴ» – μέσα στὸν κύκλο φαίνεται ἡ ἀπωτέρα Ἑλληνικὴ σημαία.

(Visited 203 times, 1 visits today)
Leave a Reply