Ἱστορικὴ ἀποκατάστασις ἑνὸς πραξικοπήματος

Σὰν σήμερα πρὶν ἀπὸ 45 χρόνια, ξεσποῦσε τὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Μακαρίου στὴν Κύπρο.
Ἕνα πραξικόπημα τὸ ὁποῖο ἐσχεδιάσθη ἐπιμελῶς ἀλλὰ ἐξετελέσθη μὲ πολλὲς παραλλαγές, λόγῳ του ὅτι, ὅπως ἀπρδείχθη, τὰ κέντρα λήψεως τῶν ἀποφάσεων ἦσαν περισσότερα ἀπὸ τὸ διευθυντήριο ποὺ τὸ ἐσχεδίασε καὶ διέταξε τὴν ἐκτέλεσή του!

Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν κάποιοι ποὺ θεώρησαν χρέος τους νὰ συνδράμουν στὴν κατάσταση ποὺ ἐδημιουργήθη, μόλις αὐτὸ ἐπεκράτησε, νὰ εὐρεθοῦν μπλεγμένοι καὶ στιγματισμένοι γιὰ μία ζωή, ὁ δὲ Μακάριος νὰ θυματοποιηθῇ καὶ οἱ Τοῦρκοι νὰ εὕρουν τὴν εὐκαιρία νὰ εἰσβάλουν στὸ νησί…
…ὅπως τελικὰ ἦταν προαποφασισμένο!

Τελικῶς αὐτὸ τὸ πραξικόπημα, μὲ τὴν εἰσβολὴ ἡ ὁποία τὸ ἠκολούθησε, ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι ἦταν ἕνα σχέδιο τῶν Ἀμερικανῶν μὲ τὴν εὐμενῆ ἀποδοχὴ τῶν Ἄγγλων, καθὼς καὶ προδοτῶν πολιτικῶν καὶ Ἀξιωματικῶν γιὰ νὰ «λυθῇ τὸ Κυπριακό», νὰ ἐνταφιασθῇ ὁριστικῶς ἡ ἰδέα τῆς Ἑνώσεως (μὲ τὴν διχοτόμηση τοῦ νησιοῦ), νὰ ἑδραιωθῇ ὁ Μακάριος ὡς ὁ μόνος δημοκρατικὸς ἡγέτης καί, ἀκολούθως νὰ ἐπανέλθῃ καὶ ὁ παλαιοκομματισμὸς στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ θρονιασθῇ ἐπάνω στὰ ἀποκαΐδια τῆς νήσου μας!

Καὶ γιὰ αὐτήν τους τὴν ὑπηρεσία ὅλοι οἱ προδότες οὐδέποτε ἐπλήρωσαν κάτι, μὲ εὐθύνη ὅλων διαχρονικὰ τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν τῆς Μεταπολιτεύσεως!

Αὐτὴ εἶναι ἡ μία καὶ μοναδικὴ ἀλήθεια!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply