Μία (καλὰ) …προγραμματισμένη Ἐθνικὴ Προδοσία (ποὺ δὲν ὁμολογεῖται!!!)

Ἀπὸ σήμερα καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες ἐννέα ἡμέρες, στοιχεῖα μόνον.

Τὴν 3η Ἰουλίου 1974 καὶ ἐνῶ ὑπῆρχαν δεκάδες μηνύματα ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες γιὰ συγκέντρωση τουρκικοῦ στρατοῦ στὴν ἀπέναντι παραλία, ὁ «ἐθνάρχης» Μακάριος ἀπεφάσισε τὴν μείωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας στὴν Κύπρο, μὲ ἄμεσο ἐφαρμογή, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν μείωση τῶν κυπριακῶν ἐνόπλων δυνάμεων περίπου στὸ 60% τῆς δυνάμεώς τους.

«Ἕνας»

Σημείωσις (γιὰ νὰ μὴν λησμονοῦμε!!!)

Μεταπολίτευσις εἶναι τὸ σύστημα ἐξουσίας ἐκεῖνο, ποὺ κατάφερε τὴν δευτέρα μεγαλυτέρα ἥττα ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ νεοελληνικοῦ μορφώματος νὰ τὴν μετατρέψῃ σὲ …ἑορτὴ τῆς δημοκρατίας.

Ἀπὸ σήμερα καὶ γιὰ τὶς προσεχεῖς ἐννέα ἡμέρες ἀρχίζει ἡ γνωστὴ ἑορτή, ποὺ γιὰ 44η χρόνια στὴν συνέχεια θὰ προπαγανδίση, θὰ συσκοτίση καὶ θὰ παραπλανήση τὴν ἀμετάκλητο ἀπόφασή του, ὅτι ἡ Κύπρος δηλαδὴ κεῖται μακράν.

Κολαοῦζοι καὶ ἀρωγοὶ θὰ σταθοῦν ἐπίσης σὲ αὐτὴν τὴν συσκότιση, σύμπασα ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς μεγαλονήσου, ποὺ γιὰ μίαν ἀκόμη φορᾶ θὰ συσκοτίση τὰ τραγικὰ λάθη τοῦ Παπᾶ σὲ αὐτὴ τὴν παράσταση.

 

(Visited 444 times, 1 visits today)
Leave a Reply