Θύματα τῶν ἐπιλογῶν μας…

Γύρω μας ἀφθονία τῆς τεχνολογίας, ποὺ παρέα μὲ τὴν ὑπέρ-πληροφορία, ἔχουν μετατρέψη σχεδὸν ὅλα τὰ ἀνθρωπόμορφα ὄντα σὲ …«κουμπαράδες» ἀχρήστων σκουπιδιῶν, κάθε εἴδους καὶ μορφῆς.

4,425 Δορυφόρους Wi-Fi γρήγορου ἴντερνετ θὰ θέσουν σὲ τροχιά…

Διαδίκτυον (ἴντερνετ) παντοῦ!!!

Αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω καιρό, ἔρχονται!!!

Ὅποιος ἢ ὄποια νομίζει ὅτι ὁ Ἧλον Μᾶσκ εἶναι «αὐτοδημιούργητος» ἐπιχειρηματίας… «κοιμᾶται» ὕπνον βαθύ…

Elon Musk Will Bring Free Internet To The Whole World

Τὸ διαδίκτυον παντοῦ καὶ 24/7 εἶναι ἡ ἀπαραίτητος πλατφόρμα διασυνδέσεως τῶν πάντων καί, στὴν συνέχεια, τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου τῶν πάντων…

Ἐννοεῖται ὅτι ὅλο αὐτὸ πάει «πακέτο»μέ… τὸ «5G» (Ἀσύρματες Ἐπικοινωνίες 5ης γενεᾶς) καὶ τὴν «Τεχνητὴ Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence A.I.) ὅπως καὶ τὴν νανο-τεχνολογία καθὼς φυσικὰ καὶ τὴν Γενετικὴ μηχανική…

Συνεχίστε νὰ ἀγοράζετε τὰ τελευταίου τύπου «ἔξυπνα» κάθε λογῆς… καὶ συντόμως οὔτε ποὺ θὰ τὸ καταλάβετε (ὅπως ἄλλωστε δὲν τὸ ἔχετε καταλάβη ἤδη ἔως τώρα…), ἀλλὰ ἔνα πρωὶ θὰ ξυπνήσετε (χωρὶς νὰ «ξυπνήσετε»…) καὶ ἁπλὰ θὰ εἶναι πολὺ ἀργά…

Δίχως διαδίκτυον πῶς θά ζήσουμε;

Δὲν γίνεται ἀκόμη καὶ γιὰ …κατούρημα νὰ πάῃ κάποιος πλέον, δίχως νὰ σέρνῃ κάποιο κινητὸ τηλέφωνο μαζύ του (ἢ ἀνάλογο συσκευή), ποὺ θὰ τὸν «κρατᾶ σὲ ἐπαφὴ» μὲ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, τοὺς διαδικτυακούς του φίλους καὶ τὴν εἰδησεογραφία. Ὅσο δὲ περισσότερο νέος εἶναι κάποιος, τόσο πιὸ μεγάλες οἱ γνώσεις του, σὲ ἐπίπεδον ἐφαρμογῶν, ἀλλὰ καὶ τόσο μεγαλύτερες οἱ ἐξαρτήσεις του ἀπὸ αὐτὰ τά, ὑποτίθεται, «ἀναγκαία ἐργαλεία μόνον γιὰ π@υτάνες καὶ  ἰατρούς»…

Πληροφορία.
Ἄφθονη πληροφορία. Ἀνεξέλεγκτη πληροφορία. Ἀφιλτράριστη πληροφορία.
Πληροφορία ποὺ δὲν κρίνεται, δὲν ἐπεξεργάζεται, δὲν «ἀρχειοθετεῖται».
Εἴμαστε θύματα τῆς πληροφορίας.

Ἀπὸ ἐδῶ μαθαίνουμε τὸ ἄλφα κι ἀπὸ ἐκεῖ τὸ ἀντίθετό του.
Ἀπὸ ἐδῶ μᾶς παρουσιάζουν κάτι ὡς ἀλήθεια, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς τὴν καταῤῥίπτουν.
Ἀπὸ ἐδῶ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια μᾶς ἀποδεικνύουν κάτι, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς …ἀκυρώνουν τὶς ἀποκαλύψεις οἱ …πεποιθήσεις μας.

Εἴμαστε ἀνίκανοι νὰ χρησιμοποιήσουμε ἐμεῖς τὴν πληροφορία ὅπως ἐμεῖς χρειαζόμεθα.
Συχνὰ στεκόμεθα σὲ αὐτήν, τὴν κάνουμε σημαία, ἐὰν ἐξυπηρετῇ τὸ πεποιθησιακό μας σύστημα καὶ τὴν παπαγαλίζουμε.
Ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ τὴν θεωροῦμε …προπαγάνδα καὶ τὴν πετᾶμε στὰ σκουπίδια, ἀνίκανοι πάντα νὰ διακρίνουμε μέσα της ψήγματα ἀληθείας.

Ἀπασχολούμεθα διαρκῶς μὲ τὴν συλλογὴ πληροφοριῶν ποὺ ὅμως, ὅταν θὰ τὶς χρειασθοῦμε, ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς ἀνασύρουμε ἀπὸ τὴν μνήμη μας καὶ νὰ τὶς μετατρέψουμε σὲ γνώσεις.
Κι ἔτσι καταντοῦν, χρήσιμες κι ἄχρηστες πληροφορίες, νὰ γεμίζουν τὶς σκέψεις μας μὲ σκουπίδια. .

Ἀδυνατοῦμε νὰ ἐλέγξουμε αὐτὲς τὶς πληφορίες, νὰ τὶς διασταυρώσουμε, νὰ μελετήσουμε καὶ νὰ ἀποφασίσουμε μόνοι μας ἐὰν ἰσχύουν ἢ ὄχι.
Ἀδυνατοῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸν μηχανισμὸ ποὺ τὶς δημιουργεῖ καὶ τὶς διακινεῖ καὶ τὸ ποιὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι σημαντικές.
Ἀδυνατοῦμε νὰ λειτουργήσουμε ὡς σκεπτόμενα ὄντα καὶ ὀδηγούμεθα μόνοι μας στὸ νὰ καταντήσουμε μαζάνθρωποι.

Πληροφορία ἄχρηστη, ἀνίκανη νὰ μᾶς βοηθήσῃ καὶ νὰ μᾶς προβληματίσῃ.
Πληροφορία ποὺ χρησιμεύει μόνον γιὰ νὰ ἀπασχολούμεθα καὶ νὰ μὴν μένουμε ἀνενημέρωτοι.
Πληροφοριακὰ σκουπίδια ποὺ μᾶς σκιάζουν τὴν ἀντίληψιν καὶ μᾶς περιορίζουν τοὺς ὁρίζοντες.

Μιλᾶς μὲ ἀνθρώπους ποὺ γνωρίζουν ἀπίστευτα πράγματα, σὲ ὄγκο δεδομένων, ἀλλὰ ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ τὰ ταξινομήσουν καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν πρὸς ὄφελός τους καὶ πρὸς ὄφελος τοῦ συνόλου. Γνωρίζουν ἔως καὶ τὰ γενεαλογικὰ δένδρα προσώπων, φυλῶν, ὀργανισμῶν, ἀλλὰ ἀδυνατοῦν νὰ τὰ ἐπεξεργασθοῦν πρὸς τὸ γενικότερον καλό.
Παπαγαλίζουν ἱστορικὲς σελίδες, ἀναμασοῦν εἰδησεογραφικὰ δελτία, ἐπαναλαμβάνουν ἄχρηστες λεπτομέρειες μά, τελικῶς, ἁπλῶς συμπεριφέρονται ὡς φερέφωνα προπαγανδιστικά.
Κι ὅταν στέκεσαι καὶ τοὺς ῥωτᾶς, γιὰ παράδειγμα, τὸ ποιὸς εἶναι πράγματι ὁ ἐχθρός τους, σὲ κυττοῦν σὰν ἠλίθιοι.
Ἀνθρωποειδῆ ποὺ κινοῦνται παντοῦ καὶ νομίζουν πὼς ἔχουν δικαίωμα καὶ ἄποψιν, ἀλλὰ τελικῶς ἔχουν καταντήσει κι αὐτοί, σὰν τὶς τόσες συγκεντρωμένες πληροφορίες τους, κανονικὰ σκουπίδια.

Ἂς σταματήσουμε μερικὲς στιγμὲς λοιπὸν γιὰ νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ ποῦ πᾶμε.
Ἂς προβληματισθοῦμε ἐπὶ τέλους γιὰ τὸ πόσα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χρειαζόμεθα τὰ ἔχουμε.
Ἂς ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ ποῦ θὰ θέλαμε νὰ φθάσουμε.
Ἂς ξανασχεδιάσουμε ἐπὶ τέλους τὶς ζωές μας ἀπὸ τὴν ἀρχή…
Ἂς ἀναθεωρήσουμε, ἐὰν ἀπαιτεῖται, ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ θεωρούσαμε ὡς …θέσφατα.
Ἂς ἀλλάξουμε τὶς ὀπτικὲς καὶ τὶς ἀκουστικές μας προσλαμβάνουσες, τοποθετῶντας φίλτρα καὶ ἀφιερώνοντας χρόνο γιὰ τὴν ἀναγκαία ἐπεξεργασία τους.
Ἐὰν συνεχίσουμε ἔτσι, ὡς κοινωνίες, σὲ λίγο τὰ μυαλά μας θὰ εἶναι κιμάς.
Ὄχι διότι δὲν ἀντέχουμε τὶς τόσες πληροφορίες, ἀλλὰ διότι θὰ τελειώσῃ ἡ ζωή μας, δίχως κἂν νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν οὐσία τῆς οὐσίας της, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως, θὰ ξυπνήσουμε πιὸ σκλάβοι ἀπὸ κάθε ἄλλην φορὰ στὴν ἱστορία μας.

Μυαλὰ κιμάς…

Γίναμε ὅλοι π@υτάνες ἤ γίναμε ὅλοι ἰατροί;
Τίποτα ἀπὸ τὰ δύο. Γίναμε ὅλοι μας αὐτοβούλως θύματα τοῦ μιμητισμοῦ μας. Κι ὄχι μόνον ἐξακολουθοῦμε νὰ διαβιοῦμε ἔτσι σαχαλαμαρωδῶς, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θεωροῦμε πὼς μόνον ἐὰν παρακολουθοῦμε κατὰ πόδας τὶς τεχνολογικὲς ἐξελίξεις, θὰ παραμένουμε διαρκῶς «ἐνημερωμένοι». Λὲς καὶ γεννηθήκαμε ὅλοι μας μὲ τὸ γονίδιον τοῦ …manager!!!

Ὡραία ἡ τεχνολογία καὶ χρήσιμος. Ὡραία καὶ ἡ πληροφορία, ὄταν δὲν εἶναι σκουπιδοπληροφορία. Ὡραία καὶ ἡ ἐπαφή μας μὲ ὅλα αὐτά. Ὅμως εἶναι καιρὸς νὰ ἐπανατοποθετηθοῦμε ἀπέναντί τους  μὲ κριτήρια τέτοια, ποὺ ἀφ΄ ἑνὸς νὰ μᾶς διασφαλίζουν τὴν ἰδιωτικότητά μας καὶ ἀφ΄ ἐτέρου νὰ μποροῦμε νὰ «ξεφλουδίζουμε» τὰ χρήσιμα ἀπὸ τὰ περιττά. Ὅσο ἀρνούμεθα νὰ τὸ πράξουμε, τόσο περισσότερο βουλιάζουμε στὴν ἀδιαφορία καὶ στὴν βλακεία καὶ τόσο περισσότερο παραιτούμεθα ἀπὸ στοιχειώδεις ἐλευθερίες μας.

Ὀφείλουμε σὲ ἐμᾶς καὶ στὰ παιδιά μας νὰ προσδιορίσουμε τὰ ὅρια. Ἐὰν δὲν τὸ κάνουμε, ἀπλῶς θὰ βουλιάζουμε, καθημερινῶς, βαθύτερα σὲ τέλματα καὶ τὰ ἀδιέξοδά μας θὰ πολλαπλασιάζοντια. Ἐὰν δὲν ἐπιτύχουμε, στὸν ὁποιονδήποτε βαθμὸ ἀντέχει ὁ καθείς, νὰ ἀποκαταστήσουμε μέρος ἀπὸ τὴν ἐπαφή μας μὲ τὶς Φυσικὲς ἀπολυτότες τοῦ κόσμου μας, ἂς συνειδητοποιήσουμε πὼς εἴμαστε αὐτοκτονικοὶ καὶ  ἂς ἀφεθοῦμε, δίχως διαμαρτυρίες, στὴν …«Μοίρα» ποὺ ἄλλοι μᾶς ἐφόρτωσαν ὡς δική μας.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θύματα τῶν ἐπιλογῶν μας…

Leave a Reply