Ὑπηρεσία Ἀσύλου μοιράζει ἀδιακρίτως ἄσυλο άκόμη καὶ σὲ ναρκεμπόρους!!!

Πακιστανός, μέλος τοῦ ἀφρικανοασιατικοῦ κυκλώματος ποὺ εἶχε στρατοπεδεύση στὴν Μύκονο καὶ διακινοῦσε ναρκωτικά, ἐνεφανίζετο ὡς «πρόσφυγας».

Συνελήφθη τὴν ὥρα ποὺ πουλοῦσε ναρκωτικὰ σὲ Ἰταλοὺς τουρίστες καὶ εἶχε στὴν κατοχή του δελτίο αἰτοῦντος διεθνῆ προστασία, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐκδοθῆ στὶς 13 Ἰουνίου 2019 ἀπὸ τὸ Περιφερειακὸ Γραφεῖο Ἀσύλου Ἀττικῆς.

Τὸ συγκεκριμένο χαρτὶ ἂν καὶ ἀνέφερε τὸ ὄνομα, τὸ ἐπώνυμο καὶ τὸν τόπο γεννήσεως τοῦ Πακιστανοῦ, ἔγραφε ὡς τόπο διαμονῆς «Ἐλευσίνα Δυτικῆς Ἀττικῆς» χωρὶς νὰ ἀναγράφεται κάποιο ἄλλο στοιχεῖο…

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply