Φυλετικὰ ῥετάλια συγκροτοῦν τὶς κομμουνιστικὲς κοινωνίες

«Γνήσιος κομμουνιστής, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ μπορέση, κάτω ἀπὸ μία σοφή, βαθειὰ ψυχολογημένη καὶ ἐπίμονο κατηχητικὴ καθοδήγηση, νὰ σκοτώσῃ μέσα του, ὅλα αὐτὰ τὰ λογικὰ καὶ συναισθηματικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἰδιομορφία τοῦ ἐθνικοῦ πολιτισμοῦ μας… Ὅταν αὐτὸ κατορθωθῇ, ὅταν ἡ ἐθνικὴ σημαία ἀπὸ σύμβολο ἑνότητος φθάσῃ νὰ μεταβληθῇ σὲ παλιοκούρελλο μέσα στὴν συνείδηση τοῦ κατηχουμένου, τότε ὁ κατηχούμενος εἶναι ὥριμος πιὰ γιὰ νὰ κτυπήσῃ τὸ μαχαίρι στὴν καρδιὰ τῆς πατρίδος του…

Ὁ κομμουνιστὴς εἶναι μέλος μίας νέας φυλῆς, ἑνὸς νέου τύπου ἀνθρώπου, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν ὁ ναζί. Ἡ νέα αὐτὴ φυλὴ κατασκευάζεται σὰν ἕνα εἶδος κουρελλᾶ, ἀπὸ τὰ ῥετάλια ὅλων τῶν φυλῶν, ὅλων τῶν λαῶν, ὅλων τῶν ἐθνῶν. Ἡ δύναμις ποὺ κινεῖ τὴν σατανικὴ μηχανή του εἶναι τὸ μῖσος. Ὁ κομμουνιστής, γιὰ νὰ προχωρήσῃ, πρέπει νὰ μάθῃ νὰ μὴ λυπᾶται τὸν ἄνθρωπο. Γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸ πρέπει νὰ πιστέψῃ πὼς τὸ ἔγκλημα, ἡ ψευτιά, ἡ λεηλασία, ἡ ἐκπόρνευσις, ἡ κλεψιά, ὁ βιασμός, δὲν εἶναι πιὰ κακουργήματα μόνον, εἶναι πράξεις πολιτικές, ποὺ ἐπιτρέπονται καὶ ἐπιβάλλονται γιὰ ἕναν πιστό του κόμματος. Πὼς ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου εἶναι ἐφεύρεσις τῶν ἀστῶν, καὶ πὼς ἡ δημοκρατία, ποὺ ὡς τώρα ἐσήμαινε τὸ πολιτικὸ σύστημα διακυβερνήσεως, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ πλειοψηφία ἑνὸς λαοῦ καθῴριζε τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τῆς ὁλότητος τῶν πολιτῶν, ἡ δημοκρατία αὐτὴ εἶναι μέθοδος τυραννίας. Ἡ ἀληθινὴ δημοκρατία εἶναι ἡ δικτατόρευσις ἐπάνω στὴν ὁλότητα μίας κομματικῆς μειονότητος συνωμοτικῆς, ὁπλισμένης, ἀποφασισμένης νὰ σφάξῃ ὅλους ὅσους ἔχουν ἀντίθετο γνώμη μὲ τὴν δική της.

Ὅλη αὐτὴ ἡ τερατώδης παιδαγωγική, στηρίζεται ἐπάνω σὲ μία βάση μεσσιανικῆς εὐτυχίας. Θὰ σφάξουμε, θὰ κάψουμε, θὰ βασανίσουμε, θὰ ἀτιμάσουμε, θὰ κλέψουμε, θὰ βιάσουμε γιὰ νὰ κατασκευάσουμε τὸν μελλοντικὸ Παράδεισο τῆς ἀνθρωπότητος…

120,000 ὑπολογίζονται οἱ ἄοπλοι καὶ ἀθῶοι ἄνθρωποι ποὺ ἐσφάγησαν ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸ 1940 ὡς τὸ 1948. Ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, κοριτσάκια, βρέφη. Μόνο γιατί ἐπέμειναν νὰ εἶναι Ἕλληνες»

-ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Ἡ κομμουνιστικὴ φυλὴ» τοῦ Στρατῆ Μυριβήλη-

Παυλίδης Ἀλέξανδρος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *