Ὑπῆρξε καὶ ὁ ἄλλος «κυρ-Νιόνιος»

Φωτογραφία ἡ ὁποία ἐμφανίζει τὸν γνωστὸ καὶ ἀγαπητὸ ἠθοποιὸ Διονύσιο Παπαγιαννόπουλο (1912-1984) ὡς ἔφεδρο Ὑπολοχαγὸ (ΠΖ), κατὰ τὴν περίοδο 1947-1949.

Ὁ ἴδιος ὑπηρέτησε ἀρχικὰ ὡς ἔφεδρος Ἀνθυπολοχαγὸς τὸ 1940-1941 καί, κατόπιν ὅπως προανςφέρθη, ὡς ἔφεδρος Ὑπολοχαγὸς κατὰ τὴν περίοδο τοῦ συμμοριτοπολέμου 1947-1949.

Ἦταν ἰκανότατος ἀξιωματικὸς καὶ ἰδιαιτέρως ἀγαπητὸς στοὺς ὑφισταμένους του, οἱ ὁποῖοι τοῦ εἶχαν προσάψη τὸ παρατσούκλι «ἀγελαδάρης», καθὼς στὰ ὕποπτα δρομολόγια κατὰ τὴν περίοδο 1947-1949, ἄφηνε νὰ προπορεύεται πάντα ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν ὑπομονάδα ποὺ διοικοῦσε μία ἀγελάδα, πρὸ κειμένου, ἐὰν ὑπῆρχε ναρκοπέδιο στὸ δρομολόγιό του, ἀφ’ ἑνὸς νὰ μὴν ὑπάρξουν θύματα ἀπὸ τοὺς ὁπλῖτες ποὺ διοικοῦσε καί, ἀφ΄ ἑτέρου ἄνευ ἀπωλειῶν νὰ μπορῇ νὰ ἐντοπίζῃ τὰ ναρκοπέδια.

Ἐπίσης στὴν φωτογραφία αὐτὴν ἄξιον παρατηρήσεως εἶναι ὁ τρόπος ποὺ φέρει τὸ περίστροφο μετὰ τῆς θήκης του στὴν μέση του, καθὼς ἡ τοποθέτησις τοῦ περιστρόφου μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπὶ τῆς χλαίνης ἦταν γιὰ τὴν ταχυτάτη καὶ ἄμεσο χρήση τοῦ περιστρόφου.

Κανέλλος Ντόντος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *