Γένεσις ἐν …Λέσβῳ!!!

«Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς χὸτ σπὸτ ἐν νήσῳ Λέσβῳ κατὰ δυσμᾶς, παρὰ τῷ χωρίῳ καλουμένῳ Μόρια, καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν Ἀχμὲντ καὶ τὸν Μουχτὰρ καὶ τὸν Χουσεΐν, οὖς ἔπλασε. Καὶ ἑξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γᾶς πάσα ΜΚΟ ὡραία εἰς ὅρασιν καὶ καλὴν εἰς χλαπάκιασμα καὶ τὴν ΜΚΟ τῆς λαμογιᾶς ἐν μέσῳ τοῦ χὸτ σπὸτ καὶ τὴν ΜΚΟ τοῦ εἰδέναι γνωστὸν συριζαίου καὶ νεοδημοκράτου.

Ποταμὸς δὲ μωρὸς ἐκπορεύεται ἐκ Μορίας ποτίζων τὸ θερμὸν σημεῖον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς· ὄνομα τῷ ἐνὶ ἐστὶ Υἱὸς τοῦ Γκαντέμου, ἀραβιστὶ Ἰμπν Γκαντέμ· οὗτος ὁ κυκλὼν πάσαν τὴν γῆν Ἐϊλλάδ, ἐκεῖ οὐ ναίουσι Ζοὺς ἒντ Νταϊόνη· ὁ δὲ Ζοὺς τῆς γὴς ἐκείνης Πολωνὸς καὶ Βάλτος· καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Κουμουτσᾶκος· οὗτος ἐδάρη σφοδρῶς ὑπὸ Ποντίων τὲ καὶ Κιρκασίων ἐν τόπῳ Συντάγματος· καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Βόρις ἢ Βορίδιος· οὗτος ὁ κραδαίνων πέλεκυν ἀμφίστομον καὶ μετανοῶν καὶ κλαίων καὶ ὀδυρόμενος ἐν τοῖς τείχεσι ἁγίας Σιῶν· ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Σπυράδωνις τουπίκλην νανογιλέκος· οὗτος ὁ κυκλὼν πάσαν τὴν γῆν Νοβάρτιδος.

Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν Ἀχμέντ, ὂν ἔπλασε καὶ ἔθετε αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, λυμαίνεσθαι αὐτὸν καὶ ἀπολλῦναι. Καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τὸν Ἀχμὲντ λέγων· ἀπὸ παντὸς χριστιανοῦ καὶ ἀπίστου καὶ γκιαούρη τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγη, ἀπὸ δὲ τῶν ἑτοίμων γευμάτων ὑπὸ ΜΚΟ παρασκευαζομένων οὐ φάγεσθε· διὰ χειρῶν καφὶρ γὰρ παρεσκευάσθησαν, χαλὰλ δὲ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ῥυπαρὰ καὶ ἀθέμιστα· ἡ δ’ ἂν ἡμέρα φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.

Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν Ἀχμὲντ μόνον, ποιήσωμεν αὐτῶ βοηθὸν κατ’ αὐτόν. Καὶ ἐπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γὴς πάντα τὰ θηρία τοῦ Ἀφγανιστᾶν καὶ πάντα τὰ θηρία τοῦ Πακιστᾶν καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀχμέντ, ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά. Καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν εἰς τὸν Ἀχμέντ, καὶ ὕπνωσε αὐτὸν διὰ μαρκουτσίου ἀργιλέ· καὶ ἔλαβε τὴν κελεμπίαν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε Φεϊροῦζ ἀντ’ αὐτῆς.

Καὶ ὠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν κελεμπίαν ἢν ἔλαβεν εἰς μαντήλαν καὶ χιτζὰμπ καὶ βούρκαν καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀχμὲντ καὶ εἶπεν αὐτῷ· αὔτη κληθήσεται κόνικλος, ὅτι μηχανὴ παιδοποιΐας ἔσεται· ἕνεκεν τούτου καταλείψει Ἀχμὲντ τὸ χωρίον Μορίας καὶ κατακαύσει αὐτὸ ἐκ θεμελίων· καὶ διαπλεύσεται τὴν Ἄσπρην Θάλασσαν καὶ ἐπιπεσεῖται ὡς ῥομφαία Κυρίου τῷ σώματι ἠπείρου καλουμένης Γραικίας καὶ Ἑλλάδος καὶ καταδουλώσει αὐτὴν καὶ τὸ αἰδοῖον αὐτῆς»

Γένεσις, 2: 8-24

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γένεσις ἐν …Λέσβῳ!!!

Leave a Reply