Ψευδὴς ἀπελευθέρωσις

ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Γερμανικὴ Κατοχὴ ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ κατοχή!!!

Σὰν σήμερα στὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1944, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν ἀπελευθερώνεται ἡ Ἀθῆνα ἀπὸ δαὔτους . Στὶς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 ἔφθασε στὴν Ἀθῆνα, μαζὺ μὲ βρεταννικὲς δυνάμεις ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Σκόμπυ καὶ τοὺς ἄνδρες τοῦ «Ἱεροῦ Λόχου» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ πρωθυπουργὸς Γεώργιος Παπανδρέου μὲ μέλη τῆς κυβερνήσεως.

Στὸ διάστημα ἀπὸ 12 ἕως 18 ὑπῆρχε κενὸ ἐξουσίας καὶ γεννᾶται εὔλογο τὸ ἐρώτημα: γιατί οἱ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ-ΟΠΛΑ δέν κατέλαβαν τήν ἐξουσία, ἀφοῦ εἶχαν πράγματι ἐπικρατήσῃ στόν λαό, μὲ τήν τρομοκρατία καί τήν στρατιωτική ἰσχύ τους; Ἐκ τῶν πραγμάτων, γιατὶ ἤθελαν νὰ καταλάβουν τὴν ἐξουσία καὶ μὲ ἄλλο αἷμα, ὅπως τὸ ἐδρομολόγησαν καὶ τὸ ἔπραξαν μὲ τὴν στάση τῶν Δεκεμβριανῶν ΄44!

O Βρεταννὸς μυστικὸς ἀπεσταλμένος στὴν Ἑλλάδα, στὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς, Κρὶς Γουντχάους ἐτόνισε: «Δὲν ὑπάρχει ἰκανοποιητικὴ ἀπάντησις λόγου χάριν, γιὰ τὰ δύο βασικὰ αἰνίγματα τοῦ 1944: Ἐὰν τὸ ΚΚΕ ἐσκόπευε νά καταλάβῃ δυναμικά τήν ἐξουσία, γιατί δέν τό ἀπεφάσισε τήν πιό κατάλληλο στιγμή, ὅταν ἀποχωροῦσαν οἱ Γερμανοί; Κι ἐὰν δὲν ἦταν αὐτὸς ὁ ἀρχικός του σκοπός, τί τό ἔκαμε ν’ ἀλλάξῃ γνώμη καί νά τό ἀποφασίσῃ στήν πιό ἀκατάλληλο στιγμή, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944;»

Φωτογραφία: Ἡ Ἐφημερὶς «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ»- Πέμπτη 12 Ὀκτωβρίου 1944—ὄργανο τῆς Κ.Ε. τοῦ ΕΑΜ, ἀπροκάλυπτα γράφει «ΖΗΤΩ Η ΛΑΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ* ΕΛΛΑΔΑ»

*Σημείωσις: κομμουνιστική!

Ῥιζογιάννης Σωτήρης

(Visited 144 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ψευδὴς ἀπελευθέρωσις

  1. Γιατί ο Γουντχάουζ δεν ζήτησε να του λύσει τις απορίες το Φόρεϊν Όφφις; Αφού από εκεί ήρθαν οι εντολές γιά τα “Δεκεμβριανά”.

Leave a Reply