Ἱστορικὲς ἀθλιότητες καὶ ἀνακρίβειες στὴν Βεργίνα

Ὁ πολιτισμὸς Λοῦνα-Πᾶρκ

Μπορεῖ ὁ θώραξ τοῦ βασιλέως στὸν τάφο τῆς ΒΕΡΓΙΝΑΣ νὰ μὴν γράφῃ ὄνομα, ὅμως ὅλοι ἤξεραν τότε, διὰ τῶν συμβόλων, σὲ ποιὸν ἀνήκει! Στὰ ἴδια σύμβολα στὰ νομίσματα τοῦ βασιλέως, τὸ ὄνομα μετὰ τῆς ἰδιότητος, ὑπάρχει! ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ! Ὁ λέων κατὰ πρόσωπο ποὺ ἦταν ἡ σφραγὶς τοῦ βασιλέως, ὑπάρχει ἀρκετὲς φορὲς στὸν θώρακα. Ἡ προστάτις ΑΘΗΝΑ μὲ δόρυ καὶ ἀσπίδα, στὰ πλευρὰ τοῦ θώρακος, ὅπως καὶ ἡ ΝΙΚΗ στὴν ἀσπίδα του! Παράστασις μοναδικὴ ἡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ποὺ μόνον ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ εἶχε στὰ νομίσματά του, ὅπως βέβαια καὶ ὁ λέωνς κατὰ πρόσωπο!

Σὲ κάποιαν στιγμή, ἡ ΒΕΡΓΙΝΑ θὰ ἀποτελέση μνημεῖο ἀπάτης καὶ ἐξαπατημένων μαζύ! Ἀρχαιολόγων ἀπατεώνων καὶ συνενόχων, ὅπως καὶ ἐξαπατημένου λαοῦ! Μέρος τοῦ πολιτισμοῦ μας ἐκεῖ, κατήντησε Λοῦνα Πᾶρκ καὶ ἐργαλεῖο χρηματοδοτήσεως ἐπιτηδείων! Λοῦνα Πᾶρκ στὴν ἰδίαν πεπατημένη, μὲ Θράσος καὶ ἀλητεία, πηγαίνουν οἱ ἴδιοι νὰ ἐγκαταστήσουν στὴν ΑΜΦΙΠΟΛΗ!
Μὴ φᾶτε, ἔχουμε γλαρόσουπα!

Ἡ ἀπάτη κατὰ συῤῥοὴν τῆς Βεργίνας

Εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ᾥριζε τοὺς μεγάλους σιτοβολῶνες τῆς Θρᾴκης καὶ ἡ ἰσχὺς του προήρχετο ἀπὸ αὐτὸ ἀκριβῶς! Στὴν χρυσὴ λάρνακα στὸν τάφο του στὴν Βεργίνα, τὸ κάτω μέρος της καλύπτεται ἀπὸ φυτικὸ διάκοσμο μὲ στάχυα!

Βέβαια, ὅπως καὶ μὲ τὸν λέοντα κατὰ πρόσωπο τῆς πανοπλίας του ποὺ ὑπάρχει σὲ νόμισμά του καὶ τὸ εἴδαμε στὸ παραπάνω μέρος τοῦ κειμένου, ἔτσι καὶ ὁ φυτικὸς διάκοσμος ὑπάρχει μόνον σὲ νομίσματα τοῦ ΒΑΣΙ[ΛΕΩΣ] ΛΥΣΙ[ΜΑΧΟΥ].

Προφανῶς γιὰ Ἀνδρόνικο καὶ Κοτταρίδου σήμερα, οἱ ἀρχαῖοι Μακεδόνες βασιλεῖς, δὲν ἤξεραν νὰ ἀφήνουν τὰ σημάδια τους! Ἀκόμη ἦσαν καὶ μίζεροι, ἀφοῦ οὐδὲν νόμισμα ἀνεκοινώθη γιὰ τὸν τάφο τῆς Βεργίνας! Τοὺς ὅρους δὲν ἔθεταν οἱ ἀρχαῖοι μὲ τὶς πράξεις τους τότε, ἀλλὰ ἀρχαιολόγοι σήμερα, ποὺ εὑρίσκονται σὲ μία συνεχῆ παράβαση καθήκοντος!

Ὁ τάφος μὲ τοὺς κίονες (Μεγάλη Τούμπα -Βεργίνα)

Ἐπιθυμία τοῦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ υἱοῦ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ, ἦταν νὰ τὸν θάψουν στὴν οἰκογενειακὴ τούμπα στὴν ΒΕΡΓΙΝΑ. Ἦταν παραστάτης στὴ νεκρικὴ κλίνη (1) τοῦ πατέρα του (Λυσίμαχος), ἀλλὰ καὶ στὸν τάφο τοῦ ἀδελφοῦ του (2) ΦΙΛΙΠΠΟΥ (τοῦ πρίγκηπος), ποὺ αὐτὸς ἐπεμελήθη τὶς ταφές τους.

Ο ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ ἐπεμελήθη τὴν ταφὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου κατὰ τὴν ἐπιθυμία του στον τάφο μὲ τοὺς κίονες στὴν ἰδία τούμπα. Αὐτὸς συνελήθη καὶ κατεστράφη ἀπὸ τοὺς Γαλάτες καὶ τὸ μόνο ποὺ ἀπέμεινε καὶ εὑρέθη μέσα, ἦταν οἱ μορφὲς τῶν γονέων του (3), ποὺ κι αὐτοὶ τοῦ παρεστέκοντο.

Ὁ οἰκογενειακὸς τάφος τοῦ Λυσιμάχου, ἀπεκάλυψε τὴν δική του μορφή, ποὺ ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν εἶναι γνωστή, τὴν μορφὴ τῆς Ἀμαζόνος συντρόφου του τὸ ἴδιο, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου υἱοῦ ποὺ τὸν διεδέχθη στὴν βασιλεία τῆς Μακεδονίας. Ὁ ἐμπλουτισμὸς τῆς ἱστορίας ὅμως, εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνῃ ἀπὸ πολιτιστικοὺς ἀπατεῶνες (βλέπε Κοτταρίδου, Περιστέρη, Παλαγγιά, Μπεξῆ καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλους ἀρχαιολόγους καὶ ἱστορικούς).

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 147 times, 1 visits today)
Leave a Reply