Φαίνεται πὼς κάποιος θὰ μείνη μὲ τὸν …μουντζούρη!!!

Ὁ Ἐρντο βγῆκε γιὰ περίπατο κι ἔπεσε σὲ ἀγγούρια.

Οἱ Ρῶσσοι γέρνουν τὴν πλάστιγγα: Οἱ Σύριοι κατέλαβαν τὴν Μανμπίτζ, ἀφοῦ προηγουμένως οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν παρέδωσαν στοὺς Ρώσσους πρὶν τὴν ἐγκαταλείψουν.
Ρωσσικὰ στρατεύματα εἰσῆλθαν στὴν πόλη μὲ συριακὲς κυβερνητικὲς δυνάμεις πιστὲς στὸν Ἄσαντ.
Οἱ SDF ἀνέκτησαν τὴν Ρᾶς ἂλ-Ἀΐν μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες.
Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπηγόρευσαν στὸν Ἐρντο νὰ πλησιάσῃ τὸ Κομπάνι.

Στὸ μεταξύ…
Οἱ τουρκικὲς δυνάμεις δὲν εἶχαν καταφέρη νὰ πραγματοποιήσουν βομβαρδισμὸ γιὰ τοὐλάχιστον εἴκοσι (20) ὧρες στὸ συριακὸ ἔδαφος, διότι ὁ ἐναέριος χῶρος τῆς Συρίας εἶναι κλειστὸς ἀπὸ τὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία τῆς Ρωσσίας.
Ταὐτοχρόνως οἱ Ρῶσσοι ἐγκατεστάθησαν σὲ βάση τὴν ὁποία ἐγκατέλειψαν οἱ στρατιῶτες τῶν ΗΠΑ κατόπιν συνεννοήσεως.

Ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Ἀσαντ περιῆλθαν δύο ὑδροηλεκτρικοὶ σταθμοὶ τῆς πόλεως Τάμπκα, τὸ στρατιωτικό της ἀεροδρόμιο καὶ μία σιδηροδρομικὴ γέφυρα.
Στὴν περιοχὴ τῆς Ῥάκα ἀνέκτησε δύο γέφυρες στὸν Εὐφράτη.

Ὅλοι δουλεύουν γιὰ τὸν Ἀσαντ καί, μαντέψατε ποιὸς χρήσιμος ἠλίθιος μένει μὲ τὸν πανάκριβο… μουντζούρη.

Εἶχα πάντως ὑποπτευθῆ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι μπορεῖ νὰ τὸν ἔῤῥιχναν σὲ παγίδα, ἐξυπηρετῶντας ταὐτοχρόνως τους δικούς τους στόχους, Ρωσσία, ΗΠΑ καὶ Συρία.
Αὐτὸ βλέπω τώρα νὰ γίνεται.

Τὰ πράγματα πάντως σφίγγουν ἀπελπιστικὰ γιὰ τὸν Ἔρντο.
Ὁ Μάικ Πὲνς θὰ ἀναχωρήση γιὰ τὴν Τουρκία «ἐντὸς τῶν ἑπομένων 24 ὡρῶν» ὅπως ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο, γιὰ νὰ διαπραγματευθῇ μία συμφωνία καταπαύσεως τοῦ πυρὸς καὶ ἀποσύρσεως τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὴν Συρία, σὲ μία τελευταία εὐκαιρία.

Ἐὰν ὁ Ἔρντο ἀπάντησῃ ὁριστικῶς ὄχι, ὅπως διατείνεται τώρα, οἱ ἐξελίξεις θὰ εἶναι ῥαγδαῖες.
Οὔτε κἂν ὁ Τρᾶμπ θὰ μπορῇ νὰ τὸν καλύψῃ.
Σὲ  μία μὲ δύο ἡμέρες θὰ κριθῆ ἡ τύχη τῆς Τουρκίας… πάντα σὲ συνεννόηση ΗΠΑ-Ῥωσσίας.

Ἐὰν πάντως εἶναι αὐτὴ ἡ συμφωνία, μεταξὺ Συρίας Ῥωσσίας, τότε θὰ εἶναι σὲ γνώση ὅλων καὶ ἔτσι ἀκριβῶς θὰ γίνη.
Εἴτε τὸ θέλει ὁ Ἐρντο, εἴτε ὄχι.

Γράφει ὁ Ἀλέκος Μαρκέλλος:

Ἔκτακτη ἐπικαιρότης:
Αὐτὴ εἶναι ἡ συμφωνία Συρίας -Κούρδων.
Τὴν παρουσιάζω μὲ μετάφραση ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ κείμενο μὲ ἀκρίβεια καὶ τοὺς χάρτες.

Ἐπαναλαμβάνω:
– Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπίσημος συμφωνία καὶ τὴν διαβάζετε μόνο ἐδῶ (τώρα, σὲ λίγο θὰ εἶναι παντοῦ).
Ὁ,τιδήποτε ἄλλο εἶναι πληροφορίες.

Ὅτι λέει ἡ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη σὲ Ῥωσσικὴ βάση στὴν Συρία, πατρότητας Ποῦτιν.
Αὐτὰ ποὺ λέει αὐτὸ καὶ θὰ γίνη στὴν Συρία.

Εἶναι ἡ τελικὴ ἐξέλιξις:

13/10/2019
«Memorandum of understanding:
«Συναντηθήκαμε σήμερα οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ SDF καὶ τῆς Κυβερνήσεως τῆς Συρίας καὶ συμφωνήσαμε τὰ ἀκόλουθα:
-Τὸ SDF συμφωνεῖ νὰ εἰσέλθῃ ὁ Συριακὸς Ἀραβικὸς Στρατὸς (SAA) καὶ νὰ ἀποκτήσῃ πλήρη ἔλεγχο σὲ ὁλόκληρο τὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸ Ayn Diwar στὰ ἀνατολικὰ ἕως τὴ Jarablus στὰ δυτικά.
Ὁ Συριακὸς Στρατὸς θὰ κινηθῆ εἰσερχόμενος στὶς περιοχὲς τοῦ SDF ἀπὸ τρεῖς Ἄξονες:
Ἀπὸ τὴν Tabqa μὲ βόρειο κατεύθυνση πρὸς Ayn Issa καὶ τὰ περίχωρα.
Ἐπίσης μὲ βόρειο κατεύθυνση πρὸς τὰ σύνορα μὲ Τουρκία πρὸς τὸ Tell Abyad καὶ μὲ κατεύθυνση πρὸς τὰ Δυτικά.

Ὁ δεύτερος Ἄξων θὰ εἶναι ἀπὸ τὸ Manbij μὲ κατεύθυνση πρὸς Ayn al Arab (εἶναι στὰ Κουρδικὰ τὸ Kobani, στὴν συμφωνία ἀναφέρεται μόνο μὲ τὸ Ἀραβικὸ ὄνομα) στὰ σύνορα Συρίας-Τουρκίας ὡς τὸ Tell Abyad καὶ μὲ κατεύθυνση πρὸς τὰ Δυτικά.

Ὁ τρίτος Ἄξων ἀπὸ τὸ Hasakah/Tall Tamr, ἄφιξη στὴν Ras al Ayn καὶ μὲ Ἀνατολικὴ κατεύθυνση μὲ ἄφιξη στὸ Qamishli καὶ στὴν συνέχεια στὸ Al Malikiyah καὶ συνέχεια μὲ κατεύθυνση πρὸς νότο.

Οἱ δυνάμεις τοῦ Συριακοῦ Στρατοῦ θὰ διαχωρισθοῦν στὴν περιοχὴ τοῦ Manbij ξεκινώντας ἀπὸ τὴ Arima καὶ ὅλη τὴν διαδρομὴ μέχρι τὸν ποταμὸ Sajur μὲ βάση τὶς προηγούμενες συμφωνίες σχετικὰ μὲ τὴν διανομὴ τῶν δυνάμεων στὴν Arima.

Μὲ αὐτὰ ὁ Συριακὸς Στρατὸς θὰ εἶναι παρὼν σὲ ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ ἀνατολικὰ καὶ βορείως του Εὐφράτου σὲ συνεργασία μὲ τὰ τοπικὰ στρατιωτικὰ συμβούλια, ἐνῶ στὸ μεταξὺ ἡ περιοχὴ ἀνάμεσα στὸ Ras al Ayn καὶ Tell Abyad παραμένει ὡς μία ἀσταθὴς πολεμικὴ ζώνη μέχρι νὰ ἀπελευθερωθῇ.

Τὸ SDF δεσμεύεται νὰ κάνῃ ὅ,τι μπορῇ γιὰ νὰ διασφαλισθῇ ἡ ἑνότης τοῦ Συριακοῦ Ἔθνους ὑπὸ τὴν σημαία τῆς χώρας καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν Τούρκων εἰσβολέων ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ἄσαντ».

Αὐτὴ εἶναι ἡ Συμφωνία Ἄσαντ – Κούρδων μὲ «πατέρα» τὸν Ποῦτιν.
Ἀνάλυσις καὶ τί σημαίνει γιὰ τὴν Τουρκία, στὴν συνέχεια.

Πάντα Κατερίνα

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply