Γιατί κωφεύουν οἱ «ὑπεύθυνοι» στίς ἀποκαλύψεις τῆς «ΕΣΤΙΑΣ» γιά τήν Θράκη;

Παρὰ τὶς πρόσφατες ἀποκαλύψεις τῆς ἐφημερίδος ΕΣΤΙΑ, γιὰ τὸν ἄνευ ἐλέγχου (καὶ συνεπῶς ἐγκρατείας) τῶν παρασκηνιακῶν ἐχθρικῶν πράξεων στὴν Θρᾴκη, ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἀπόλυτος σιωπὴ ἀπὸ τοὺς …«ὑπευθύνους».

Ὑπό τόν ἔλεγχο Τουρκικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν ἡ Θρᾴκη;

Τί συμβαίνει; Κάτι ἄλλο ἀπό αὐτό πού φαίνεται; Ἀνικανότης; Ἤ…. …. …;;;;

Πέρασαν τέσσερεις ὁλόκληρες ἡμέρες ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» ὅτι ἄνδρες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς γείτονος Τουρκίας σάρωσαν, σκανάρισαν, καὶ ἔκαναν ἔλεγχο ἀσφαλείας στὶς αἴθουσες τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Ἀῤῥιανῶν Ῥοδόπης, ὅπου θὰ διεξαχθῆ αὔριο καὶ μεθαύριο συνέδριο ἀγροτῶν σὲ συνεργασία μὲ τὸ Παγκόσμιο Τουρκικὸ Ἐπιχειρηματικὸ Συμβούλιο.

Οὐδεὶς ετόλμησε νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν ἀποκάλυψή μας. Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή. Ἐκλαμβάνουμε αὐτὴν τὴν σιωπὴ καὶ τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν καὶ τῶν τουρκικῶν ὡς ἐπιβεβαίωση καὶ συνεχίζουμε τὶς ἀποκαλύψεις.

Ἐὰν κάποιοι στὴν Ἑλλάδα παίρνουν ἀψήφιστα τὶς ἀπειλὲς καὶ τοὺς χάρτες τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης τῆς Τουρκίας, κ. Ἀκάρ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζει στὸν ἑλληνικὸ βορρᾶ τουρκικὸ ἔδαφος ἀπὸ τὴν Θράκη ἕως τὴν Μακεδονία, ἐμεῖς διαφωνοῦμε. Τὶς παίρνουμε στὰ σοβαρά. Ἐὰν ἐκχωρεῖται ὁ ἔλεγχος τῆς ἀσφαλείας σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος σὲ τουρκικὲς ὑπηρεσίες καὶ ἀμφισβητεῖται ἐμπράκτως ἡ ἑλληνικὴ κυριαρχία, τότε εἴμαστε ἐμπρὸς σὲ μία μείζονα μεταβολή.

Οἱ Τοῦρκοι μετὰ τὴν δημιουργία παραλλήλου ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, παραλλήλου θρησκευτικοῦ συστήματος, παραλλήλου χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, παραλλήλου συστήματος ὑγείας –μὲ δικές τους κλινικὲς- καὶ παραλλήλου συνεταιριστικοῦ κινήματος, τώρα σιωπηρὰ ἑτοιμάζουν καὶ παράλληλο σύστημα ἀσφαλείας, δίκην πολιτοφυλακῆς.

Στὴν πραγματικότητα, ἐντελῶς ἀθόρυβα, ἔχουν στήση ἕνα τουρκικὸ κράτος μέσα στὸ ἔδαφος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.

Πρόβες γιὰ τὴν δημιουργία πολιτοφυλακῆς ἔχουν καταγραφῆ δύο φορὲς στὸ παρελθόν.
Ἡ πρώτη, ὅταν κυκλοφόρησαν σὲ πανηγύρεις οἱ νεαροὶ μουσουλμάνοι μὲ κίτρινα περιβραχιόνια, σὰν καὶ αὐτὰ ποὺ φορᾶ ἡ τουρκικὴ στρατοχωροφυλακή.
Ἡ δευτέρα, ὅταν τὸ 2014 ἐπεχείρησαν μὲ αἴτησή τους στὸ πρωτοδικείου Ῥοδόπης νὰ ἱδρύσουν παρακυνηγετικὸ σύλλογο μόνο γιὰ μουσουλμάνους. Ἐνέργεια ὕποπτος, ἀρχῆς ἐξαρχῆς, γιατί ἄνετα ἕνας τέτοιος σύλλογος μποροῦσε νὰ ἐξελιχθῇ σὲ ἰσλαμικὴ πολιτοφυλακή.

Λέγεται ὅτι τώρα ἀρκετοὶ μουσουλμάνοι παρακολουθοῦν μὲ ἔξωθεν παρότρυνση μαθήματα πολεμικῶν τεχνῶν, ἐνῶ δὲν θὰ ἀργήση ὁ καιρὸς γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ αἰτήματος γιὰ ἀμιγῶς μουσουλμανικὸ κυνηγετικὸ σύλλογο.

Σύμφωνα μὲ ἀπόῤῥητες ἐκτιμήσεις τὰ ὄπλα ποὺ εἶναι κρυμμένα στὴν περιοχὴ 15 ἕως 20 χιλιάδες συνολικῶς. Δηλωμένα, ὅμως, στοὺς τοπικοὺς κυνηγετικοὺς συλλόγους μόνο τὰ 2.500.

Τὴν ἴδια ὥρα ἡ Ἄγκυρα θέτει σὲ ἐφαρμογὴ ἕνα ἀκόμη σχέδιο ἀμφισβητήσεως ἑλληνικῆς κυριαρχίας. Ὁ ψευδομουφτὴς Ξάνθης ἔστειλε στὴν Ἀλεξάνδρεια Ἠμαθίας ἰμάμη γιὰ νὰ ἀσκήσουν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα οἱ ῥομὰ τῆς περιοχῆς. Δεῖγμα ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐργάζονται σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια, ἀθόρυβα, στρατολογῶντας μέσῳ τοῦ Ἰσλὰμ νέους φανατικοὺς καὶ δημιουργῶντας μουσουλμανικὲς μειονότητες ἐκτὸς Θράκης.

Ἐμεῖς, δυστυχῶς, δικαιωνόμαστε τὶς ἐκτιμήσεις μας γιὰ τὰ σχέδια τῆς Ἀγκύρας. Θὰ προτιμούσαμε ὅμως νὰ μὴν δικαιωνόμαστε, ἀλλὰ νὰ μᾶς προλάβαινε ὁ κοιμώμενος κρατικὸς μηχανισμὸς στὴν Θρᾴκη, ἐπιφανῆ στελέχη τοῦ ὁποίου –ὅπως μαθαίνουμε- δὲν ξέρουν οὔτε τουρκικά.

Ἐφημερὶς «Ἑστία»

Τὸ ξεπούλημα βέβαια τῆς Θρᾴκης εἶναι παλαιὸ καὶ ἡ ἀδιαφορία -καθὼς καὶ ἡ συνενοχὴ- ὅλων τῶν κομμάτων, εἶναι πλέον αὐταπόδεικτος.

Τῆς Θρᾴκης τὸ ξεπούλημα!

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply