Ὑπέρ-κομματικὴ καὶ ὑπέρ-κρατικὴ δικτατορία λογοκρισίας ἀπὸ τὸ Facebook

Λογοκριτρικὴ ὑπέρ-ἐξουσία Facebook ἐναντίον Βολταίρου

Κάτι πού θὰ ἔκανε τὸν Mark Zuckerberg νὰ ἀνατριχιάσῃ καὶ θὰ ἔφερνε ναυτία στὸ προσωπικὸ τοῦ «κοινωνικοῦ» δικτύου, εἶναι ἡ φημισμένη φράσις:

«Διαφωνῶ μὲ αὐτὸ ποὺ λές, ἀλλὰ θὰ ὑπερασπισθῶ μέχρι θανάτου τὸ δικαίωμά σου νὰ τὸ λές.»
(I might despise what you say, but I will defend to the death your right to say it).

Ῥητὸ ποὺ ἀποδίδεται λανθασμένως στὸν François-Marie Arouet ἢ Voltaire, ἐνῷ κατὰ παραδοχὴν εἶχε χρησιμοποιηθῆ ἀπὸ τὴν συγγραφέα καὶ βιογράφο του, Evelyn Beatrice Hall ἡ ὁποία ἐφέρετο μὲ τὸ ψευδώνυμο G. Tallentyre στὸ βιβλίο: «The Friends of Voltaire», ποὺ ὁλοκληρώθη τὸ 1906 καὶ ἐπρόκειτο γιὰ μία σκιαγράφηση τῶν πεποιθήσεων τοῦ Βολταίρου.

Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ παρατίθεται συχνὰ γιὰ νὰ ἀποδώσῃ τὸ ἀξίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου ἡ ὁποία ἐξαφανίζεται μὲ ἰλιγγιώδη ταχύτητα ἀπὸ τό, ἄλλοτε φαινoμενικῶς, ἀνεξάρτητο καὶ φιλελεύθερο Facebook.

Ἡ συστηματικὴ φίμωσις τῆς ἀληθείας καὶ τῆς φωνῆς τῶν ἀνθρώπων διενεργεῖται μὲ τὴν δυνατότητα ποὺ προσφέρει τὸ Facebook καὶ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς πλέον, μὴ νομίμως ἐκλεγεῖσες κυβερνήσεις τῶν χωρῶν, σὰν ἕνας ὑπερεθνικὸς ὀργανισμὸς ποὺ ἔχει σκοπὸ τὴν ἀπαράδεκτο χειραγώγηση τῶν πληθυσμῶν τους. Πρόκειται γιὰ μία πολὺ ἐπικίνδυνο τροπὴ ποὺ ἔχει πάρη ἡ κατάστασις κατὰ τὴν ὁποία ἀπασχολεῖται ἕνας ἰδιωτικὸς ὀργανισμὸς νὰ ἀναλαμβάνῃ καὶ νὰ ἐφαρμόζῃ πολιτικὲς ἀντὶ τῶν ἰδίων τῶν κυβερνήσεων τῶν χωρῶν.

Πῶς ὅμως ἐπιτυγχάνεται αὐτό;
Ἡ «πολιτική» τοῦ Facebook, ἡ ὁποία διαφέρει ἀπὸ χώρα σὲ χώρα, στοχεύει σὲ συγκεκριμένες λέξεις τὶς ὁποῖες φροντίζουν νὰ περιλαμβάνουν στοὺς κανόνες τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν χρήση ἀνεπτυγμένων μεθόδων τεχνητῆς νοημοσύνης (A.I. Artificial Intelligence), ἀνακαλύπτουν καὶ ποινικοποιοῦν τὶς δημοσιεύσεις ποὺ περιέχουν λέξεις ἢ καὶ νοήματα τὰ ὁποῖα θίγουν τὴν προπαγάνδα ποὺ ἐξαπολύεται ἐναντίον τῶν κοινωνιῶν, μέσῳ τῶν γενικῶν διαύλων «ἐνημερώσεως» ἐνῷ ἐπιβάλλουν ποινὲς στερήσεως συμμετοχῆς ἢ καὶ δημοσιεύσεων στοὺς χρῆστες, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀφυπνίσουν τοὺς ἀνθρώπους, δείχνοντάς τους τὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα προσπαθοῦν τὰ καθεστῶτα νὰ ἀποκρύψουν. Ἔτσι ἡ δυνατότης τῆς ἐλευθέρας ἐκφράσεως καταργεῖται καὶ ὁ δρόμος γιὰ ὁλοκληρωτισμὸ εἶναι ἀνοικτὸς γιὰ τοὺς ἐπιδόξους ἐπικυριάρχους.

Παρὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ προπαγανδίζουν ἀρχικῶς ὅλα τὰ ὑποψήφια ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, κι ἐνῷ διαφημίζουν τὴν ἰσότητα, τὴν ἀλληλεγγύη, τὴν αὐτοδιάθεση καὶ τὴν ἀτομικὴ ἐλευθερία, τὴν ἰδίαν στιγμὴ ἀπηγορεύουν τὴν κοινοποίηση ἰδεῶν ἢ ἀποκαλύψεων ἀπὸ γεγονότα τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται στὴν πλευρὰ ποὺ εἶναι ἀντίθετος ἀπὸ αὐτὴν τοῦ καθεστῶτος καί ἔχουν γίνη γνωστὰ σὲ ὀλίγους. Ἔτσι ἐνεργοῦν κατασταλτικῶς, περιορίζοντας τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, ἢ ἀκόμη καὶ τὴς ἐκφράσεως, φροντίζοντας νὰ ἀποσιωποῦν τὴν κάθε ἀντίθετο ἄποψη.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶναι κοινῶς παραδεκτό, ὁπωσδήποτε θὰ εἶναι νὰ ἀκούγονται ὅλες οἱ ἀπόψεις, εἰδικῶς ὅταν πρόκειται γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ λειτουργοῦν οἱ κοινωνίες. Ἐὰν σήμερα ἔχουν ποινικοποιήση τὴν «Ἄκρα Δεξιά» ὅπως τὴν ὀνομάζουν, αὔριο θὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀντιτίθενται στὶς ἐκτρώσεις, τὴν ἑπομένη θὰ κατηγορηθοῦν καὶ θὰ περιθωριοποιηθοῦν αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἀντι-σημῖτες καὶ τὴν μεθεπομένη αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἀντι-Ἰσλαμιστές.

Ἐὰν κάποιος ὀργανισμός, σὲ ὁποιοδήποτε ἄκρο τοῦ φάσματος, ὑποστηρίζῃ πράξεις τρομοκρατίας, γίνεται κατανοητὸ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαγορευθῇ ἡ ὑπεράσπισίς του γιὰ τέτοιες πράξεις, ἀλλὰ μία ὀργάνωσις δὲν πρέπει νὰ ἀπαγορευθῇ ἐπειδὴ εὑρίσκουμε τὶς πολιτικές της «δυσάρεστες» ἢ δὲν ταιριάζουν μὲ αὐτὲς ποὺ ἐφαρμόζονται μὲ τὶς ἑκάστοτε κυβερνήσεις.

Μία παρόμοιος τοποθέτησις, ὅπως καταλαβαίνετε, δὲν θὰ ἀξιωνόταν ποτὲ νὰ φθάσῃ σὲ ἀνάρτηση ἡ ὁποία νὰ μὴν εἶχε τὴν τύχη τόσων ἄλλων πού ἀπεγνωσμένα ἐκραύγαζαν, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἐνεργοποιήσουν αὐτοὺς πού εὑρίσκονται ἀκόμη σὲ ἄγνοια καὶ ἐπιδίδονται στὴν ἀνόητο καθημερινότητα τῶν ἐπαναλήψεων, πού προσφέρει τὸ ῥεπερτόριο τῶν θαυματοποιῶν, μὲ τὶς ἀνούσιες εἰδήσεις καὶ τὶς ἀποκρουστικὲς πρωϊνὲς ἐκπομπὲς τῆς τηλεοράσεως.

Ὁ τρόπος ποὺ χρησιμοποιεῖται ὅμως εἶναι ἀποκαλυπτικός, ὥς πρὸς τὸν σκοπὸ τὸν ὁποῖο ἐπιδιώκουν οἱ κυβερνήσεις.

Κατ᾽ ἀρχὰς σκεπτόμεθαε ὅτι ἡ τακτικὴ αὐτὴ ἐχρησιμοποιεῖτο καὶ μὲ τὴν προηγουμένη κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν τωρινή, συνεπῶς πρόκειται γιὰ κάτι τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται σὲ ἀνώτερο ἐπίπεδο αὐτοῦ τῶν πολιτικῶν κομμάτων, τῶν ἐκλογῶν, τῶν ὑποψηφίων, τῶν βουλευτῶν ἢ ἀκόμη καὶ τῶν ἀρχηγῶν κομμάτων.

Ἤδη ὅπως διαφαίνεται ὑπάρχει κάποια διαφορετικὴ ἐξουσία ἡ ὁποία εὑρίσκεται ὑπὲρ ἄνω τῆς γνωστῆς πολιτικῆς πού ἀντιλαμβάνεται, ὁ μέσος πολίτης καὶ ὁ πλανημένος ψηφοφόρος, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἐπιλέγει τούς, κατὰ περίπτωσιν, ἀρίστους γιὰ νὰ τὸν διοικήσουν.

Ὁ ὑπέρ-ἐθνικὸς αὐτὸς «ὀργανισμός», ὁ ὁποῖος δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ποὺ κυκλοφορεῖ στὶς τηλεοράσεις, ὥς φαίνεται, ἐνοικιάζει τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Facebook, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν σειρά του θὰ ῥυθμίσῃ τοὺς ἀλγορίθμους του, ἔτσι ὥστε νὰ συλλαμβάνῃ, νὰ τιμωρῇ καὶ νὰ καταργῇ ὅσους ἔχουν ἀντίθετο γνώμη μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἄποψη, διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ὑπερασπίζει ἡ ἑκάστοτε κυβέρνησις.

Στὶς τηλεοράσεις, ὅπου γίνεται, σπανίως ἀναφορὰ γιὰ τὴν «εἰκόνα» τὴν ὁποία προσλαμβάνει ἕνας θεατής, καθίσταται σαφὴς ὅτι οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς τηλεοπτικῆς ἑταιρείας οὐδόλως ἐνδιαφέρονται νὰ ἐπικαιροποιήσουν μία συζήτηση πού ἀφορᾷ στὰ δικαιώματα ἢ στὰ σφάλματα τῆς ἀποφάσεως τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Facebook στὸ νὰ ἀπαγορεύῃ τὰ δικαιώματα τῆς «ἄκρας δεξιᾶς», συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν σὲ σχέση μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου ἀλλὰ καὶ τὶς προεκτάσεις τους σὲ σχέση μὲ τὸ μέλλον τῆς δημοκρατίας. Ἀπεναντίας γίνεται σαφὲς ὅτι ἡ τηλεοπτικὲς ἑταιρεῖες ἐνδιαφέρονται μόνο νὰ ἐκφράσουν τὴν ὑποστήριξή τους στὶς ἀποφάσεις τοῦ Facebook, ἐνῷ παράλληλως ἔχουν τὴν πρόθεση, μέσῳ τῶν δημοσιογράφων, νὰ ἀποκλείσουν κάθε γνώμη διαφωνοῦντος ἐπὶ τοῦ θέματος.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ κοινωνίες εὑρίσκονται σὲ ἕναν «προθάλαμο» ἑνὸς τυραννικοῦ καθεστῶτος, ἂν δὲν ἔχουν ἤδη εἰσέλθη ὁλοκληρωτικῶς σὲ μία ἀόρατο τυραννία.

Γιὰ παράδειγμα τὸ Facebook ἀποκλείει προσπάθειες νὰ ἀνακοινωθῇ ὁ κίνδυνος τὸν ὁποῖον διατρέχει ἡ Ἑλλὰς ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ ἀδυναμίας ὑποστηρίξεως τῆς ἀνεξελέγκτου εἰσροῆς παρανόμων ἐποικιστῶν μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι πρόκειται γιὰ «ῥητορικὴ τοῦ μίσους» καὶ πράξις τῆς «ἄκρας δεξιᾶς». Ἂν καὶ ἡ εἰσβολὴ διενεργεῖται ἀπὸ 77 χῶρες οὐδὲ μία κυβέρνησις νομιμοποιεῖται νὰ τοὺς ἀποκαλῇ πρόσφυγες, ἀλλὰ αὐτοὶ – μὲ τὴν λογικὴ τῶν τελευταίων δύο κυβερνήσεων – τοὺς συγκαταλέγουν στὸ «προσφυγικό» πρόβλημα, τὸ ὁποῖον, εἰρήσθῳ ἐν παρόδῳ, δὲν ὑπῆρχε προηγουμένως καὶ οὐδέποτε ἔχει γίνη ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ἄλλὰ ἐπεβλήθη καὶ συνεχίζει νὰ ὑποβάλεται βιαίως ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας, ὥς «προσφυγικό» σὲ μία εὐτελῆ προσπάθεια νὰ ἀποποινικοποιήσῃ τὴν ἔκφραση τῆς παρανόμου καὶ λαθραίας μεταναστεύσεως.

Ὁ ὑγιὴς ἄνθρωπος διερωτᾶται: ποῦ εὑρίσκεται σέ αὐτὴν τὴν ἔκφραση ἀνησυχίας ἡ «ῥητορικὴ τοῦ μίσους»; καὶ τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς «ἄκρας δεξιᾶς»· καὶ ἐν τέλει, πόσο μακρυὰ δεξιὰ στὸ «ἀπρόσωπο» Facebook πρέπει νὰ εὑρίσκεται κάποιος ὥστε νὰ μὴν εὑρεθῇ ἀντιμέτωπος μὲ τὴν λογοκρισία τοῦ Facebook;

Ὅμως ἡ φράσις «Fuck Greece» καὶ ὅλες οἱ ἀντίστοιχες κατὰ ἐθνοτήτων … δὲν ἀποτελοῦν ῥητορικὴ τοῦ μίσους κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ facebook.

Ἡ σελὶς δὲν ἀφηρέθη:

Μετάφρασις ἀπαντήσεως τῆς ἀναφορᾶς:

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού ἀφιερώσατε χρόνο νὰ μᾶς ἀναφέρετε κάτι πού νομίζετε ὅτι παραβιάζει τοὺς Ὅρους τῆς κοινότητος. Τέτοιες ἀναφορὲς εἶναι πολὺ σημαντικὲς ὥστε τὸ Facebook νὰ παραμένῃ ἀσφαλὲς καὶ φιλικὸ περιβάλλον.Ἐξετάσαμε τὴν σελίδα γιὰ τὴν ὁποία ἀναφέρατε ὅτι περιέχει ἀξιόπιστη ἀπειλὴ βίας καὶ διαπιστώσαμε ὅτι δὲν παραβιάζει τὰ πρότυπα τῆς κοινότητός μας ὅσον ἀφορᾷ τὴν βάσιμη ῥητορικὴ τοῦ μίσους.

Ἕνα ἀκόμη παράδειγμα ἀποτελεῖ τὸ περιστατικὸ ὅπου ὁ διαχειριστὴς τῆς σελίδος τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πανεπιστημίου Franciscan University, Steubenville, Ohio, ἀντελήφθη ὅτι μία ἀπὸ τὶς ἀναρτήσεις του, εἶχε ἀποῤῥιφθῆ διότι περιεῖχε: «shocking content, sensational content, excessively violent content.» (προσβλητικὸ περιεχόμενο, ὑπερβολικὰ βίαιο περιεχόμενο).

Τὸ ὑπερβολικὸ καὶ ἀκραῖο, βίαιο περιεχόμενο ἐθεωρήθη τόσο προσβλητικὸ καὶ βίαιο ἀπὸ τὴν ὁμάδα λογοκρισίας τοῦ Facebook, ὥστε ἀπεφάσισαν τὴν ἀπαγόρευση τῆς εἰκόνας ἡ ὁποία παρίστανε τὸν Ἐσταυρωμένο (San Damiano Cross) καὶ ἡ ὁποία ἦταν αὐτὴ ἡ ὁποία ἐνέπνευσε τὸν Ἅγιο Φραγκίσκο τῆς Ἀζίζης (St. Francis of Assisi ποὺ γεννήθηκε ὥς Giovanni di Pietro di Bernardone), νὰ ἀναλάβῃ τὸν δικό του σταυρό, κάτι πού θὰ τὸν καθιστοῦσε τὸ δεύτερο πρόσωπο στὴν χριστιανικὴ παράδοση μετὰ τὸν Ἅγιο Παῦλο, νὰ φέρῃ τὶς πληγὲς τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ.

Πρὸς ΓαλάταςἘπιστολὴ Παῦλου 6.17:

«Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω».

Τὸ Facebook ὑπανεχώρησε ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ἐπέμβαση λογοκρισίας ἀφοῦ προεκάλεσε ἕνα «τσουνάμι» διαμαρτυρίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα «λάθος». Ὁ κάθε ἕνας ὅμως μπορεῖ νὰ καταλάβῃ ἔχοντας γνώση τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Facebook, ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ὑποχώρηση τοῦ «τραμπούκου» πού ἀντιμετώπισε ἀπρόσμενο ἀντίσταση ἀπὸ τὸ θῦμα του.

Βλέπουμε ἤδη στὴν Εὐρώπη πὼς αὐτοὶ πού ὑποστηρίζουν καὶ κηρύσσουν τὸν παραδοσιακὸ χριστιανισμὸ καὶ τὴν ἠθική, κατηγορῶνται γιὰ «ῥητορικὴ τοῦ μίσους». Ἱερεῖς ἔχουν φυλακισθῆ στὴν Σκανδιναυία γιὰ ἀνάλογα «ἐγκλήματα», ἐνῷ μία γυναῖκα ἀπειλήθη μὲ σύλληψη ἐπειδὴ ὑπαινίχθη ὅτι οἱ πράξεις τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι ἁμαρτωλές.

Εἶναι ἕνα μόνο μικρὸ βῆμα μὲ αὐτὸ τὸ κλίμα καταπιέσεως τοῦ Facebook μέχρι τὴν ἀπαγόρευση τῶν χώρων πού διδάσκουν τὴν παραδοσιακὴ σεξουαλικὴ ἠθική. Πόσο καιρὸ θὰ πάρῃ πρὶν τὸ Facebook ἀνακοινώσῃ ὅτι αὐτοὶ πού διδάσκουν αὐτὰ πού ἐδίδασκαν ἀνέκαθεν οἱ Χριστιανοὶ νὰ θεωρῶνται ὥς συμπεριφορὰ τῆς «ἄκρας δεξιᾶς»;

Αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἶναι ἀλήθεια γιὰ τὴν σεξουαλικὴ ἠθικὴ ἰσχύουν ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων. Πὀσο καιρὸ θὰ πάρῃ μέχρι νὰ ἀποφασίσῃ τὸ Facebook ὅτι προγεννετικὲς κινήσεις ἀνήκουν κι αὐτὲς στὴν «ἄκρα δεξιά»;

Γίνεται πλέον αἰσθητὸ ὅτι ἡ κατάστασις τῆς ἀνθρωπότητος μοιάζει σὰν νὰ αἰωρεῖται στὴν ἀρχὴ μίας τσουλῆθρας μὲ ἐπικίνδυνο κλίση πρὸς τὴν τυραννία καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι εὑρισκόμεθα ἢδη στὴν κορυφή της.

Πατεράκης Ἀναστάσειος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

9 thoughts on “Ὑπέρ-κομματικὴ καὶ ὑπέρ-κρατικὴ δικτατορία λογοκρισίας ἀπὸ τὸ Facebook

 1. Καλα και αγια ολα αυτα αλλα πρεπει να κατανοησουμε οτι ο Ζουκεμπεργκ δεν ειναι τιποτα αλλο παρα ο αχυρανθρωπος μυστικων υπηρεσιων ΗΠΑ, Ισραηλ (αυτα τα δυο πανε πακετο) Αγγλιας, (κι οποιος μας αγαπαει θα του δινουμε καποιες πληροφοριες κι αυτουνου) οπως και οι αχυρανθρωποι της Google και της Microsoft.
  Αλλοιμονο αν αφηνανε τετοια κελεπουρια οι μυστικες υπηρεσιες, στην ιδιοκτησια των υποτιθεμενων ….εταιρειων.

  Μιλωντας τηλεφωνικα με φιλη μου που ζει στις ΗΠΑ, μου ειπε οτι στην αμερικανικη τηλεοραση διαφημιζεται “μια καποια” εταιρεια (Ancestry.com) η οποια διδοντας της τα στοιχεια σου και φυσικα την αμοιβη της, σου βρισκει το….γενεαλογικο σου δενδρο ακομα και το DNA σου.
  Απ’ οπου κι αν καταγεσαι.

  Τρεχα γυρευε δηλαδη στο ποιοι ειναι μπλεγμενοι πισω απ αυτες τις “εταιρειες”

 2. Ἄκρα Δεξιὰ= Ὁ,τιδήποτε/ὁποιοσδήποτε εἶναι κατὰ τῶν ἰουδαίων.
  Ἀλλὰ τὸ ξαναλέω: Δὲν φταῖνε αὐτοί. Πότε πιὰ ὅλοι μας θὰ κατανοήσουμε τὸ ὅτι, ἐφόσον οἱ δημοκρατικὲς/προοδευτικὲς κυβερνήσεις στεροῦνται νομιμότητος, δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν δικές μας;

  • Σωστα.
   Αυτο που εχουν επιτυχει οι Ιουδαιοι ή οπως αλλιως τους λεν, ειναι οτι υπουλα εδω και χρονια, αλλοιωσαν τις εννοιες των λεξεων της Ελληνικης Γλωσσας.
   Ετσι αντι για “ομοφυλοφιλος” ή “κιναιδος” εχουμε “γκει” η αντι για φυλετιστης εχουμε το “ρατσιστης” λες και οι ανθρωποι ανηκουν σε ρατσες οπως οι σκυλοι, οι γατες και τα αλογα.
   Βεβαια αυτα τα αλλαζουν στις λευκες κοινωνιες οπως αυτες των Ευρωπαϊκων Εθνων.
   Σε πολυφυλετικες κοινωνιες ομως, οπως αυτες των ΗΠΑ, παλι αλλαζουν τις εννοιες των λεξεων οπως τους συμφερει.
   Ετσι εφευραν την “λευκη υπεροχη” που σημαινει: αντισημιτες, ναζι, φασιστες, ρατσιστες και οτιδηποτε αλλο συμφερει τα εβραϊκα ΜΜΕ. Λες και οι Ιουδαιοι δεν ειναι λευκοι.

   Ας ανοιξουμε τα ματια μας λοιπον, κι ας δουμε ΠΟΙΟΙ κρυβονται πισω απ τις καθε Γκρετες και τις καθε “φιλανθρωπικες” οργανωσεις, που απο την μια βομβαρδιζουν τους αραβες στις πατριδες τους κι απ την αλλη τους υποδεχονται με ανοιχτες τις αγκαλες στα νησια του Ανατολικου Αγαιου.

   • Τὸ πρόβλημα, τελικῶς, εἶναι πολὺ βαθύτερον. Ἄλλα λέμε, ἄλλα ἐννοοῦμε καὶ ἄλλα ἀκούγονται ἀπὸ τὸ στόμα μας. Γιὰ νὰ φθάσουν αὐτοὶ στὸ σημεῖον νὰ μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὶς ἔννοιες τῶν λέξεων, κάπου, στὸ βάθος, ὑφίσταται ἡ δική μας ἄγνοια γιὰ τὶς λέξεις.

 3. Παρατήρησα πως στο φατσοβιλίον δεν ανεβαίνουν τελευταίως οι δημοσιεύσεις σας.Μάλλον θα είστε ”ακροδεξιοί”.Επίσης μπλοκάρονται πολλές πατριωτικές σελίδες και ομάδες από είσοδο σχολιασμό και συμμετοχή σε αυτές,λόγω κατακρίσεως των ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΡΑΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ κυβερνήσεων που προσπαθούν να ισλαμοποιήσουν την χώρα με το έτσι θέλω.

 4. Σωστὴ ἡ ἐπισήμανση τῆς Λούλας: Ἡ ἀλλαγὴ τῆς σημασίας τῶν λέξεων! Π.χ. “ἀντισημίτης”… ἐνῶ κατ’ἐξοχὴν Σημίτες εἶναι οἱ Ἄραβες, ἐνῶ οἱ ἰουδαῖοι, στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία, κάθε ἄλλο παρὰ Σημίτες εἶναι.

  • Να προσθεσω οτι αν καποιος πει κατι αρνητικο για εναν μουσουλμανο στην Ελλαδα, αμεσως οι ξεμαλλιαγες καρακαξες των ΜΜΕ τον κατηγορουν (αν δεν τον μηνυσουν) για “ισλαμοφοβο”.
   Τον μουσουλμανο ομως της υποδουλης Παλαιστινης που δολοφονειται απ’ τους κατακτητες του, προσπαθωντας να αποκτησει την ελευθερια του, τον κατηγορουν ως….”τρομοκρατη”.
   Σκεφθητε, η Επανασταση του 1821 να γινοταν σημερα.
   Ολοι οι Ελληνες Ηρωες που εδωσαν την ζωη τους για την ελευθερια μας θα τους κατηγορουσαν ως …τρομοκρατες στην Αθηνα, στις Βρυξελλες και γενικοτερα στην Εσπεριαν.

   Και μιας και μιλαμε για το 1821 καπου πηρε το ματι μου οτι η εντεταλμενη κα. Γιαννα, καλεσε και τον ….”παγκοσμιου φημης ιστορικο” Μαρκ Μαζαουερ οπως και τον “διεθνους φημης πολιτικο επιστημονα” Σταθη Καλυβα, καθηγητη στο Γειλ και στην Οξφορδη παρακαλω, στην “Επιτροπη για τα 200 χρονια απο το 1821”.
   Ακουγεται δε, οτι η κα Αγγελοπουλου εχει ηδη κανει κρουση για συμμεοχη την επιτροπηγ και στους “πανεπηστημιακους” κ.κ. Τσουκαλα, Λιακο και Μουζελη.
   https://www.iefimerida.gr/ellada/istorikoi-mark-mazaoyer-stathis-kalybas-ellada-2021

   Και μετα αναρωτιωμεθα γιατι ο ….αιγιαλος ειναι στραβος.

  • Θα βλεπετε κι εσεις τα καμωματα τους στην Αυστραλια.
   Κανουν τα ιδια τσαλιμακια παντου, οπου κι αν “φιλοξενουνται”.
   Ομιλω για τους ιουδαιους

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *