Δίσκος Φαιστοῦ, νομισματολογία καὶ ἀποκαλύψεις (συνέχεια κι ἐμβάθυνσις – β)

«Ἐμβαθύνοντας στὸν Δίσκο τῆς Φαιστοῦ», θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ σημερινός μας τίτλος, ἀλλὰ τελικῶς ἀπεφάσισα νὰ χρησιμοποιήσω τὸν παραπάνω, ἀπολύτως σχετιζόμενον, μὲ τὸν Ἀστέριο Τσίντσιφο τίτλο, γιὰ νὰ εἶναι ἐμφανὴς ἡ συνέχεια (καὶ ἐμβάθυνσις) τῆς ἐρεύνης του.
Γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ λοιπόν, μὲ τὸν δικό του, τὸν «μαγικὸ τρόπο», ὁ Ἀστέριος Τσίντσιφος μᾶς «ἀπογειώνει» καὶ μᾶς μεταφέρει σὲ ἕναν ἄλλον κόσμο. Τὸν κόσμο τῆςἀληθοῦς  Γνώσεως.

Πρὸ περίπου ἐνὸς ἔτους ξεκίνησε μὲ τὶς ἀποκαλύψεις του γύρω ἀπὸ τὸν Δίσκο τῆς Φαιστοῦ:

Δίσκος Φαιστοῦ, νομισματολογία καὶ ἀποκαλύψεις

Οἱ ἀπανταχοῦ Ἕλληνες ποὺ τὸν ἀκούσαμε, ἐνθουσιασθήκαμε καὶ μαγευθήκαμε μὲ τὶς ἀποκαλύψεις του.
Οἱ ἀπολύτως ἐξειδικευμένες γνώσεις του ἐπάνω στὴν νομισματολογία, ποὺ τοῦ ἐπέτρεψαν, μὲ μίαν (καὶ μόνον) πρώτη ματιὰ νὰ ἀντιληφθῇ πὼς ὁ Δίσκος τῆς Φαιστοῦ εἶναι εὔκολο, γιὰ αὐτόν, νὰ «ἀποκωδικοποιηθῇ», τὸν ὁδήγησαν, λίγες μόλις ἡμέρες ἀργότερα, στὸ νὰ τὸν διαβάσῃ. Καί, φυσικά, ὅταν πράγματι ἔνοιωσε ἀπολύτως βέβαιως γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀναγνώσεως, προέβη σὲ δημόσιες ἀποκαλύψεις, τοποθετήσεις καί, σὲ κάποιον βαθμό, τεκμηριώσεις. (Οἱ σὲ βάθος τεκμηριώσεις ἀναμένονται καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐπίσημο παρουσίασιν τῆς μελέτης του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ σχετικὸ βιβλίον.)
Λέω «σὲ κάποιον βαθμό», διότι ἐμεῖς, οἱ ἄσχετοι μὲ τὴν νομισματολογία, εἶναι ἀδύνατον νᾶ παρακολουθήσουμε τὸν τρόπο ποὺ τὸ μυαλὸ τοῦ Ἀστερίου δουλεύει, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε, σὲ κάποιον βαθμό, τὶς διαπιστώσεις του καὶ τὰ συμπεράσματα του. 

Ὁ ὕμνος λοιπόν, ποὺ μᾶς ἐπαρουσίασε ὁ Ἀστέριος πρὸ ἑνὸς ἔτους, ἦταν τὸ πρῶτο (ἂς ποῦμε) ἐπίπεδον ἀναγνώσεως. Ἦταν αὐτὸ τὸ μέρος τοῦ Δίσκου τῆς Φαιστοῦ πού, ὑπὸ συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ὑπῆρχαν πράγματι γνῶστες τῶν συμβολογραμμάτων), θὰ μποροῦσαν νὰ κατανοήσουν εὔκολα. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ αὐτὴ ἡ γνώσις ἀπωλέσθη, χρειαζόταν ἕνας Ἀστέριος γιὰ νὰ τὴν ἀνασύρῃ ἀπὸ τὴν λήθη καὶ νὰ μᾶς μαγεύσῃ.

Ὅμως… Αὐτὸς ὁ ὕμνος, σὲ πρῶτο πάντα ἐπίπεδον ἀναγνώσεως, ἦταν (κατὰ κάποιον τρόπο) τὸ …«τραπεζομάντηλο» ποὺ ἐκάλυπτε τὴν …«τράπεζα τῶν πληροφοριῶν». Κι ἔτσι τώρα ὁ Ἀστέριος ἐπανέρχεται γιὰ νὰ μᾶς ἀνακοινώσῃ πὼς ὁ ὕμνος δὲν εἶναι μόνον αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀνεκοίνωσε τὸ 2018, ἀλλὰ πολλὰ περισσότερα. Ἐν ὀλίγοις μᾶς λέει πὼς οἱ πρὸ ἑνὸς ἔτους ἀποκαλύψεις του ἦσαν μόνον ἡ …«κορυφὴ ἀπὸ τὸ παγόβουνον»!!!
«Ὁ Δίσκος τῆς Φαιστοῦ εἶναι ἕνας ὑπολογιστὴς μὲ ἀμέτρητους ἀριθμητικοὺς καὶ ἁρμονικοὺς συνδυασμούς», μᾶς λέει ὁ Ἀστέριος.
«Πρόκειται γιὰ συντεταγμένες τοῦ πλανήτου, ποὺ ᾥρισαν οἰ Μινωΐτες…»
Ἀποκαλύψεις ἐπὶ ἀποκαλύψεων, ἀρίστως τεκμηριωμένες μέσα ἀπὸ τὴν ἀρίστη γνῶσιν τοῦ Ἀστερίου γιὰ τὴν νομισματολογία.
Καὶ γιὰ νὰ μὴ σᾶς τὰ γράφω ἐγώ, ἀκοῦστε τὸν ἴδιον νὰ τὰ λέῃ:

Προσωπικῶς εἶμαι βαθύτατα συνκεκινημένη ἀπὸ αὐτὲς τὶς νέες ἀποκαλύψεις καί, ἀντιλαμβάνομαι, πὼς τὸ βιβλίο του (ποὺ ἐντὸς τῶν ἐπομένων μηνῶν θὰ ἐκδοθῆ), θὰ μᾶς ἀπογειώσῃ, κυριολεκτικῶς. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἔχω ἤδη στὰ χέρια μου τὶς προηγούμενες («ΠΕΡΙΞ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ» (1) καὶ «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ») δύο ἐξαιρετικὲς ἐργασίες του, μπορῶ νὰ σᾶς δηλώσω ὑπευθύνως πὼς κυριολεκτικῶς, μελετῶντας μὲ προσοχὴ αὐτὰ τὰ πονήματα, ἀνατρέπονται ὅλες οἱ ἐπίσημες ἱστορικὲς ἀπόψεις.

Ὁ Ἀστέριος ἀνοίγει νέους δρόμους γνώσεως στὴν Ἱστορία καὶ ἐμεῖς (ἐπὶ τέλους!!) ἀρχίζουμε νὰ κατανοοῦμε, μὲ τὶς τεκμηριώσεις του, πὼς ἡ ΕΛΛΑΣ (μὲ κεφαλαία, γιὰ νὰ ξεκινήσουμε νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς συζητᾶμε γιὰ κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅσα ἐκ πρώτης ὄψεως καὶ ἔως τώρα ἀντιλαμβανόμεθα) εἶναι κάτι ποὺ ὀφείλουμε νὰ ξανά-διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχή, σὲ ὅλες του τὶς διαστάσεις. Ὄχι μόνον ὡς ἔννοια, ἀλλὰ ὡς τρόπο θεωρήσεως καὶ ζωῆς. Ἐὰν δὲν ἐπιτύχουμε νὰ ἀλλάξουμε τὶς ὀπτικές μας καὶ τὶς ἀπόψεις μας, δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε καὶ τὸν δρόμο μας.

Ἀκοῦστε τον διότι ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψῃ ἀκόμη. Κι εὐτυχῶς γιὰ ἐμᾶς, ἤδη εἶναι ἀρκετοὶ καὶ αὐτοὶ ποὺ προετοιμάζονται γιὰ νὰ πατήσουν στοὺς δρόμους ποὺ ἄνοιξε ὀ Ἀστέριος.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ὁ Ἀστέριος ἀγνοεῖ τὴν μουσική, ὄμως ἀρκετοὶ ἐξ αὐτῶν ποὺ παρηκολούθησαν τὴν ἀνακοίνωσίν του, γνῶστες μουσικῆς, βάσει τῶν ἀναφορῶν του ἀντελήφθησαν πὼς ὑπάρχει σοβαρὴ πιθανότης νὰ κρύβονται καὶ  δεύτερα (καὶ τρίτα ἢ καὶ περισσότερα) μηνύματα στὸν δίσκο, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν μουσική. Ἤδη ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ποὺ προτίθενται νὰ ἀσχοληθοῦν καὶ νὰ ἐμβαθύνουν. Νομίζω πὼς αὐτὴ ἡ, ἐπὶ πλέον, παράμετρος εἶναι κάτι ποὺ θὰ ἀπογειώση, κυριολεκτικῶς, τὰ συμπεράσματα ἐκ τῆς μελέτης καὶ θὰ ἐπεκτείνῃ τὸ ἐπίπεδον τῶν ἀποκαλύψεων.

Leave a Reply