Δίσκος Φαιστοῦ, νομισματολογία καὶ ἀποκαλύψεις (συνέχεια κι ἐμβάθυνσις – β)

«Ἐμβαθύνοντας στὸν Δίσκο τῆς Φαιστοῦ», θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ σημερινός μας τίτλος, ἀλλὰ τελικῶς ἀπεφάσισα νὰ χρησιμοποιήσω τὸν παραπάνω, ἀπολύτως σχετιζόμενον, μὲ τὸν Ἀστέριο Τσίντσιφο τίτλο, γιὰ νὰ εἶναι ἐμφανὴς ἡ συνέχεια (καὶ ἐμβάθυνσις) τῆς ἐρεύνης του.
Γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ λοιπόν, μὲ τὸν δικό του, τὸν «μαγικὸ τρόπο», ὁ Ἀστέριος Τσίντσιφος μᾶς «ἀπογειώνει» καὶ μᾶς μεταφέρει σὲ ἕναν ἄλλον κόσμο. Τὸν κόσμο τῆςἀληθοῦς  Γνώσεως.
Συνέχεια

Μινωϊκὴ γραφὴ

Ἀφοῦ ὅλα τὰ σύμβολα καὶ μονογράμματα ἔχουν ἑρμηνεία, μία χαρὰ μπορεῖ κάποιος νὰ βάλῃ τὰ κατάλληλα στὴν σειρὰ καὶ νὰ συνθέσῃ κείμενο. Δὲν εἶναι καθόλου δύσκολο γιὰ αὐτὸν ποὺ τὰ διαβάζει, εἶναι σὰν παιδικὸ παιχνίδι. Τὸ δύσκολο εἶναι, νὰ φτάσῃς στὸ σημεῖο νὰ τὰ διαβάζῃς! Ὅταν τὸ κάνῃς, ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ εἶναι στὴν Βεργίνα, οἱ ΑΙΓΕΣ εἶναι στὴν ΕΔΕΣΣΑ, ὁ ΦΙΛΙΠΠΟΣ εἶναι στὴν ΑΜΦΙΠΟΛΗ, ὁ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ λατρεύθηκε στὴν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ὁ ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ δὲν εἶναι μυστήριο καὶ ὅποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Συνέχεια

Δίσκος Φαιστοῦ, νομισματολογία καὶ ἀποκαλύψεις

Πρὸ δύο ἡμέρῶν ὁ Ἀστέριος Τσίντσιφος προέβη, σὲ διεθνῶς πρώτη ἀνακοίνωσιν, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ ἀκριβῶς λέει ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ. 

Συνέχεια

Ἐλευθέρα πρόσβασις στὴν μελέτη τοῦ δίσκου τῆς Φαιστοῦ.

Ἐλευθέρα πρόσβασις στὴν ἀνάγνωσι τοῦ Δίσκου τῆς Φαιστοῦ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΤΕΙ… τσῆ Κρήτης…

«Ὁ Δίσκος τῆς Φαιστοῦ ὡς ἀντικείμενο, ἀποτελεῖ τρανὴ ἀπόδειξη τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ τόπου μας καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο μὲ τὴν συμπλήρωση 99 χρόνων ἀπὸ τὴν ἕνωσι τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Κρήτη, πρέπει τὰ στοιχεῖα αὐτὰ νὰ τὰ διατηρήσουμε ζωντανὰ καὶ γιὰ τίς ἑπόμενες γενεὲς», ἀνεκοίνωσε ὁ Δρ. Γκάρεθ Ὄουενς, ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα τοῦ ὁποίου πραγματοποιεῖ τὴν ἔρευνα γιὰ τὴν ἀνάγνωσι τοῦ Δίσκου τῆς Φαιστοῦ.

http://www.teicrete.gr/daidalika/

Σοφία Ζήνδρου

Ἡ συγκεκριμένη ἐνέργεια φυσικὰ εἶναι ἀπὸ τὶς καλλίτερες ποὺ ἔχουν συμβεῖ. 
Ἄλλως τὲ ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ εἶναι ἀκόμη μὴ ἀναγνώσιμος καὶ ὅπως ἀντιλαμβάνομαι, ἀντιστοίχως μὲ ἀνάλογες ἄλλες πολλὲς περιπτώσεις, χρειάζονται κάποια βοήθεια.
Τὸ πῶς θὰ τὴν χρησιμοποιήσουν βέβαια αὐτὸ εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.

Πάντως σὲ κάθε περίπτωσιν ἐμεῖς μποροῦμε νὰ δοῦμε, μὲ ἄλλα μάτια, κάτι ποὺ ἔως σήμερα ἦταν ἀδύνατον.
Καλὸ μας ταξείδι στὰ ἄδυτα τοῦ δίσκου…

Φιλονόη.

Ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ.

Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν διαφορετικὴ προσέγγισιν γιὰ τὸ μέγα αὐτὸ θέμα ποὺ ξέρουμε ὅλοι μας ὥς δίσκο τῆς Φαιστοῦ. 
Γνωρίζω πὼς ἐκεῖ ἔξω εἶναι ἀρκετοὶ οἰ κατέχοντες περισσότερες πληροφορίες γύρω ἀπὸ τὸν δίσκο.  Καθῶς ἐπίσης γνωρίζω πὼς ὑπάρχουν καὶ ἐλάχιστοι γνῶστες.  Συνέχεια