Δίσκος Φαιστοῦ, νομισματολογία καὶ ἀποκαλύψεις

Πρὸ δύο ἡμέρῶν ὁ Ἀστέριος Τσίντσιφος προέβη, σὲ διεθνῶς πρώτη ἀνακοίνωσιν, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ ἀκριβῶς λέει ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ. 

Οἱ ἐπόμενες, ἐπίσημες ἀνακοινώσεις, σὲ συνέδρια καὶ στὸν παγκόσμιο Ἐπιστημονικὸ κόσμο, θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ τὸν Ἀστέριο καὶ τὶς προτάσεις ποὺ θὰ τοῦ παρουσιασθοῦν.
Γιὰ ἀρχὴ ὄμως ἂς κρατήσουμε πὼς ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ πλέον φεύγει ἀπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν …«ἀγαπημένων» μου γλωσσολόγων καὶ περνᾶ στὴν σφαίρα ἐρεύνης τῶν νομισματολόγων.

Γιὰ ἀρχὴ λοιπὸν ἀκοῦστε τὸν Ἀστέριο καὶ τὰ ὄσα ἰσχυρίζεται καί, ἐπίσης πάντα γιὰ ἀρχή, διαδῶστε, ὅσο μπορεῖτε, τὶς ἀνακοινώσεις του. Ὁ Ἀστέριος τὰ ἔχει βάλη μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀλλοιώνουν γενικῶς τὴν Ἱστορία τοῦ τόπου μας καὶ δῆ τῆς Μακεδονίας μας, ἀλλὰ ἐπίσης, μέσῳ τῶν ἐρευνῶν του, μᾶς ἐξοπλίζει καθημερινῶς μὲ ὄπλα τόσο οὐσιώδη, ποὺ μποροῦμε, μὲ αὐτὰ καὶ μόνον, νὰ ἐπαναδομήσουμε τὴν ἱστορική μας ἀντίληψιν καὶ νὰ ἐπανακτήσουμε τὴν χαμένη μας Ἐθνικὴ αὐτογνωσία.

Πέραν πολλῶν ἀκόμη ἀποκαλύψεων ποὺ θὰ προκύψουν, θὰ πρέπη, ὡς βασικό μας πυλῶνα σὲ ὅ,τι ἐπιλέγουμε νὰ ἐρευνήσουμε, νὰ ἔχουμε τὴν ἀποδόμησιν τοῦ κατεστημένου ποὺ θάβει, κονιορτοποιεῖ καὶ ἀλλοιώνει κάθε τί ἐλληνικό. Νὰ σταματήσουμε τοὺς «μπράβους» ποὺ συνεργοῦν καὶ σιωποῦν γιὰ ὅλες τὶς ἀρχαιοκαπηλίες τοῦ τόπου μας, πρὸ κειμένου καὶ νὰ μὴν γνωρίζουμε τὴν ἱστορία μας μά, κυρίως, νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν ἀλήθεια συνολικῶς.
Δὲν εἶναι ἀποσπασματικὴ ἡ δράσις τῶν ἀνθελληνίστων αὐτῶν καθαρμάτων, ἀλλὰ ἀπολύτως στοχευμένη, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀπαιδεία τῆς χώρας καὶ τῶν πολιτῶν, γιὰ νὰ φθάσῃ πλέον, εὐθαρσῶς καὶ δίχως προσχήματα, στὸν κατακερματισμὸ τοῦ ἐθνικοῦ κορμοῦ.

Ἀκοῦμε τὸν Ἀστέριο, μελετοῦμε τὶς ἀποδείξεις ποὺ παραθέτει (καὶ ποὺ πρόκειται νὰ δημοσιεύσῃ στὸ μέλλον) καὶ ξεκινοῦμε, ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν …καναπέ μας, νὰ ἀρνούμεθα τὴν προπαγάνδα καὶ τὴν ἀμορφωσιά. Ὑποστηρίζουμε τὴν ἀλήθεια καὶ διεκδικοῦμε μὲ ὄλα τὰ μέσα τὴν ἀνάδειξίν της.
Τέλος, πάντα γιὰ ἀρχή, ἂς ἀποφασίσουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐὰν ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνη ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ, τότε ὁ κόσμος μας δὲν θὰ ἀλλάξη ἁπλῶς πρὸς τὸ καλλίτερον, ἀλλὰ συντομότατα θὰ μπορέσουμε νὰ ξεκινήσουμε νὰ δομοῦμε τὸν κόσμο μας ὅπως πράγματι τοῦ πρέπει.

Φιλονόη 

(Visited 361 times, 1 visits today)




Leave a Reply