Ὑπὸ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν ὁδεύουμε

Ἕνα δημοσίευμα τῶν Financial Times κατηγορεῖ ἀνοικτὰ τὴν Ἑλλάδα ὅτι μὲ ἀλλαγή, ποὺ μόλις ἔγινε στὸν ποινικὸ κώδικα, διευκολύνεται τὸ ξέπλυμα παρανόμου χρήματος. Πρόκειται γιὰ τὴν διάταξη ποὺ ἀποδεσμεύει χρήματα ποὺ ἔχουν κατασχεθῆ μετὰ ἀπὸ ὑπόνοιες παρανόμου δραστηριότητος, ἐὰν δὲν ἔχει ἀποφασίσῃ τὸ δικαστήριο γιὰ τὶς κατηγορίες ἐντὸς 18 μηνῶν – τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε, (λένε οἱ FT), ὅτι στὴν Ἑλλάδα μία τέτοια δίκη παίρνει 3 μὲ 5 χρόνια.

Εἶμαι λίγο μοιρασμένος μὲ αὐτού του εἴδους τὶς ἀναλύσεις.
Ἀπὸ τὴν μία, δὲν πιστεύω ὅτι ἔπιασε κάποιους ἡ συμπόνια γιὰ τοὺς ἀδικημένους, στοὺς ὁποίους κακῶς ἔχουν κατασχεθῆ χρήματα· τὸ ἑλληνικὸ κράτος δὲν φημίζεται γιὰ τέτοιες εὐαισθησίες, ὅταν παραδοσιακὰ συνηθίζει νὰ καθυστερῃ τὸ ἴδιο γιὰ χρόνια ἀκόμη καὶ τὶς νόμιμες ὀφειλές του.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κατηγορίες πρὸς τὴν Ἑλλάδα διατυπώνονται ἀπὸ τὴν περιβόητο FATF,  ἡ ὁποία εἶναι “most concerned” γιὰ τὴν ἀλλαγὴ αὐτήν, μᾶλλον μὲ κάνουν νὰ τὴν θεωρῶ θετική.

Ἡ FATF (ἀρχικά της Financial Action Task Force) εἶναι τὸ ὄργανο πού, κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ ΟΟΣΑ, δημιουργεῖ συνεχῶς ἐμπόδια στὴν ζωὴ τοῦ μέσου πολίτου καὶ τὴν ἐπιχειρηματικότητα, μὲ πρόσχημα τὴν καταπολέμηση τοῦ «μαύρου χρήματος». Ἀπὸ τὴν ὁμάδα αὐτὴν ξεκίνησαν οἱ προτάσεις ποὺ κατέληξαν στὴν σημερινὴ γελοία κατάσταση νὰ σοὺ ζητοῦν οἱ τράπεζες ἀπίστευτα πράγματα γιὰ νὰ ἀνοίξῃς ἢ νὰ διατηρήσῃς ἕναν λογαριασμὸ τῶν 1.000 εὐρῶ. Αὐτὴ διευρύνει συνεχῶς τὴν ἔννοια τοῦ «μαύρου χρήματος», φθάνοντας στὶς ἀκρότητες νὰ θεωρῇ ἐγκληματικὴ τὴν κατοχὴ ὁποιουδήποτε ποσοῦ δὲν μπορεῖς νὰ δικαιολογήσῃς τὴν πηγή, (δηλαδὴ ἀκόμα καὶ τὰ λεφτὰ ποὺ σοῦ ἔδωσε ἡ θεία σου ἐπειδὴ εἶσαι τὸ ἀγαπημένο τῆς ἀνήψι, ἀλλὰ δὲν ἔχεις ἀπόδειξη).

Ἡ FATF εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸ ἀνηλεὲς κυνήγι τῶν μετρητῶν ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ἰδιωτικότητα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Στὸ μέλλον, ὅταν κάθε ἀπόφασις τῆς ἰδιωτικῆς μας ζωῆς θὰ καταγράφεται μέσῳ μίας πληρωμῆς, ἡ ὁμὰς αὐτὴ θὰ ἔχει ὁλοκληρώση τὸ ἔργο της κι ἐμεῖς θὰ ἔχουμε χάση σημαντικὸ μέρος τῆς ἐλευθερίας μας.
Γιὰ αὐτὸ τὸ νὰ εἶναι “concerned” μαζύ μας, μᾶλλον κάτι καλὸ σημαίνει ὅ,τι κάνουμε.

Τὸ tricky ἐρώτημα βέβαια παραμένει, γιατί ἐνῶ συνήθως ἀκολουθοῦμε πειθήνια τὶς ὁδηγίες της, ἐδῶ ἀποφασίσαμε νὰ πᾶμε τόσο ἀντίθετα.
Ὁ καθεὶς μπορεῖ νὰ δώσῃ τὴν δική του ἑρμηνεία.
Καὶ πατῶντας ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ὅλο τὸ ἄρθρον τῶν FT.

Κίσσας Χρῆστος  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply