Διδάσκει ἀλλὰ καὶ …προδιαγράφει ἡ Ἱστορία

Ὅλη ἡ χώρα ζεῖ καὶ ἀναπνέει στοὺς ρυθμοὺς τῆς Black Friday. Βασικὰ ὄχι ὅλη ἡ χώρα καὶ δὲν ἐννοῶ ὅσους εἶναι ἀντίθετοι σὲ αὐτὲς τὶς γελοῖες καταναλωτικὲς ἑορτοῦλες.

Στὴν ΑΑΔΕ ὅμως δὲν ἀσχολοῦνται μὲ Black Friday. Στὴν ΑΑΔΕ δὲν ὑπάρχουν ἐκπτώσεις. Στὴν ΑΑΔΕ δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ὑπάρχουν κονσόλες ὑπολογιστῶν καὶ οἱ χειριστές.
Εἶναι ἕνα εἶδος ἀνάμεσα σὲ android καὶ μετάνθρωπο….

Ἂν κάνῃ κάποιος τὴν ἐρώτηση, ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ τρομερή, ἀπάνθρωπος καὶ ἀποτελεσματικὴ ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις, ἀποκλείεται νὰ λάβῃ τὴν σωστὴ ἀπάντηση. Ὄχι βέβαια, δὲν εἶναι ἡ Cosa Nostra, δὲν εἶναι ἡ Camorra, δὲν εἶναι ἡ διαβόητοςη Ἰαπωνικὴ Yakuza.
Ἡ πιὸ ψυχρά, κυνικὴ καὶ ἀπάνθρωπος ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις, εἶναι ἡ Ἀνεξάρτητος Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων. Ἔνοχη γιὰ χιλιάδες μὴ καταγεγραμμένoυς δυστυχεῖς, ποὺ ἔπεσαν θύματα κατασχέσεων, χωρὶς καμμία δυνατότητα νὰ ἀνακάμψουν. Μισθοί,ἐπιδόματα ἀνεργίας, ἐπιδόματα ΑΜΕΑ, συντάξεις, ἐξαερώνονται σὲ δευτερόλεπτα

Φυσικὰ πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν «Ἀρχή», κρύβονται τὰ ἠλίθια χαμόγελα, ὅλων τῶν πρωθυπουργῶν καὶ ὑπουργῶν, ποὺ συνῄνεσαν στὴν ληστεία μέσῳ τραπέζης, ὅσων ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν τὶς ὑποχρεώσεις τους. Ὅλα γιὰ τὴν πατρίδα μας, τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη….

Ἡ ἱστορία διδάσκει καὶ σίγουρα προδιαγράφει κατὰ κάποιον τρόπο τὰ μελλούμενα. Ἡ κοινωνία μοιάζει ἀνήμπορος καὶ ἀπρόθυμος νὰ ἀντιδράσῃ. Πλὴν ὅμως, ἡ ἱστορία φτιάχτηκε πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴν δύναμη τοῦ ἀπροβλέπτου. Πάντα ὑπάρχει τὸ σοβαρὸ ἐνδεχόμενο οἱ καταπιεσμένοι νὰ ξυπνήσουν μίαν ἡμέρα καὶ νὰ ποῦν ἁπλῶς …ἀρκετά.
Καὶ τότε γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὀλετῆρες, δὲν θὰ ὑπάρξουν ἐκπτώσεις. Τότε γιὰ αὐτοὺς θὰ ὑπάρχη πολὺ Black καὶ καθόλου Friday!

Δανόπουλος Περικλῆς 

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply