Ἰσραήλ ἤ ΝΑΤΟ ἀνέτρεψαν τόν Παπαδόπουλο;

Ἀρκετὲς φορὲς ἔχουμε καταθέση διάφορα στοιχεία, ἀναφορικῶς μὲ τὸ «Πολυτεχνεῖο» καὶ τὶς τότε συνθῆκες ποὺ διεμορφώθησαν, ἀπὸ διάφορες δυνάμεις, ἐγχώριες κι ἀλλοδαπές, πρὸ κειμένου νὰ ἀνατραποῦν οἱ «Ἀπριλιανοί. Σκοτεινὲς συνθῆκες γιὰ τὶς ὁποῖες ὄχι μόνον δὲν μάθαμε κάτι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα, τόσες δεκαετίες μετά, ὅλα παραμένουν ἀσαφῆ, διφορούμενα καί, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἀνεπιβεβαίωτα. Τὰ μόνα ποὺ γνωρίζουμε εἶναι κάτι ἀρθρίδια τοῦ Διακογιάννη, ποὺ ἐνέπλεκαν τὴν δαμανάκη μὲ τὴν MOSSAD, τὸν στρατηγὸ Μωσσὲ Νταγιᾶν τοῦ Ἰσραὴλ κι ἔως ἐκεῖ…

Τὴν νύκτα στὶς 14 Νοεμβρίου 1973, ὁ Ἰσραηλινὸς στρατηγὸς Μωσὲ Νταγιᾶν ἔφθασε στὴν Ἀθήνα.
Ἐγκατεστάθη στὸ σπίτι τοῦ γαμβροῦ τοῦ Δημητρίου Ἰωαννίδου, τοῦ ἰατροῦ Ἀλαζράκη.
Ἀπὸ ἐκεῖ ἔστειλε μήνυμα στὸν Ἰωαννίδη νὰ εἶναι ἕτοιμος: «ἡ ὥρα ἔφθασε. Ὅλα εἶναι ἕτοιμα».

Τὴν ἑπομένη 15 Νοεμβρίου, τὸ γιῶτ «Ἀπόλλων», ἰδιοκτησίας τῆς ἐταιρείας ΟΤC, ἡ ὁποία τότε ἦταν ἰδιοκτησίας τῆς CIA, ἔφθασε στὸν Πειραιά.
Τὸ γιῶτ πρὶν τὴν μετατροπή του, ἦταν μονάδα τοῦ βρεταννικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ .
Ἦταν ἐξοπλισμένο μὲ πανίσχυρο ἀσύρματο, τέλεια ἐργαστήρια καὶ ἀναριθμήτους φακέλλους.
Εἴκοσι κομάντος συνεπλήρωναν τὸ εἰδικὸ πλήρωμα τοῦ σκάφους.

Ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ ἔπλευσε πρὸς τὰ ἀνοικτά του Σουνίου, ὅπου καὶ περίμενε ἀνενόχλητο.
Στὸ μεταξὺ ἔκαναν τὶς ἀνάλογες ἐπαφές τους, κυρίως μὲ τὸν στρατηγὸ Νταγιᾶν, ὁ ὁποῖος ἦταν σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ Ἕλληνες πολῖτες γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ Πολυτεχνείου

Ἡ κυρία ἐπαφὴ Νταγιᾶν, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἰωαννίδη – Ἀραπάκη -Μπονάνο, ἦταν μὲ τὸν Γιάγκο Πεσματζόγλου, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν μέλος τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Εἶχε ἀναλάβη
τὸ πολιτικὸ σκέλος τῆς ἐξεγέρσεως τοῦ Πολυτεχνείου.
Ἦταν ὁ ἐνδιάμεσος μεταξὺ τῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν, τοῦ Στρατηγοῦ Νταγιᾶν καὶ τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ.

Ὁ Πεσματζόγλου εἶχε ἄμεσο ἐπαφή, κυρίως μὲ τρία πρόσωπα, ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς τῆς ἐξεγέρσεως:
Ἡ μία εἶναι σήμερα {1993} ἀρχηγὸς ἀριστεροῦ κόμματος καὶ οἱ ἄλλοι δύο στελέχη καὶ βουλευτὲς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως.

Μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν εὐχὴ  πὼς θὰ βγοῦν καὶ θὰ καταγγείλουν δημοσίως τὰ γεγονότα ἐκείνης τῆς νύκτας ἀπὸ τὴν πλευρά τους, ὅπως ἐκεῖνοι τὰ ἔζησαν, ὑπόσχομαι, ἂν δὲν μιλήσουν οἱ ἴδιοι, νὰ δημοσιεύσω στὸ ἑπόμενο βιβλίο μου τὰ ὀνόματά τους ….

Τὰ χαράματα τῆς 16ης Νοεμβρίου, ἔφθασαν χίλιοι κομάντος ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, μὲ ἐντολὴ νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου.
Ὅλοι μετεφέρθησαν ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Ἑλληνικοῦ στὴν γεωγραφικὴ ὑπηρεσία Στρατοῦ στὸ πεδίο τοῦ Ἄρεως.
Τοὺς διεμοιράσθησαν Ἑλληνικὲς στρατιωτικὲς καὶ ἀστυνομικὲς στολὲς καὶ περίμεναν διαταγὴ νὰ ἐπέμβουν.
Ἐκτὸς ἀπὸ ὄπλα, εἶχαν στὴν κατοχὴ τοὺς ἀσύρματο, συγχρονισμένο μὲ ἐκεῖνον τοῦ γιῶτ «Ἀπόλλων», ἂπ΄ ὅπου καὶ περίμεναν τὴν διαταγὴ γιὰ ἐπέμβαση…
Ὁ στρατιωτικὸς ποὺ εἶχε ἀναλάβη τὴν ἐποπτεία ὅλων τῶν ἀνδρῶν, ἦταν ὁ ὑποστράτηγος Χουῆζερ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ καὶ ἔμπιστός της τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς.

Τὴν νύκτα τῆς 16ης Νοεμβρίου, οἱ κομάντος τοῦ ΝΑΤΟ διετάχθησαν ἀπὸ τὸν ὑποστράτηγο Χουῆβερ, νὰ ἀκροβολισθοῦν στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως καὶ νὰ περιμένουν διαταγές…
Οἱ εἴκοσι κομάντος ποὺ περίμεναν στὸ γιῶτ, διετάχθησαν νὰ πᾷν μὲ λέμβους στὴν στεριά, νὰ καταλάβουν τὸ σπίτι τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου, νὰ κόψουν τὰ τηλέφωνά του καὶ νὰ ἀπαγορεύσουν στὸν δικτάτορα κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν ἔξω κόσμο.
Νὰ συνεννοηθοῦν μετὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες «συναδέλφους» τους καὶ νὰ περιμένουν διαταγὴ γιὰ νὰ ἀποχωρίσουν.

Ὅταν ἐνύκτωσε οἱ κομάντος ἔφθασαν στὴν ἀκτὴ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ στρατιωτικὰ τζὶπ κατηυθύνθησαν πρὸς τὸ σπίτι τοῦ δικτάτορος Παπαδοπούλου.
Οἱ ἄλλοι ἔφυγαν «κατὰ ὁμάδες» ἀπὸ τὴν Γεωγραφικὴ Ὑπηρεσία καὶ ἀκροβολίσθησαν στὸ πεδίον τοῦ Ἄρεως.
Ἀργότερα, ὅταν τὸ τὰνκ ἔσπασε τὴν πόρτα τοῦ Πολυτεχνείου, οἱ κομάντος εὑρίσκοντο ἤδη μέσα.

Στὶς ἐφιαλτικὲς στιγμὲς ποὺ ἐπηκολούθησαν, οἱ ΝΑΤΟϊκοὶ κομάντος κτυποῦσαν ἀδιακρίτως.
Ἐσκότωσαν, ἔσφαξαν, ἔσπασαν ὠμοπλάτες καὶ ὅταν πιὰ ὁ «ἐχθρὸς» εἶχε νικηθῆ ἕνα στρατιωτικὸ σφύριγμα τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς υους τοὺς ἐπανέφερε στὴν τάξη.
Ἀνεσυντάχθησαν καί, ὅπως εἶχαν ἔλθη, ἔφυγαν ἀθορύβως.
Σὲ μίαν ὥρα ἀπογειώνοντο ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Ἑλληνικοῦ, μὲ προορισμὸ τὶς Βρυξέλλες.
Χίλια δολάρια μπόνους πῆρε ὁ κάθε ἕνας τους, γιὰ ἐκείνην τὴν βραδιά…

Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ τοὺς εἴκοσι.
Διετάχθησαν νὰ ἐπιστρέψουν στὸ γιῶτ.
Ξημερώματα τῆς 18ης Νοεμβρίου 1973, τὸ γιῶτ «Ἀπόλλων» ἔπλεε ἀνοικτά, μὲ προορισμὸ τὴν Βαρκελώνη…

Ὁ Στρατηγὸς Νταγιᾶν ἀφοῦ ἐνέκρινε τὸν κατάλογο τῶν νέων Ὑπουργῶν, ἐτακτοποίησε καὶ ἄλλες μικρὲς λεπτομέρειες  καί, κατόπιν τούτου, ἀνεχώρησε ἀθόρυβα γιὰ τὸ Ἰσραήλ, ὅπως εἶχε ἔλθη.

Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο καὶ …MOSSAD!

Αὐτά, ποὺ οὐδέποτε διεψεύσθησαν, αἰωρῶνται ἐπάνω ἀπὸ τοὺς μύθους καὶ τὶς ἀλήθειες, γεννῶντας ὑποψίες, ἀμφιβολίες καὶ ἐρωτηματικά, μὰ ἀκόμη καὶ σήμερα σαφεῖς ἀπαντήσεις δὲν ἔχουμε.

Τώρα ὅμως ὁ «κύριος» «Μὶ εἰς τὴν Νί», ὁ γνωστὸς μίμης ἀνδρουλάκης τοῦ «ἐδῶ Πολυτεχνεῖο» καὶ ἄλλα «εὐχάριστα νὰ τὰ ἀκοῦς», ὡς παραμυθάκια γιὰ μικρὰ παιδάκια, ἐπανέρχεται μὲ ἕνα νέο του βιβλίο (τέσσερα χρόνια νωρίτερα ἀπὸ ὅταν θὰ τὸ ἐξέδιδε), γιὰ νὰ μᾶς καταθέσῃ τὶς ἐμπειρίες του σχετικῶς μὲ τὸ ποιὸς ἐπρόδωσε τὸ «κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ» στοὺς «Ἀπριλιανοὺς» καὶ ἄλλα, μυθιστορηματικῆς ὅμως διηγήσεως. Μίας μυθιστορηματικὴ διήγησις ποὺ μὲ αὐτοβιογραφικὰ στοιχεία, ἀποκαλύπτει, μεταξὺ ἄλλων, τὴν …«περιουσία» καταγωγὴ τοῦ ἰωαννίδου, ποὺ ἀνέτρεψε τοὺς «Ἀπριλιανούς»!!!

πηγὴ

(Προσωπικῶς οὐδέποτε θὰ διεφήμιζα ἕνα βιβλίο τοῦ ἐν λόγῳ «κυρίου», ἀλλὰ εἰδικῶς γιὰ αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψιν, ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὸ συζητήσουμε.)

Ἐν τάξει… δὲν μᾶς διαφωτίζει περισσότερο ὁ «κύριος» «Μὶ εἰς τὴν Νί», εἰδικῶς γιὰ τὸ ποιὲς συμφωνίες εἶχαν γίνη, ἀπὸ ποίους καὶ μὲ ποία ὀφέλη, ἀλλὰ τοὐλάχιστον μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὸ παρασκήνιον τοῦ «κινήματος τοῦ Ναυτικοῦ» μά, κυρίως, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, γιὰ τὸν μουσιοῦ ἰωαννίδη καὶ τὶς …ῥίζες του!!!

Τί μαθαίνουμε σήμερα λοιπόν; Μαθαίνουμε πὼς τὸ Ἰσραήλ, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὸ ΝΑΤΟ (βεβαίως – βεβαίως) καὶ τὶς ΗΠΑ (τὸ κατ’ ἐξοχῆν ἄνδρον τοῦ παγκοσμίου σαπροφυτισμοῦ!!!), τὶς Βρυξέλλες (ἐννοεῖται!!!) ἀλλὰ καὶ ὅλος ὁ τότε (παγκόσμιος) Μπιλντεμπεργκόδουλος καὶ τριμερο-ἐπιτρεπόδουλος μηχανισμὸς πραιτωριανῶν, θέτοντας σὲ συγκεκριμένη ὑπηρεσία τὰ πιστὰ πρόθυμα ἑλληνόφωνα παπαγαλάκια τους, ἔσπευσαν νὰ ἀνατρέψουν τοὺς «Ἀπριλιανούς», ἀλλὰ κατόπιν τούτου, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ ἔστησαν ἕνα …«ἰωαννίδειο διάλειμμα», μᾶς ἐφόρεσαν τὸν καραμανλῆ, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα ἀγνοοῦμε τὴν καταγωγὴ τῆς μαννούλας του.

Ὑπῆρξε σχέσις Καραμανλῆ – Ὠνάση;

Συμπτώσεις; Μά τόσες πολλές συμπτώσεις πιά;
Καί, ἐνᾦ ἤδη τὴν ἐποχὴ τῆς ἀνατροπῆς του ὁ Παπαδόπουλος, ποὺ ἔδωσε
προσωρινῶς στὸν Μαρκεζίνη τὰ τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας, εἶχε ἤδη ἀποφασίση νὰ ἐπιστρέψῃ ἡ χώρα στὴν δημοκρατία (τους) καὶ νὰ προετοιμασθοῦν οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1974. Πρὸς τοῦτον κι ἀνέλαβε ὁ (παλαιοκομματικὸς) Μαρκεζίνης. Ἡ προετοιμασία αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν ἦταν ὁ σκοπός.

Τί ἀνέκοψε λοιπόν τότε τό Ἰσραήλ καί οἱ ἐδῶ ἐλληνόφωνοι ὑπήκοοί του, πού ἐνεδύθησαν τήν προβιά τοῦ Ἕλληνος; Ποῖος ὁ πραγματικός τους σκοπός; Γιατί μόνον ἑβραῖοι τελικῶς κρύβονται πίσω καί ἀπό αὐτήν τήν συνωμοσία; Τί θέλουν νά μᾶς ποῦν πού δέν μᾶς τό λέν; Καί, κυρίως, γιατί ὁ ἀνδρουλάκιους ἦταν χωμένος σέ ὅλην αὐτήν τήν σκευωρία; Τί τόν ἔδενε μέ ὅλους αὐτούς; Ἡ δίψα του γιά ἐξουσία ἤ κάτι ἄλλο; Θά τό μάθουμε ἤ ὄχι;

Προσωπικῶς ἀδυνατῶ νὰ σᾶς ἀπαντήσω σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, ὅπως ἐπίσης ἀδυνατῶ νὰ σᾶς καταθέσω περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ εὗρος (καὶ) αὐτῆς τῆς συνωμοσίας εἰς βάρος μας. Περιορίζομαι μόνον στὰ ὅσα ἤδη ἔχουν δημοσιευθῆ.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Τί μαθαίναμε ἐμεῖς τόσα χρόνια λοιπόν; Ἔ, ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἐξυφαίνοντο καὶ ἐξυφαίνονται εἰς βάρος μας. Ἀλλοίμονο στούς, καταφανῶς προδιδομένους, νέους μας, ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ποὺ ἔσπευσαν, καλῇ τῇ θελήσει, νὰ τιμήσουν, νὰ ὑποστηρίξουν καὶ νὰ συμμετάσχουν στὸ στήσιμο τοῦ «Πολυτεχνείου». Πῶς ἄρα γέ νά αἰσθάνονται σήμερα;
Τὸ «προδομένος λαός», ἰδίως ἐδῶ, ἀποδεικνύεται περίτρανα γιὰ ἀκόμη μίαν φορά.

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα…
Ἔτσι γιὰ νὰ ξεκινοῦμε σιγά-σιγὰ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ ποιὸς ἐπεξεργάζεται ποιόν, τὸ ποιὸς ἐλέγχει τὸν πλανήτη μά, κυρίως τὸ ποιὸς εἶναι ὁ «καλὸς» καὶ ποιὸς ὁ «κακός».

Φιλονόη 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Ἰσραήλ ἤ ΝΑΤΟ ἀνέτρεψαν τόν Παπαδόπουλο;

 1. Μιμης Ανδρουλακης:
  Δεν τον εμπιστευομαι ακομα κι αν η γλωσσα του φερει αναγλυφον συμβολαιογραφικην σφραγιδα.

  Καλη μου Φιλονοη, μια απο τις καταρες της φυλης μας ειναι οτι ΚΑΠΟΙΟΙ συνεχως μας αποκρυπτουν και παραποιουν την Ιστοριαν μας.
  Ακομα και σημερα διαβαζω οτι ο ΚυρΓιακος επελεξε;;; την αξιοτιμη κα Γιαννα ως επικεφαλης της “επιτροπης για τα 200 χρονια κλπ” και η οποια με ολα τα εσωτερικου και εξωτερικου “κονε” που διαθετει, εκτος των ελληνοφωνων καθηγηταδων, καλει και τους εβραιο-τουρκαλαδες να μας πουν κι αυτοι ποσο καλα περνουσαμε για 400 χρονια κατω απ’ το γιαταγανι του οθωμανου πασα.
  Οχι δηλ. οτι τωρα, περναμε καλλιτερα κατω απ το Δου-Νου-Τικο γιαταγανι του …αργυροποιου πασα.

   • Χμμμμ!
    Οπως σχολιαζω και σε αλλη αναρτηση σου Φιλονοη δεν εχω τιποτα με τους ανθρωπους, αρκει να κοιτανε αυτοι τις δουλειες τους κι εγω την δικια μου.
    Αλλα βλεπεις δεν ειναι ετσι τα πραγματα γιατι υπαρχουν μερικοι που νομιζουν οτι ειναι ΠΟΛΥ εξυπνοτεροι απο μας τους υπολοιπους (πιθανως λογω συμβασης με ανωτερα οντα) και ασχολουνται ΠΑΝΤΑ συμφεροντολογικα με τις υποθεσεις των αλλων.
    Και να πω οτι παλιοτερα λογω ελειψης οικιας γυροφερναν αναμεσα στα Εθνη. Τωρα τελευταια που αποκτησαν και “σπιτι” παλι τους βλεπεις να ανακατευονται ΠΑΝΤΟΥ και να τα κανουν σαν τα μουτρα τους.

   • Δὲν εἶναι αὐτὸ Λούλα. Ἄλλο εἶναι. Οἱ ἐν λόγῳ τύποι ἔχουν «διορισθῆ» ὡς οἱ «μπάτσοι» τοῦ πλανήτου. Τὸ ἀπὸ ποῦ, τὸ πῶς, τὸ πότε εἶναι ἄλλη ἱστορία.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *