Τὸ «πνεῦμα τοῦ Μυστρᾶ»

«Τὸ πνεῦμα τοῦ Μυστρᾶ»

Φωτογραφία 1η:
Ἄποψις τοῦ Μυστρᾶ ἀπὸ τὴν ἀρχαία Σπάρτη. 

Ἐχρειάσθη ἡ ματιὰ τοῦ Γουλιέλμου Β΄ Βιλλεαρδουΐνου, τῆς πιὸ τολμηρῆς καὶ ἰπποτικῆς φυσιογνωμίας τῆς φραγκοκρατουμένης Ἑλλάδος, γιὰ νὰ προσέξῃ ἡ Ἱστορία ἕναν «ἀσήμαντο βράχο», τὸν Μυζηθρᾶ, «διατὶ τὸ κράζαν οὕτως» πρὶν ἀπὸ χρόνους πολλούς.

Φωτογραφία 2α:
Ὁ Μυστρᾶς τὸ 1680

Ἐκεῖ, ὁ Καλαματιανὸς Φράγκος Γουλιέλμος Β΄ κτίζει τὸ 1249 τὸ κάστρο τοῦ Μυστρᾶ, τὸ ὁποῖο, μετὰ τὴν αἰχμαλωσία του ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας στὴν μάχη τῆς Πελαγονίας (1259) ὑποχρεώνεται «νὰ δώσῃ γὰρ τοῦ βασιλέως διὰ τὴν ἐλευθερίαν τους, τὸ κάστρον τῆς Μονοβασίας καὶ τῆς Μεγάλης Μαΐνης, τὸ τρίτον κι εὐμορφώτερον τοῦ Μυζηθρὰ τὸ κάστρον.»

Φωτογραφία 3η:
Ὁ Μυστρᾶς τὸ 1842

Ὁ Μιχαὴλ Καντακουζηνός, «ὁ ἄρχων τοῦ βασιλέως» Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγου, θὰ παραλάβη πρῶτα τὸ κάστρο τοῦ Μυστρᾶ. Τότε, «Ρωμαῖοι γὰρ οἱ πλεώτεροι τῆς χώρας γὰρ ἐκείνης / ἐδιάβησαν συφάμελοι στοῦ Μεζιθρᾶ τὸ κάστρον», ποὺ ἀνεδείχθη σὲ πρωτεύουσα τοῦ Δεσποτάτου.

Μέσα σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕναν αἰῶνα ὁ Μυστρᾶς, μὲ δεσπότες Καντακουζηνοὺς καὶ Παλαιολόγους, διαμορφώνεται σὲ καστροπολιτεία ἑλληνικὴ ὅπου κτίζονται ἐκκλησίες καὶ παρεκκλήσια, μοναστήρια, παλάτια, ἀρχοντικά, ἀστικὰ σπίτια δίπατα καὶ τρίπατα, σπίτια τοῦ φτωχοῦ λαοῦ, ποὺ περιβάλλονται προστατευτικὰ ἀπὸ δύο διαδοχικὰ τείχη.

Φωτογραφία 4η:
Βασιλικὴ Ι. Μ. Παντάνασσα

Φωτογραφία 5η:
Ἐρείπια οἰκιῶν στὸν Μυστρᾶ

Φωτογραφία 6η:
 Κωδωνοστάσιο Ι.Μ. Περιβλέπτου

Φωτογραφία 7η:
Γυναῖκα ἀπὸ τὸν Μυστρᾶ.

Στὸν Μυστρᾶ ἔγινε καὶ ἡ τελευταία προσπάθεια νὰ σωθῇ ἡ ἑλληνικὴ Ἀνατολικὴ Αὐτοκρατορία ὅταν ἀνεδείχθη σὲ σημαντικὸ πνευματικὸ κέντρο, ὅπου ἐδέσποζε ἡ μεγάλη μορφὴ τοῦ ὑπερμάχου τοῦ πλατωνισμοῦ καὶ ὀραματιστοῦ τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, Γεωργίου Γεμιστοῦ ἢ Πλήθωνος.

Φωτογραφία 8η:
 Πλήθων ἢ Γεμιστὸς 

Ἀπὸ ἐκεῖ ἀνεχώρησε καὶ ὁ τελευταῖος αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη ὅπου ἔπεσε ἡρωικῶς κατὰ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλεως ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453.

Φωτογραφία 9η:
 Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος

Φωτογραφία 10η:
Ταΰγετος

Φωτογραφία 11η:
Χαράδρα Μαγούλας Μυστρᾶ.

Φωτογραφία 12η:
Ὁ δρόμος γιὰ τὸν Μυστρᾶ

Σήμερα, ὁ Μυστρᾶς «προσκαλεῖ σὲ προσκύνημα, ἀλλὰ καὶ προκαλεῖ σὲ φιλοσοφικὸ στοχασμό», καθὼς πέρα ἀπὸ τὸ πανέμορφο τοπίο «εἶναι ἡ παρουσία τοῦ ἱεροῦ, τοῦ πνευματικοῦ» ποὺ τὸν ἔχει «θεοφρούρητο».

Φωτογραφία 13η:
Δύο σημαντικὰ βιβλία γιὰ τὸν βυζαντινὸ Μυστρᾶ:

  • 1204 (Γ. Καραμπελιᾶς) καὶ
  • «Τὸ πνεῦμα τοῦ Μυστρᾶ» (Δ. Κατσαφάνας).


Καλὴ ἀπόδραση!!! 

Στοϊλόπουλος Βασίλης  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *