Ὑπῆρξε σχέσις Καραμανλῆ – Ὠνάση;

Σήμερα ἐπανέρχομαι στὰ τῆς οἰκογενείας καραμανλῆ, μὲ ἀφορμὴ  τὸ ἐχθεσινό μου κείμενον βιβλιοπαρουσιάσεως μὲ τίτλο:

Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὰ Καραμανλή(δικα)

Λίγο πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παραπάνω κειμένου καὶ συζητῶντας μὲ ἔναν φίλο τηλεφωνικῶς, γιὰ τὸ περιεχόμενόν του, ἔμαθα κάτι ποὺ ἀγνοοῦσα. Ἡ μητέρα τοῦ καραμανλῆ ὀνομάζετο Δολόγλου Φωτεινὴ (πού, μεταξὺ ἄλλων, κατὰ πῶς γράφεται, ἦταν καὶ ἡρωΐς, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος…)

πηγὴ

πηγὴ

Ἡ Φωτεινὴ Δολόγλου, γεννημένη τὸ 1888, βάσει αὐτῶν ποὺ ἀναφέρονται σὲ γενεαλογικό της δένδρο (ἀπὸ ἐδῶ), δὲν …εἶχε γονεῖς!!! Ἐφύτρωσε!!!

Ὅμως ἔχουμε κι ἄλλα…
Ἡ μητέρα τοῦ Ἀριστοτέλους Ὠνάση ἐπίσης ὀνομάζετο Δολόγλου. 

πηγὴ

Πηνελόπη Δολόγλου ἢ Ντόλογλου. Τὸ (ἂς ποῦμε) οἰκογενειακό της δένδρο (ἀπὸ ἐδῶ) δὲν ἀναφέρει χρονολογία γεννήσεως καὶ θανάτου, ἂν καὶ  γνωρίζουμε πὼς ἀπεβίωσε στὰ 33 της χρόνια, ἀλλὰ ἀναφέρει τοὺς γονεῖς της.
Ἐκτιμῶντας ὅμως στὸ περίπου, βάσει τῆς ἡλικίας τοῦ κανακάρη της, τὴν ἡλικία της κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς γεννήσεώς του, ὑποθέτω πὼς θὰ ἦταν μεταξὺ 21-23 ἐτῶν (γάμος στὰ 17 της χρόνια). Συνεπῶς μὲ ἕναν Ὠνάση νὰ δηλώνῃ ἔτος γεννήσεώς του τὸ 1906 (καὶ σὲ κάποιες ἄλλες ἐκδοχὲς τὸ 1900), τότε ἡ μητέρα του θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ γεννηθῆ μεταξὺ τοῦ 1875 καὶ τοῦ 1885. Στὸ περίπου λέμε…

Τὸ γένος Χατζῆ λοιπόν, δίχως πολλὰ πολλὰ ἄλλα.
Μᾶλλον, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, ἀνεκάλυψα καὶ μίαν ἀδελφή της, τὴν Ἀναστασία Κεσισόγλου (ἀπὸ ἐδῶ), πού, λίγο πιὸ κάτω ἀναφέρεται πὼς ὑπῆρχαν δύο παιδιά, τὸ ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἐλέγετο Ἀβραάμ…

Ναί, ἀποτέλεσμα ἀκράτου θρησκευτισμοῦ ἡ ἐπιλογὴ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος. Ἤ ὄχι;

Τὸ ὄνομα ὅμως αὐτό, Δολόγλου ἢ Ντολόγλου, πρώτη φορὰ τὸ ἄκουγα καὶ πρὸς τοῦτον ἄρχισα νὰ σκαλίζω. Κι ἐπεὶ δὴ ἀρχικῶς ξεκίνησα μὲ τὸ Δολόγλου, κατέληξα, ἀναγκαστικῶς στὸ Ντολόγλου.
Ξέρετε τί ἀνεκάλυψα; Κάτι …περίεργο, πολὺ περίεργο…

πηγὴ

Τί εἶναι αὐτό; Χμμμ… Τίποτα σπουδαῖο… Μόνον, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, μία τράπεζα συλλογῆς πληροφοριῶν γιὰ γενετικοὺς κώδικες, ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ ἐὰν κάποιος ἀνήκῃ, ἤ ὄχι, σὲ μίαν φυλή. Ποίαν φυλή; Θὰ σᾶς γελάσω… Ἐσεῖς πρέπει νὰ μοῦ ἀπαντήσετε ἐπ’ αὐτοῦ.

Φιλονόη

Σημείωσις

Εἶναι ἀρκετὰ χρόνια τώρα ποὺ μὲ «τρώει» αὐτό:


Πατῆστε ἄφοβα ἐπάνω στὴν εἰκόνα…
…μεγαλώνει!!!

Οἱ Ἀνίεροι Ἱππότες τῆς «Κόκκινης Ἀσπίδος».

Τί εἶναι τά παραπάνω; Τίποτα σπουδαῖο καλέ… Νά, μόνον μία καταγραφὴ τῶν οἰκογενειῶν ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη, ἀλλὰ ποὺ οὐδόλως φαίνονται ἀνοικτὰ τὰ μέλη τους. Ἀλλάζουν δὲ τόσο συχνὰ τὰ ὀνόματά τους, ποὺ εἶναι νὰ τρελλαίνεσαι ὅταν ἐπιχειρῇς νὰ ἀνακαλύψῃς τὸ  τί τοὺς δένει.

Ἀλήθεια… Τί πιστεύετε ἐσεῖς; Ὑπάρχει σχέσις (αἵματος) μεταξύ Ὠνάση καί καραμανλῆ; Κι ἐάν ναί ποιά νομίζετε πώς εἶναι;;;

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὑπῆρξε σχέσις Καραμανλῆ – Ὠνάση;

  1. Φιλονόη, ἀπὸ σένα μαθαίνω τὰ σχετικὰ μὲ τὴ μητέρα τοῦ ὠνάση. Τὸ “Δόλογλου” εἶναι μικρασιατικὸ ἐπώνυμο καὶ στὰ ἑλληνικὰ μεταφράζεται “Ἀφθονίδης”.Τώρα αὐτὰ ποὺ γράφονται γιὰ “μακεδονικοὺς ἀγῶνες” καὶ τὰ ρέστα τὰ ἔχω ἀναλύσει στὸ βιβλίο μου: Γενικῶς οἱ Καραμανλῆδες (ὡς λαὸς) ἤτανε -φυσικὰ- ὑπὲρ τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, ὁπότε -ἐπίσης φυσικὰ- οἱ Σλαβομακεδόνες τοὺς κυνηγούσανε. Αὐτὸ ποὺ ἐπίσης ξέρω εἶναι ὅτι ὁ Καραμανλῆς εἶχε φερθῆ ἐχθρικὰ πρὸς τοὺς ἰουδαίους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς – γιὰ αὐτὸ καὶ αὐτοὶ τὸν μισοῦσαν. Ἐνῶ π.χ. ὁ Παπάγος καλοῦσε συστηματικῶς τὸν ραββῖνο, ἀρχιραββῖνο κ.ο.κ. στὶς ἐθνικὲς ἑορτὲς καὶ φωτογραφιζότανε μαζί τους, ὁ Καραμανλῆς δὲν τὸ ἔκανε ποτέ. Ἐπίσης ἐνέκρινε καὶ ἐφάρμοσε τὴν ἐπέκταση τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στὸ χῶρο τοῦ ἰουδαϊκοῦ νεκροταφείου. (Τὸ ξέρω καλὰ αὐτὸ καὶ ἐπειδή, ὅποτε ἔβγαινα ἀπὸ τὸ γραφεῖο μου στὴ Θεσσαλονίκη, βρισκόμουνα νὰ πατάω πάνω σὲ ἰουδαϊκὲς ταφόπλακες.) Καὶ last but not least:Σοῦ ἔχω ἤδη ἐπισημάνει ὅτι στὸ βασιλικὸ διάταγμα τὸ σχετικὸ μὲ τὴ “γενοκτονία [τῶν ἰουδαίων]” δὲν ὑπάρχει ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Κ. Καραμανλῆ.
    Τώρα, αὐτὰ γιὰ τὴν ἔλλειψη εἰδήσεων γιὰ τὴ μητέρα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καὶ ἐμένα μοῦ φαίνονται κάπως περίεργα. Ποῦ ἐγεννήθη; Ποῦ κατώκει προτοῦ νὰ παντρευτῆ; Ποιὸς ὁ πατέρας καὶ ποιὰ ἡ μάνα της; Δὲν τὸ ἔχω ψάξει – γιατὶ δὲν ψάχνεται. Καὶ τὸ πιὸ -κατὰ τὴ γνώμη μου- σημαντικό: Ἐφ’ὅσον Δόλογλου= Ἀφθονίδης, στὰ τουρκικὰ τὸ “ἄφθονος” θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι dol/δολ. Καὶ ὅμως ΔΕΝ εἶναι. Στὰ τουρκικά, πράγματι, ἡ λέξη “ἄφθονος” εἶναι bol, ὁπότε τὸ τουρκικὸ ἀντίστοιχο τοῦ “Ἀφθονίδης” θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὄχι Dologlu/Δόλογλου ἀλλὰ
    Bologlu/Μπόλογλου ἤ Βόλογλου.
    Ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα, γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος κ.τ.λ., κ.τ.λ.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *