Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο καὶ …MOSSAD!

Μαριὰμ Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο 1973 καὶ ἰσραηλινὴ «MOSSAD»…

Ὁ ῥόλος τῆς ἰδίας τῆς Δαμανάκη καὶ τῆς «Ἀριστερᾶς» στὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου τὸ 1973, γιὰ τὸ πῶς ἐκαπηλεύθησαν τὸν ἡρωισμὸ τῶν ἁγνῶν νεολαίων, ποὺ εἶχαν προτάξη τὰ στήθη τους στὰ ἅρματα μάχης, ἀλλὰ καὶ δείγματα τοῦ ῥόλου τοῦ Συνόλου τοῦ Ἐβραιοκρατουμένου Πολιτικοῦ Συστήματος τῆς, ἐν τέλει, Ἀποικίας μὲ τὸ ψευδώνυμο «Ἑλλάς», εἶναι ὁ πραγματικὸς ῥόλος τῆς ἰδίας καὶ τῆς «ἀριστερᾶς».

Εἶναι χρήσιμο γιὰ τὸν κόσμο ποὺ βλέπει κάποια πράγματα ὡς «δεδομένα» νὰ ἀναφέρω ὅτι ἡ «κυρία» Δαμανάκη (ἡ ἑβραία στὴν καταγωγὴ Μαριὰμ Δαμανάκη, ὅπως ἔχει παραδεχθῆ καὶ ἔχει καταγραφῆ καὶ στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς!), τὴν ἐποχὴ ὅπου ἦταν μέσα στὸ Πολυτεχνεῖο ὡς φοιτήτρια, ἦταν μαζὺ μὲ τὴν Κόρη τοῦ γνωστοῦ Σιωνιστοῦ «Σφαγέως», Στρατηγοῦ τοῦ Ἰσραῆλ, Μοσὲ Νταγιὰν (!!!)

Ὁ «κύριος» αὐτὸς (ὁ ὁποῖος πέθανε τὸ 1981), τὶς ἡμέρες ἀκριβῶς τῆς Ἐξεγέρσεως τοῦ Πολυτεχνείου  τὸν Νοέμβριο τοῦ 1973, ἦταν «Ὑψηλὸς Φιλοξενούμενος» τῆς Δικτατορίας τῶν Ἀθηνῶν καί, τόσο ἡ κόρη του, φοιτήτρια τοῦ Πολυτεχνείου, ὄσο καὶ ἡ φίλη της ἡ Μαριὰμ Δαμανάκη, εἶχαν πολὺ συγκεκριμένο «ῥόλο» (ὑπὲρ τῶν γνωστῶν συμφερόντων…) καί, ἐννοεῖται, ἦσαν ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία τοῦ «Σφαγέως» στρατηγοῦ καὶ τῆς Ἰσραηλινῆς Μυστικῆς Ὑπηρεσίας «MOSSAD» τῶν Σιωνιστῶν…

Οἱ ἐν λόγῳ «κυρίες» λοιπόν, ἀφ’ ἑνὸς ἡ τότε φοιτήτρια Μαριὰμ Δαμανάκη καί, ἀφ’ ἑτέρου ἡ φίλη της Γιαὲλ Νταγιάν, κόρη τοῦ «Σφαγέως» (ἡ ὁποία εὑρίσκετο στὴν Ἀθήνα, λόγῳ τῆς συμμετοχῆς της ἐκείνη τὴν ἐποχὴ σὲ Ταινία τοῦ γνωστοῦ σκηνοθέτου Μιχάλη Κακογιάννη), «ἐφυγαδεύθησαν» μὲ «λιμουζίνες» σὲ «ἀσφαλὴ τοποθεσία» μακρυὰ ἀπὸ τὸ μπάχαλο τῆς εἰσβολῆς τοῦ ἅρματος καὶ τοῦ Στρατοῦ / Ἀστυνομίας, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι γνωστοὶ τοῦ Πολιτικοῦ μας Συστήματος(…) ὥστε καὶ νὰ πιστωθοῦν τὸν ῥόλο τῶν «ἡρώων», ἀλλὰ καὶ νὰ «ἐξαργυρώσουν» τὸν ῥόλο αὐτὸν ὡς μετέπειτα Ὑπουργοί, Βουλευτές, δημόσιοι Λειτουργοὶ κλπ, οἱ ὁποῖοι ἦσαν καὶ εἶναι ἀκόμη «στρατευμένοι» καὶ ὑψηλὰ ἀμειβόμενοι τοῦ πολιτικο-οἰκονομικοῦ συστήματος, ποὺ δυναστεύει τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν Κόσμο…

Μὲ ἄλλα λόγια… Ἡ ἐξέγερσις τῶν φοιτητῶν τοῦ Πολυτεχνείου ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἀφ΄ ἑνὸς εἶχε διαβρωθῆ ἀπὸ μέσα (μὲ εἰσχώρηση «δικῶν» τους ὅπως ἡ Δαμανάκη καὶ ἡ θυγατέρα Νταγιάν), καὶ ἀφ’ ἑτέρου εἶχε πρό-καπηλευθῆ, ὥστε μὲ συγκεκριμένους τρόπους, νὰ προλειάνῃ τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν δῆθεν ἐπάνοδο τῆς χώρας μας σὲ μίαν ἀπατηλὴ δημοκρατία (μεταπολίτευσις), ἡ ὁποία, πολὺ μελετημένα καὶ μὲ ἐπιστημονικοὺς τρόπους (ἐξαιρετικὸ ῥόλο εἶχαν καὶ ἔχουν σὲ αὐτὸ τὰ «στρατευμένα» στὸ σύστημα ΜΜΕ…) ὁδήγησε τὴν χώρα, καθὼς καὶ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο, στὴν σημερινὴ κατάσταση κατοχῆς!!!! ἀλλὰ καὶ στὸ «παρὰ πέντε» τῆς ἐπιβολῆς «παγκοσμίου διακυβερνήσεως».

Ἄτομα λοιπὸν ὅπως καὶ ἡ ἐν λόγῳ «κυρία», μαζὺ μὲ πάρα πολλοὺς ἄλλους καὶ ἄλλες, εἶναι ὑπόλογοι γιὰ ἐσχάτη προδοσία καὶ θὰ πρέπη νὰ καταδικασθοῦν παραδειγματικῶς, μόλις ὁ λαὸς θὰ πάρη στὰ χέρια του τὴν χώρα…!!!

Χρῆστος Τριάρχης
21 Νοεμβρίου 2012

Λεπτομέρειες τῆς ἐπεμβάσεως τῶν Ἰσραηλινῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἡμερῶν ποὺ ἔλαβαν χώρα τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, ἀκολουθοῦν παρακάτω.
(Ἀπὸ σχετικὸ ἄρθρο τοῦ 1993, τὸ ὁποῖο μπορεῖτε
νὰ δεῖτε κι ἐδῶ.)

Σημείωσις: τὸ ἄρθρον ποὺ ἀκολουθεῖ ὑπογράφει ὁ δημοσιογράφος Κυριάκος Διακογιάννης καὶ παρουσιάζεται στὸ βιβλίο τοῦ Ἀθανασίου Στριγγᾶ «Παγκόσμιοι Ἐντολοδότες». Ὁ ἀρχικὸς τίτλος τοῦ ἄρθρου:

«Μωϋσὲ Νταγιάν, Ἰωαννίδης, Δαμανάκη καὶ λοιποὶ …Ἕλληνες».
Οἱ ἀθέατες πλευρὲς τοῦ Πολυτεχνείου,
17 Νοεμβρίου 1973

 Τὴν νύκτα στὶς 14 Νοεμβρίου 1973, ὁ Ἰσραηλινὸς στρατηγὸς Μωσὲ Νταγιᾶν ἔφθασε στὴν Ἀθήνα.
Ἐγκατεστάθη στὸ σπίτι τοῦ γαμβροῦ τοῦ Δημητρίου Ἰωαννίδου, τοῦ ἰατροῦ Ἀλαζράκη.
Ἀπὸ ἐκεῖ ἔστειλε μήνυμα στὸν Ἰωαννίδη νὰ εἶναι ἕτοιμος: «ἡ ὥρα ἔφθασε. Ὅλα εἶναι ἕτοιμα».

Τὴν ἑπομένη 15 Νοεμβρίου, τὸ γιῶτ «Ἀπόλλων», ἰδιοκτησίας τῆς ἐταιρείας ΟΤC, ἡ ὁποία τότε ἦταν ἰδιοκτησίας τῆς CIA, ἔφθασε στὸν Πειραιά.
Τὸ γιῶτ πρὶν τὴν μετατροπή του, ἦταν μονάδα τοῦ βρεταννικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ .
Ἦταν ἐξοπλισμένο μὲ πανίσχυρο ἀσύρματο, τέλεια ἐργαστήρια καὶ ἀναριθμήτους φακέλλους.
Εἴκοσι κομάντος συνεπλήρωναν τὸ εἰδικὸ πλήρωμα τοῦ σκάφους.

Ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ ἔπλευσε πρὸς τὰ ἀνοικτά του Σουνίου, ὅπου καὶ περίμενε ἀνενόχλητο.
Στὸ μεταξὺ ἔκαναν τὶς ἀνάλογες ἐπαφές τους, κυρίως μὲ τὸν στρατηγὸ Νταγιᾶν, ὁ ὁποῖος ἦταν σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ Ἕλληνες πολῖτες γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ Πολυτεχνείου. 

Ἡ κυρία ἐπαφὴ Νταγιᾶν, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἰωαννίδη – Ἀραπάκη -Μπονάνο, ἦταν μὲ τὸν Γιάγκο Πεσματζόγλου, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν μέλος τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Εἶχε ἀναλάβη τὸ πολιτικὸ σκέλος τῆς ἐξεγέρσεως τοῦ Πολυτεχνείου.
Ἦταν ὁ ἐνδιάμεσος μεταξὺ τῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν, τοῦ Στρατηγοῦ Νταγιᾶν καὶ τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ.

Ὁ Πεσματζόγλου εἶχε ἄμεσο ἐπαφή, κυρίως μὲ τρία πρόσωπα, ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς τῆς ἐξεγέρσεως:
Ἡ μία (ἡ «κυρία» Μαριᾶμ Δαμανάκη…) εἶναι σήμερα {1993}
(ἡ ἐποχὴ ποὺ ἐγράφη αὐτὸ τὸ κείμενον – ντοκουμέντο) ἀρχηγὸς ἀριστεροῦ κόμματος («ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ τῆς ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ καὶ τῆς ΠΡΟΟΔΟΥ»…)   καὶ οἱ ἄλλοι δύο στελέχη καὶ βουλευτὲς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. (ΠΑΣΟΚ…).
Μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν εὐχὴ  πὼς θὰ βγοῦν καὶ θὰ καταγγείλουν δημοσίως τὰ γεγονότα ἐκείνης τῆς νύκτας ἀπὸ τὴν πλευρά τους, ὅπως ἐκεῖνοι τὰ ἔζησαν, ὑπόσχομαι, ἂν δὲν μιλήσουν οἱ ἴδιοι, νὰ δημοσιεύσω στὸ ἑπόμενο βιβλίο μου τὰ ὀνόματά τους ….

Τὰ χαράματα τῆς 16ης Νοεμβρίου, ἔφθασαν χίλιοι κομάντος ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, μὲ ἐντολὴ νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου.
Ὅλοι μετεφέρθησαν ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Ἑλληνικοῦ στὴν γεωγραφικὴ ὑπηρεσία Στρατοῦ στὸ πεδίο τοῦ Ἄρεως.
Τοὺς διεμοιράσθησαν Ἑλληνικὲς στρατιωτικὲς καὶ ἀστυνομικὲς στολὲς καὶ περίμεναν διαταγὴ νὰ ἐπέμβουν.
Ἐκτὸς ἀπὸ ὄπλα, εἶχαν στὴν κατοχὴ τοὺς ἀσύρματο, συγχρονισμένο μὲ ἐκεῖνον τοῦ γιῶτ «Ἀπόλλων», ἂπ΄ ὅπου καὶ περίμεναν τὴν διαταγὴ γιὰ ἐπέμβαση…
Ὁ στρατιωτικὸς ποὺ εἶχε ἀναλάβη τὴν ἐποπτεία ὅλων τῶν ἀνδρῶν, ἦταν ὁ ὑποστράτηγος Χουῆζερ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ καὶ ἔμπιστός της τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς (*).

Τὴν νύκτα τῆς 16ης Νοεμβρίου, οἱ κομάντος τοῦ ΝΑΤΟ διετάχθησαν ἀπὸ τὸν ὑποστράτηγο Χουῆβερ, νὰ ἀκροβολισθοῦν στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως καὶ νὰ περιμένουν διαταγές…
Οἱ εἴκοσι κομάντος ποὺ περίμεναν στὸ γιῶτ, διετάχθησαν νὰ πᾷν μὲ λέμβους στὴν στεριά, νὰ καταλάβουν τὸ σπίτι τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου, νὰ κόψουν τὰ τηλέφωνά του καὶ νὰ ἀπαγορεύσουν στὸν δικτάτορα κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν ἔξω κόσμο.
Νὰ συνεννοηθοῦν μετὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες «συναδέλφους» τους καὶ νὰ περιμένουν διαταγὴ γιὰ νὰ ἀποχωρίσουν.

Ὅταν ἐνύκτωσε οἱ κομάντος ἔφθασαν στὴν ἀκτὴ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ στρατιωτικὰ τζὶπ κατηυθύνθησαν πρὸς τὸ σπίτι τοῦ δικτάτορος Παπαδοπούλου.
Οἱ ἄλλοι ἔφυγαν «κατὰ ὁμάδες» ἀπὸ τὴν Γεωγραφικὴ Ὑπηρεσία καὶ ἀκροβολίσθησαν στὸ πεδίον τοῦ Ἄρεως.
Ἀργότερα, ὅταν τὸ τὰνκ ἔσπασε τὴν πόρτα τοῦ Πολυτεχνείου, οἱ κομάντος εὑρίσκοντο ἤδη μέσα.

Στὶς ἐφιαλτικὲς στιγμὲς ποὺ ἐπηκολούθησαν, οἱ ΝΑΤΟϊκοὶ κομάντος κτυποῦσαν ἀδιακρίτως.
Ἐσκότωσαν, ἔσφαξαν, ἔσπασαν ὠμοπλάτες καὶ ὅταν πιὰ ὁ «ἐχθρὸς» εἶχε νικηθῆ ἕνα στρατιωτικὸ σφύριγμα τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς υους τοὺς ἐπανέφερε στὴν τάξη.
Ἀνεσυντάχθησαν καί, ὅπως εἶχαν ἔλθη, ἔφυγαν ἀθορύβως.
Σὲ μίαν ὥρα ἀπογειώνοντο ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Ἑλληνικοῦ, μὲ προορισμὸ τὶς Βρυξέλλες.
Χίλια δολάρια μπόνους πῆρε ὁ κάθε ἕνας τους, γιὰ ἐκείνην τὴν βραδιά…

Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ τοὺς εἴκοσι.
Διετάχθησαν νὰ ἐπιστρέψουν στὸ γιῶτ.
Ξημερώματα τῆς 18ης Νοεμβρίου 1973, τὸ γιῶτ «Ἀπόλλων» ἔπλεε ἀνοικτά, μὲ προορισμὸ τὴν Βαρκελώνη…

Ὁ Στρατηγὸς Νταγιᾶν ἀφοῦ ἐνέκρινε τὸν κατάλογο τῶν νέων Ὑπουργῶν, ἐτακτοποίησε καὶ ἄλλες μικρὲς λεπτομέρειες  καί, κατόπιν τούτου, ἀνεχώρησε ἀθόρυβα γιὰ τὸ Ἰσραήλ, ὅπως εἶχε ἔλθη.

Ἄρθρο τοῦ δημοσιογράφου Κυριάκου Διακογιάννη
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΤΕΣ» τοῦ Ἀθανασίου Στριγᾶ

~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~

(*)
Τὰ παραπάνω ἔγραφε τὸ ἄρθρον τοῦ 1993 καί, προσθέτω, τὶς ἀκόλουθες ἐπεξηγήσεις, γιὰ τὴν πληρεστέρα ἐνημέρωσή σας: «Τριμερὴς Ἐπιτροπή» ἢ «Trilateral Commission»
Επίσημος ἱστότοπος: http://trilateral.org/
Ἄρθρο στὰ ἀγγλικὰ γιὰ τὸν ῥόλο τῆς «Trilateral Commission» στὴν «Νέα Παγκόσμιο Τάξη»…:

THE TRILATERAL COMMISSION AND THE NEW WORLD ORDER

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο καὶ …MOSSAD!

 1. Φιλονόη, μὲ αὐτή σου τὴν ἀποκάλυψη γίνεσαι ὅ,τι παλαιότερα λέγανε: ἄξια τῆς Πατρίδος. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὑποπτευόμασταν, ἀλλὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ δημοσιεύονται μὲ τέτοια τεκμηρίωση.
  Τώρα… νὰ ἀρχίσω νὰ σοῦ λέω “μπράβο” κ.τ.λ.; Μπροστὰ σὲ αὐτὰ ποὺ γράφεις, θὰ ἠχοῦν σὰν ἀνοησίες.
  Νὰ σοῦ πῶ λοιπὸν αὐτὸ ποὺ ἐγὼ τώρα νοιώθω: Σἐ εὐχαριστῶ.

 2. Διατί να το κρύψωμεν άλλωστε……. όπως έλεγε και ο επίτιμος κόραξ.
  Το έχωμεν δηλώσει και ενώπιον της Βουλής.
  ΕΙΜΑΙ ΕΒΡΑΙΑ.
  Και προ παντός νοιώθει Εβραία.
  http://sinomosiologos.blogspot.com/2013/11/blog-post_7092.html
  Tα αγαθά της ευρωβουλής κόποις και δηλώσεων ομολογίας κτώνται.

Leave a Reply