Λίγοι καὶ «ἄριστοι» λαμβάνουν διαβατήριο γιὰ καριέρα!!!

Πρὶν καμμιὰ δεκαπενταριὰ χρόνια εἶχα ἕνα μακρυνὸ ἐξάδελφο ὁ ὁποῖος ἦταν μεροδούλι μεροφάι σὲ μία δημόσια ὑπηρεσία τῆς κακιᾶς ὥρας. Ὅλες οἱ γνώσεις καὶ τὰ προσόντα του περιεκλείοντο σὲ ἕνα ἀπολυτήριο Λυκείου, ἐνῶ παραπάνω ἀπὸ ἐμφανὴς ἦταν ἡ καταγωγή του λόγῳ πολὺ βαρειᾶς προφορᾶς.

Παντρεμένος μὲ δύο παιδιὰ στὸ λύκειο καὶ σύζυγο ἄνεργο, ὁ καϋμένος δυσκολευόταν νὰ τὰ βγάλῃ πέρα μόνο μὲ ἕναν μισθό, δεδομένου πὼς ἡ ὑπηρεσία ποὺ ἐργαζόταν δὲν εἶχε «γρηγορόσημο» γιὰ ἐπὶ πλέον «μαῦρα» ἔσοδα.

Κάποιαν στιγμή, λίγο πρὶν τὶς Ἐθνικὲς ἐκλογὲς ἐκείνης τῆς περιόδου, μὲ ἐνημέρωσε πὼς ἀπεφάσισε νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰ «πολιτικά». Δεδομένης τῆς ἀπουσίας προσόντων πῆγε καὶ προσεκολλήθη στὸ γραφεῖο τοπικοῦ βουλευτοῦ μὲ ἁρμοδιότητα νὰ σηκώνῃ τὰ τηλέφωνα καὶ νὰ διαβιβάζῃ ἐσωτερικὰ τὰ ὅποια μηνύματα.

Λίγον καιρὸ μετὰ τὶς ἐκλογὲς ὁ βουλευτής, στὸ γραφεῖο τοῦ ὁποίου προσέφερε τὶς ὑπηρεσίες, ἔγινε ὑφυπουργός.
Γιὰ λίγο καιρὸ τὸν ἔχασα. Κάποιαν στιγμὴ ποὺ τηλεφώνησα στὴν ὑπηρεσία του μὲ ἐνημέρωσαν πὼς δὲ πήγαινε πιά.
Καί, ξαφνικά, μίαν ἡμέρα ποὺ ὁδηγοῦσα στὸν δρόμο τὸν βλέπω νὰ περνᾷ δίπλα μου μὲ μία Mercedes τοῦ κουτιοῦ.
Δὲ μὲ εἶδε. Ἀπὸ περιέργεια ἐρώτησα κάποιον ἄλλο μακρυνὸ συγγενῆ.
«Ἃ, δὲ τὸ ξέρεις;» μοῦ εἶπε; «Εἶναι πλέον Διοικητὴς τοῦ τάδε Κρατικοῦ Ἱδρύματος τῆς πόλεως.».

Τὴν ἐξέλιξη δὲ χρειάζεται νὰ σᾶς τὴν γράψω.
Ἐτακτοποιήθη ἄμεσα ἡ σύζυγος, τὰ παιδιὰ γιὰ σπουδὲς στὸ ἐξωτερικὸ καί, φυσικά, ἦταν σχεδὸν ἀδύνατον νὰ τὸν δῇς, ὄχι βέβαια λόγῳ φόρτου ἀλλὰ λόγῳ τουπέ.
Τὸ Ἵδρυμα δέ, τοῦ ὁποίου διετέλεσε διοικητής, ἦταν καὶ εἶναι γιὰ κλάματα ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς ἐνῶ γιὰ τὸ παραγόμενο ἔργο-προσφορὰ καλλίτερα νὰ μὴ μιλήσουμε.

Ἀπὸ τότε ἕως σήμερα ὅπως βλέπετε δὲν ἔχουν ἀλλάξη πολλὰ πράγματα.
Ἡ ἀνωτέρῳ πραγματικὴ ἱστορία εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες ποὺ καταδεικνύουν τοὺς βασικοὺς λόγους ποὺ ὁ τόπος μας οὐδέποτε πρόκειται νὰ πάῃ ἕνα βῆμα παραπέρα.
Εἴπαμε.
Ἡ ἀριστεῖα καὶ ἡ καριέρα εἶναι «χολέρα». Στὸν τόπο τοῦτο ἄλλο εἶναι τὸ διαβατήριο γιὰ καριέρα!

Ἀγαλιώτης Γιῶργος

εἰκόνα 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply