Ὑπάρχει μόνον ἡ ἐπιβίωσις

Δὲν ἀνακαλύπτω τὴν Ἀμερικὴ μὲ ὅσα ἀκολουθοῦν, κάνω ἁπλὰ μία ἀπόπειρα κωδικοποιήσεως κάποιων πραγμάτων.

Τὸ σχέδιο ἦταν ἔξυπνο καὶ πολύπλοκο μαζύ.
Ἀκολούθησε, θεωρῶ, ἕναν ὁδικὸ χάρτη.

  • Ἡ δολοφονία Γρηγοροπούλου, ἐνεργοποίησε ἀνακλαστικὰ στὴν κατεύθυνση μίας ἀντιδράσεως χαοτικῆς περισσότερο παρὰ μίας καλὰ ὀργανωμένης ἀντιστάσεως.
  • Τὸ κίνημα τῶν ἀγανακτισμένων, δὲν ἦταν τόσο ἐλεγχόμενο ὅσο κάποιοι θεωροῦν. Ἦταν ὅμως ἐλεγχόμενοι οἱ ἡγέτες τοῦ «συνελευσιακοῦ» κομματιοῦ τῆς κάτω πλατείας. Ἀφέθη νὰ φυλλοῤῥοήσῃ, τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ πολιτικὲς δυνάμεις τὸ ἐξεμεταλλεύοντο στὸ ἔπακρον.
  • Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ προετοιμάσθη γιὰ ἐξουσία, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς ἐξωκοινοβουλευτικὲς ὁμάδες τῆς ἀριστερᾶς, βγῆκαν κερδισμένες.
  • Ἡ Χρυσὴ Αὐγή, εὑρέθη σχεδὸν ταὐτοχρόνως (σύπτωσις;), νὰ παίζῃ τὸν ῥόλο τοῦ νταβατζοῦ τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ νὰ ἀναλαμβάνῃ τὸν ῥόλο τοῦ τιμωροῦ, μὲ στοχευμένες κινήσεις, ὅπως ἡ δολοφονία Φύσσα καὶ οἱ ἐπιθέσεις σὲ μετανάστες.
  • Ἀπὸ τὸ κομβικὸ σημεῖο τῆς δολοφονίας, εἶχε ἤδη ἐκτελεσθῆ τὸ σχέδιο δαιμονοποιήσεως τοῦ πατριωτισμοῦ, ποὺ κρατᾶ μέχρι σήμερα.
  • Καὶ ἐδῶ φθάνουμε στὸ τελικὸ στάδιο, ὅπου τὸ τεράστιο πρόβλημα τοῦ μεταναστευτικοῦ, ἔχει πλέον ἀνατεθῆ ἐπίσημα σὲ ΜΚΟ καὶ ἀλληλεγγύους, οἱ ὁποῖοι δὲν λογοδοτοῦν κάπου, ἀποφασίζουν ἐπὶ παντὸς θέματος καὶ ἀφήνουν τό, ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἀνύπαρκτο κράτος, σὲ ῥόλο ἁπλοῦ ὑπαλλήλου ποὺ ἐκτελεῖ ἐντολές.
    Τὸ καλωσόρισμα καὶ ἡ προτροπὴ σὲ ὅλο περισσοτέρους μετανάστες, χωρὶς τὸν παραμικρὸ ἔλεγχο, νὰ ἔλθουν στὴν χώρα, ἦταν τὸ πλάνο ἐξ ἀρχῆς.
  • Ὁποία ἀντίδρασις, εἴτε τοπικῶν κοινωνιῶν, εἴτε σὲ εὐρυτέρα κλίμακα, ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς «νονοὺς», ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ τύπου, ὡς ῥατσιστική, φασιστικὴ κλπ…

Game over…
Μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει εὑρεθῆ στὸν τοῖχο στριμωγμένος.

Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ἡ εὔθραυστος ἰσοῤῥοπία ποὺ ἐπικρατεῖ, δὲν θὰ κρατήση γιὰ πολύ. Τὰ μηνύματα δὲν εἶναι καλά. Τὸ πρόβλημα εὑρίσκεται στὸ ὑψηλό του σημεῖο καὶ μὲ τὸ νὰ τὸ θάβουμε κάτω ἀπὸ τὸ χαλί, δὲν κερδίζουμε τίποτα.

Γιὰ ὅσους μποροῦν νὰ καταλάβουν ἀκόμη κάποιες ἔννοιες, δὲν ὑπάρχει ῥατσισμὸς καὶ ἀντιῤῥατσισμὸς ὡς δίπολο στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία.
Ὑπάρχει μόνον ἡ ἐπιβίωσις. Μόνον!!

Δάνόπουλος Περικλῆς 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply