Ἡ «παράδοσις» τῆς Κρήτης στὸν Χίτλερ ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ

Κρήτη 1941 – Ἡ «παράδοσίς» της ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ στὸν Χίτλερ
Ἠλίας Ἄλ. Φιλιππίδης

Μία ἐντελῶς πρωτότυπος-πρωτοποριακή, ἀλλὰ συνάμα καὶ ἐπαρκέστατα τεκμηριωμένη ἄποψις, ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσῃ ὁ ἀναγνώστης τῆς ἱστορικῆς ἐρευνητικῆς μελέτης τοῦ Ἠλία Φιλιππίδου, «Κρήτη 1941 – Ἡ «παράδοσίς» της ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ στὸν Χίτλερ».


Γιατί τελικά, αὐτὴ ἡ τελευταία γωνιά ἐλευθέρας ἑλληνικῆς γής, ἡ Κρήτη, ἐχάθη κατὰ τέτοιον ἀσύγγνωστο τρόπο, τὸν Μάιο τοῦ 1941, ἐνῶ μποροῦσε, ἔστω καὶ δύσκολα, νὰ κρατηθῇ, ὅπως συνηγοροῦσαν ὅλα τὰ γεωστρατηγικὰ δεδομένα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο;

Γιατί, αὐτὸ τὸ φυσικὸ προπύργιο τῆς Ἑλλάδος δὲν προστατεύθη, ὅσο θὰ ἔπρεπε, ἐνῶ θὰ μποροῦσε ὡς «ὑπόλειμμα» τοῦ ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ κράτους νὰ δημιουργήσῃ τὶς προϋποθέσεις πού θὰ καθιστοῦσαν ἀδύνατο τὴν μεταπολεμικὴ ἐμφυλιοπολεμικὴ τραγωδία;

Ποιοὶ παράγοντες ἔδωσαν τήν δυνατότητα στοὺς Γερμανούς, μὲ μία πραγματικὰ αὐτοκτονικὴ στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση -μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτο στὰ παγκόσμια χρονικὰ- νὰ καταλάβουν ἕνα τόσο μεγάλο νησὶ μὲ τὴν χρήση δυνάμεων ἀποκλειστικὰ ἀερομεταφερομένων καὶ παρὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ κρητικοῦ λαοῦ;

Εἶναι σίγουρο, ὅπως ἀποδεικνύει ὁ συγγραφεύς, ὅτι οἱ ἱστορικὲς ἐξηγήσεις ποὺ ὀφείλουν ἀκόμη νὰ δώσουν οἱ Βρεταννοὶ στοὺς Ἕλληνες γιὰ τὶς ἐνέργειες τῶν ἀνωτάτων πολιτικῶν κλιμακίων τους τότε στὸ Λονδίνο καὶ τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας τους στὸ Στρατηγεῖο Μέσης Ἀνατολῆς, στὸ Κάιρο, εἶναι πάρα πολλὲς καὶ -γι’ αὐτοὺς- πολὺ δύσκολες.

Ἡ ἔκδοσις εἶναι ἐμπλουτισμένη μὲ φωτογραφικὸ ὑλικό, εὑρετήριο κυρίων ὀνομάτων καὶ στρατιωτικῶν μονάδων

Πανορμίτης Σπανὸς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι  

(Visited 639 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ «παράδοσις» τῆς Κρήτης στὸν Χίτλερ ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ

Leave a Reply