Δὲν βάλαμε, ἀκόμη, μυαλό…

Οἱ πρωταγωνιστὲς τῶν δύο ἐκ τῶν τριῶν Ἐθνικῶν Διχασμῶν τῆς Νεωτέρας Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους (ὁ τρίτος ἦταν ἡ περίοδος 44-49 στὴν Ἑλλάδα).

Ὅποτε οἱ πρωταγωνιστὲς ἦσαν σύμφωνοι καὶ πορεύοντο ἡνωμένοι, μόνον νίκες ἐστεφάνωναν τὸ Ἑλληνικὸ Στρατόπεδο (Βαλκανικοὶ Πόλεμοι, Ἔπος Βορείου Ἠπείρου, Ἀγὼν ΕΟΚΑ).
Ὅποτε οἱ πρωταγωνιστὲς ἐγίνοντο ἀντίθετοι πόλοι πολιτικῆς, καταλήγαμε σὲ ἰσάριθμες μὲ τοὺς Διχασμούς, Καταστροφὲς (1922, 1949, 1974).

…καί, ἀκόμη, μυαλὸν δὲν βάλαμε…!!! 

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply