Ὥρα …«ἁγιοποιήσεως» (καὶ) τοῦ Βενιζέλου…

Εὐάγγελος Βενιζέλος εἶναι ὁ γίγας ἐκεῖνος τῆς πολιτικῆς, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἐξερεύνηση τῶν μιζῶν στὰ ἐξοπλιστικὰ καὶ ὅταν ἐπαρουσιάσθη ἕνας ἀριθμὸς τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ τοῦ Ἄκη Τζοχατζοπούλου, τόσο στὴν ἐξεταστική, ὅσο καὶ στὰ φέηκ νιοῦζ ποὺ εἶχε πρῶτο τραπέζι πίστα, ἰσχυρίζετο, μὲ τὴν καταλυτικὴ νομομάθειά του, ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἀριθμὸ τηλεφώνου.

Τὸ νέο λοιπὸν ἀφήγημα τῆς σοσιαλιμπερᾶλ κλίκας, ποὺ διαμορφώνει κλίμα καὶ ἀτζέντα στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως εἶναι τὸ ἐξῆς…:

«Μπορεῖ ὁ εὐάγγελος Βενιζέλος νὰ εἶναι φαῦλος, ἀλλὰ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσῃ τὶς ἱκανότητές του καὶ τὸν ἔχει ἀνάγκη σήμερα ἡ χώρα μὲ τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουμε»

Εἶναι φανερὸ ὅτι αὐτὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουμε, εἶναι ἀποτέλεσμα δικῶν μου λανθασμένων χειρισμῶν κι ὄχι φαύλων ὅπως ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος.
Ἂν ὑπάρχῃ θεὸς νὰ μὴ τοὺς λυπηθῇ καὶ νὰ τὰ ὁδηγήσῃ ὅλα αὐτὰ τὰ σοσιαλιμπερὰλ σκυλιὰ κατ’ εὐθείαν στὴν κόλαση, μαζὺ μὲ τὸν Βενιζέλο.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply